700740.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 740

Utkom från trycket den 21 dec. 1970

Nr 740

Lag

om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen (1954; 521);

given Siockholms sloii den 11 december 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott att i fråga om rusdrycksförSäljningsförordningen (1954: 521)2 för­

ordna,

dels att 24, 29, 30, 33, 60 och 74 §§ skall upphöra att gälla,

dels att i 6 § 1 mom., 9 § 4 mom., 11 §, 12 § 3 mom., 18 §, 44 § och 63 § 2

mom. ordet "kontrollstyrelsen" skall bytas ut mot "riksskatteverket",

dels att 13, 14, 22, 25, 27, 28, 32, 34�36, 39�41 §§, 42 § 1 mom., 43 och

45 §§, 46 § 2 mom., 47 § 2 och 3 mom., 52 § 2 mom., 53, 57, 61, 62 och 64 §§

skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i förordningen skall införas ett nytt moment, 42 § 3 mom., av

nedan angivna lydelse.

13 §3.

Rätt till

godkänt {detaljhandelsbolag).

Detaljhandelsbolaget må

till utminutering.

Närmare bestämmelser

6 kap.

14 §.4

Detaljhandelsbolaget äger efter hörande av länsnykterhetsnämnden beslu­

ta angående utminuteringsställenas antal och förläggning.

Utminuteringsställe där spritdrycker tillhandahållas må dock ej finnas

annorstädes än i tätort med minst femtusen invånare.

Konungen eller, efter Konungens förordnande, riksskatteverket äger med­

giva undantag från bestämmelserna i andra stycket, när särskilda skäl där­

till äro.

22 §.

För rätt till utskänkning erfordras tillstånd.

25 §.

Tillstånd till

(årsutskänkning) eller

b) utskänlming som skall äga rum vid enstalca tillfälle i annat fall än

» Prop. 1970:184, BeU 66, rskr 397.

" Senaste lydelse av

30 § 1957: 212,

74 § 1969:777.

" �ndringen innebär att tredje och fjärde styckena upphävs.

« Senaste lydelse 1957: 212.

146�700�//0. Svensk författningssamling 1970

»'t'

¬

background image

1962

1970 ⬢ Nr

som avses under c) eller under enstaka tidsperiod (tillfällig utskänkning)

eller

c) utskänkning som skall äga rum vid enstaka tillfälle till slutet sällskap

(sluten utskänkning).

27 §.

Den som vill bedriva utskänkning skall skriftligen ansöka därom hos till­

ståndsmyndigheten. Ansökan skall avfattas på blankett enligt fastställt for­

mulär.

Ansökan, som avser årsutskänkning från oktrojperiodens hörjan, skall

göras före utgången av det närmast föregående året.

28 §.

�ver ansökan som i 27 § s ägs skall länsstj^relsen, utom i fall som i 25 § c)

avses, inhämta yttranden från länsnykterhetsnämnden samt polismyndig­

heten och fullmäktige i den kommun där utskänkningen är avsedd att he­

drivas. Fullmäktige skola höra kommunens nykterhetsnämnd.

Länsstjo-elsen åligger tillika att införskaffa den utredning i övrigt som

finnes erforderlig.

32 §.

Kan det antagas uppkomma behov av tillfällig utskänlcning inom en kom­

mun under en oktrojperiod eller del därav, må fullmäktige efter hörande av

kommunens nykterhetsnämnd uppdraga åt kommunalt organ eller åt sär­

skilt utsedda personer att under nämnda tid i fullmäktiges ställe avgiva ytt­

rande över ansökan om tillstånd till tillfällig utskänkning. Därvid skola

fullmäktige även fastställa allmänna grunder för uppdragets fullgörande.

34 §.

Finnes det vara ur allmän synpunkt påkallat, att å någon för turistväsen­

det i riket betydelsefull ort årsutskänkning äger rum på hotell eller pensio­

nat, må Konungen, ändock att sådan utskänkning avstyrkts av kommu­

nens fullmäktige, på ansökan av den som önskar hedriva utskänkningen,

meddela tillstånd därtill (turistutskänkning). Tillstånd meddelas för oktroj­

period eller del därav.

Konungen äger

prövas erforderliga.

35 §.i

Tillstånd till

än restaurangvagn.

