921359.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1359

om ändring i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser Utkom från trycket

om marknadsföring av alkoholdrycker;

den 28 december 1992

utfärdad den 17 december 199 2.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1978:763) med vissa

bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker skall ha följande

lydelse.

2

Med hänsyn till de hälsorisker som är förbundna med bruk av

alkohol skall särskild måttfullhet iakttas vid marknadsföring av alkohol­
dryck. Därvid gäller särskilt att reklam- eller annan marknadsföringsåt­

gärd inte får företas som är påträngande eller uppsökande eller som upp­

manar till bruk av alkohol.

Vid marknadsföring av alkoholdryck får inte användas kommersiell

annons i ljudradio- eller televisionsprogram. Detta gäller även för sådana

televisionssändningar som omfattas av lagen (1992:1356) om satellitsänd­
ningar av televisionsprogram till allmänheten och som kan tas emot endast
i något annat land som är bundet av avtalet om Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES-avtalet).

Vid marknadsföring av spritdryck, vin eller starköl får ej användas

kommersiell annons i periodisk skrift eller annan skrift på vilken tryckfri­
hetsförordningen ä r tillämplig och som med avseende på ordningen för
dess utgivning är jämförbar med periodisk skrift. Detta gäller dock ej i
fråga om skrift som tillhandahålls endast på försäljningsställe för sådan
dryck.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

INGER DAVIDSON

Lotty Nordling

(Civildepartementet)

'Prop. 1992/93:75, bet. 1992/93:KU 12, rskr. 1992/93:117

' Senaste lydelse 1991:1076.

3405

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.