De i 28, 31 och 32 §§ meddelade bestämmelserna skola ej äga tillämpning

å trafikutskänkning. Har enligt 27 § ansökan gjorts som avser sådan ut-

skänlming, skall länsstyrelsen införskaffa den utredning som finnes erfor­

derlig.

36 §.

Tillstånd till utskänkning inom kasernområde

Konungens med­

givande.

Tillstånd till utskänkning inom område

därtill äro.

Första och andra styckena gäller ej tillstånd till utskänkning enligt 25 § c).

39 §.

Angående tillstånd till utskänkning skall utfärdas bevis, angivande till­

ståndstiden, utskänkningslokalerna och de föreskrifter som må hava fast­

ställts enligt 38 §. Tillståndsbevis skall utfärdas på blankett enligt fastställt

formulär.

Senaste lydelse 1967: 795.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 740

1963

40 §.

^ mom.^ Tillstånd till utskänkning må meddelas endast den som gjort sig

känd för ordentlighet och finnes med hänsyn till personliga egenskaper i öv­

rigt och andra förhållanden lämpligen böra utöva rörelsen.

Utskänlcning må

tillsyn däröver.

Den som

sådant företag.

2 mom. Tillstånd till annan än enskild person må meddelas endast där för

rörelsen utsetts en föreståndare, som godkännes av länsstyrelsen. Vid förfall

för föreståndaren må i dennes ställe rörelsen förestås av en sålunda godkänd

ersättare. Föreståndare och ersättare skola uppfylla i 1 mom. föreskrivna

-villkor.

3 mom.2 Tillstånd till utskänlcning skall meddelas ett för ändamålet bil­

dat alctiebolag, som godkänts av Konungen (restaurangbolag), när så av sär­

skilda skäl finnes påkallat till främjande av nykterhet eller ordning. När­

mare bestämmelser om detta bolag meddelas i 6 kap.

41 §.3

Rättighetsinnehavaren är skyldig att hos detaljhandelsbolaget inköpa alla

för rörelsen erforderliga rusdrycker. Detta gäller dock ej sådana rusdrycker

som äro avsedda för utskänlcning på fartyg eller luftfartyg vid annan färd

än färd mellan svenska hamnar och svenska flygplatser.

42 §.

1 mom. Har rättighetsinnehavare avlidit, försatts i konkurs eller förklarats

omyndig och -vill dödsboet, konkursboet eller förmyndaren fortsätta rörelsen,

skall inom två månader från dödsfallet, första borgenärssammanträdet eller

omyndighetsförklaringen anmälan därom göras hos länsstyrelsen med upp­

gift om föreståndare för rörelsen,

Godkännes föreståndaren av länsstyrelsen, må rörelsen fortsättas intill ut­

gången av den tid tillståndet avser eller den kortare tid länsstyrelsen finner

skäl bestämma. Vid förfall för föreståndaren må i dennes ställe rörelsen fö­

restås av en sålunda godkänd ersättare.

Föreståndare och

föreskrivna -villkor.

Godkännes icke föreståndare, skall länsstyrelsen lämna vederbörande till­

fälle att inom -viss tid anmäla annan föreståndare.

Göres ej anmälan som ovan i detta moment sägs inom föreskriven tid,

upphör tillståndet att gälla den dag anmälningstiden utgick.

Godkännes icke heller den senast anmälde föreståndaren upphör tillstån­

det att gälla den dag laga kraftvunnet beslut i ärendet föreligger,

3 mom. överlåter rättighetsinnehavaren sin rörelse på annan, må till­

ståndsmyndigheten efter prö-vning enligt 40 § överföra tillståndet på denne,

var-vid nytt tillståndsbevis skall utfärdas.

43 §,

lakttages icke -\1d u tskänkning bestämmelserna i denna förordning, med

stöd därav meddelade föreskrifter eller uppfyller utskänkningsrörelse icke

de särskilda Icrav som med hänsyn till nykterhet, ordning och tre-\Tiad b öra

uppställas på sådan rörelse, skall länsstyrelsen alltefter omständigheterna

1) tillhålla rättighetsinnehavaren

-vidtaga rättelse;

2) återkalla tillståndet; eller

^ Senaste lydelse 1965: 96.

Senaste lydelse 1957: 212.

° Senaste lydelse 1963: 221.

¬

background image

\ ^ ^ ⬢

\

. .. J ^ '

1964

1970 . Nr 7

3) om så finnes lämpligt med hänsyn till särskilda förhållanden, med­

dela föreskrift som i 38 § sägs.

Vid pr�ATiing

större myckenhet.

45 §.i

Ombyte av utskänlmingsställe må ske efter medgivande av den myndighet

som meddelat tillståndet till utskänkningen. över ansökan om sådant med­

givande skall länsstyrelsen inhämta yttranden från dem som blivit hörda i

tillståndsärendet och därefter, om länsstyrelsen icke själv är tillståndsmyn­

dighet, med eget yttrande överlämna handlingarna till denna.

Ombyggnad av

med ombyggnaden.

Inrättande av drinkbar eller annan väsentlig ändring i utskänkningsloka-

lernas anordnande eller införande av självservering för rusdrycker må, om

ärendet ej prövas enligt andra stycket, ske endast efter godkännande av

länsstyrelsen.

46 §.

2 mom.- Spritdrycker må

med måltid.

Föreskrifter angående lägsta pris å sådan måltid utfärdas av riksskatte-

verket. Verket må ^^dare i mån av behov utfärda anvisningar till vägledning

vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket.

Konungen må medgiva undantag från stadgandet i första stycket. Innan

sådant beslut fattas, skola fullmäktige i kommun, som beröres av beslutet,

genom länsstyrelsens försorg erhålla tillfälle att yttra sig i frågan. Med­

givande må ej lämnas, om fullmäktige i kommunen f�rldarat att utskänk-

ning av spritdrj'cker utan samband med måltid icke bör äga rum i kom­

munen. Lämnas medgivande, utfärdar Konungen de särsldlda föreskrifter i

avseende å utskänkningen som prövas erforderliga. Medgivandet må när som

helst återkallas.

47 §.

2 mom.^ Utskänkning skall avslutas senast klockan 22, där ej tidigare tid­

punkt föreskrivits enligt 38 eller 43 § eller ock medgivande till utsträckt tid

lämnats i den ordning nedan i 3 eller 4 mom. sägs, dock att sluten utskänk­

ning utan sådant medgivande må fortgå till Idockan 1, där ej länsstyrelsen

finner skäligt föreskriva att utskänkningen skall avslutas tidigare.

3 mom. Föreligger stadigvarande behov av utskänlming efter klockan 22,

äger länsstyrelsen lämna medgivande därtill i samband med utskänknings-

tillståndet eller, då sådant behov yppas under oktrojtiden, genom beslut

efter särskild ansökan. I sistnämnda fall skall länsstyrelsen inhämta ytt­

randen från polismyndigheten och fullmäktige i kommunen.

Ej må

fullmäktige förordat.

52 §.

2 mom. Medgivande att

av länsstyrelsen.

Vill rättighetsinnehavare regelbundet å restaurang anordna underhållning

av annat slag än i 1 mom. andra stycket sägs, må medgivandet lämnas i

samband med utskänkningstillståndet eller, då fråga därom uppkommer

under oktrojperioden, genom beslut efter särskild ansökan. I sistnämnda

fall skall länsstyrelsen inhämta yttranden från polismyndigheten och full­

mäktige i kommunen.

' Senaste lydelse 1966; 223.

" Senaste lydelse 1963; 221.

' Senaste lydelse 1957; 212,

¬

background image

1970 ⬢ Nr 740

1965

Vill rättighetsinneliavare för särskilt tillfälle anordna föreställning eller

underhållning som i första stycket sägs, äger länsstyrelsen, efter den utred­

ning som finnes erforderlig, lämna medgivande därtill.

Medgivande må

hava bestämt.

53 §.

Länsst^elsen skall i god tid före varje oktrojperiods början lämna full­

mäktige i kommunen tillfälle att yttra sig dels angående den omfattning i

vilken enligt fullmäktiges mening tillstånd till sluten utskänkning bör med­

delas, dels angående de grunder enligt vilka medgivande, varom stadgas i

47 § 4 mom., 51 § och 52 § 2 mom. tredje stycket, må lämnas. Länsstjnrelsen

skall meddela polismyndigheterna erforderliga anvisningar för utövandet av

den beslutanderätt som på dem ankommer.

57 §.

1 mom. Det åligger

detaljhandel idkas.

Polismyndighet och nykterhetsnämnd skola underrätta länsstyrelsen rö­

rande förhållanden och iakttagelser som bedömas hava betydelse för den

länsstjnelsen ålagda tillsynen.

Ytterligare föreskrifter om utskänkning meddelas av Konungen eller myn­

dighet som Konungen bestämmer.

2 mom.i Den som bedriver utskänkning är skyldig att hålla sådan bok­

föring över sin rörelse att erforderlig kontroll av utskänkningen möjliggöres.

Riksskatteverket äger utfärda närmare föreslcrifter härom.

Rörelseidlcare som nyss sagts skall vidare på begäran hålla sina handels­

böcker med tillhörande verifikationer tillgängliga för länsstyrelsen eller för

person, som förordnats av denna, ävensom lämna riksskatteverket statistiska

uppgifter.

61 §.

över beslut av polismyndighet enligt denna förordning må besvär anföras

hos länsstyrelsen inom tre veckor från beslutet.

62 §.2

Då länsstyrelsen utfärdar bevis om tillstånd till annan årsutskänlcning än

trafikutskänkning, skall, utom i fall som avses i 42 § 3 mom., beslutet kun­

göras i den eller de tidningar inom orten där allmänna påbud för kommu­

nen vanligen meddelas. Tiden för anförande av besvär över sådant beslut

skall räknas från dagen för första kungörandet, vilken dag skall angivas i

kungörelsen.

64 §.

1 mom.3 Meddelande om

beslutet avser.

Avskrift av heslut, som länsstyrelse meddelat i utskänkningsärende, skall,

då fråga ej är om sluten utskänlcning eller om trafikutskänkning, tillställas

länsnykterhetsnämnden, polismyndigheten och kommunens nykterhets­

nämnd.

Har polismyndighet meddelat beslut enligt denna förordning, skola läns-

styi-elsen och kommunens nykterhetsnämnd underrättas därom.

Länsstyrelsen skall underrätta detaljhandelsbolaget om det eller de slag

av rusdrycker som meddelat tillstånd till utskänkning avser. Sker ändring

i detta avseende eller återkallas tillståndet, skall bolaget även underrättas

därom.

^ Senaste lydelse 1963: 53.

'

Senaste lydelse 1957: 212.

⬢ Senaste lydelse 1963: 221.

¬

background image

1966

1970 ⬢ Nr

2 mom. över beslut rörande utskänkning, som enligt denna förordning

meddelats av länsstyrelsen, eller polismyndighet, skall länsstyrelsen föra er­

forderliga anteckningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971. I samband med ikraftträdandet

iakttages följande.

1. Anmälan enligt 27 § i dess äldre lydelse skall efter ikraftträdandet be­

handlas som ansökan enligt 27 § i dess nya lydelse. Av detalj handelsbolaget

eller fullmäktige i kommun hos länsstyrelsen gjord ansökan om tillstånd

till årsutskänkning, ^^Iken vid tiden för ikraftträdandet icke blivit föremål

för avgörande, skall anses gjord av den som enligt 27 § i dess äldre lydelse

gjort anmälan att han -vdll bedriva utskänkning.

2. Utskänlcningstillstånd, som vid ikraftträdandet är överlåtet av detalj­

handelsbolaget, skall anses meddelat den, till -sniken tillståndet är överlåtet.

I överlåtelsekontraktet angivna föreskrifter gäller tills vidare, om läns­

styrelsen ej beslutar annat.

3. Har detaljhandelsbolaget före ilcraftträdandet enligt 33 § överlåtit rätt

till utskänlming efter utgången av juni 1971, skall den till vilken överlå­

telsen skett anses ha fått rätt till sluten utskänkning.

4. Av detalj handelsbolaget meddelat godkännande av föreståndare för ut-

skänkningsrörelse och ersättare för denne samt av intendenten för utskänk-

ningsärenden lämnat godkännande för inrättande av drinkbar eller in­

förande av självservering av rusdrycker gäller tills vidare, om länsstyrelsen

ej beslutar annat.

5. Vill någon efter ikraftträdandet anföra besvär över beslut av inten­

denten för utskänkningsärenden äger 61 § i dess äldre lydelse fortfarande

tillämpning.

6. Utan hinder av 14 § andra stycket får utminuteringsställe bibe­

hållas på ort, där sådant ställe var inrättat före utgången av juni 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

⬢visso h ava Vi detta med egen hand underslcrivit och med Vårt kungl. sigill

belo-äfta låtit.

Stocldiolms slott den 11 december 1970.

GUSTAF ADOLF

a. s.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

Nr 740, Vi ark. Stockholm 1970. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.