670795.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 795

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

om ändrad lydelse av 35 och 74 §§ rusdiycksförsäljmiigsförordningcn den

26 maj 1954 (nr 521);

given Slockholms slott den 15 december 1967.

Kungl. Maj:l har, med riksdagenh funnit gott förordna, att 35

rusdryckslorsäljningsförordningen den 26 maj 19542 51^^11 e rhålla an r.
lydelse på sätt nedan anges.

3o ^

Tillstånd till utskänkning på fartyg, på järnvägståg eller pa

som i linjefart befordrar passagerare (trofikiitskänkning) meddelas m 21-^

stjTclsen i det län, där rederiet, järnvägens stjTelse eller luftfartsföic .'n ^

har sitt säte. Har rederiet, järm-ägens styrelse eller luftfartsföretage 1

säte inom riket, meddelas tillstånd av länsstyrelsen i Stockholms

.j|]

stånd till utskänkning på järnvägståg må endast om särskilda skäl da

äro avse annan del av tåget än restaurangvagn,

i

å trafikföretagct.

'JA ^

Den i 13 § angivna rådgivande nämnden skall bestå av två av l»nsstyrcl^J;|'

utsedda ledamöter, den ene tillika ordförande, två av landstinget val

, 5

möter och en ledamot som utses av läiisnykterhetsnämnden. I

lan utser dessutom nykterhetsnämnden i Stockholm en ledamot, f

' Prop. 1907:102; KU 58; Rskr 380.

Senaste lydelse av 35 § se 1903; 221.

ang

1

föl'

ske

tav

up

so:

Vl!
le

¬

background image

1967 ⬢ Nr 795 och 796

1695

⬢ ni fil

landsting eller finnes där stad som icke deltager

Handsting. ulso r varje landsting så ock stad som nu sagts vardera två leda-

varjk- �

suppleant.

Ledamöter och suppleanter utses bland

rådgivande nämnd.

T cd-iniötcr och suppleanter utses for �

den avgångne.

Ledamot och �

^iv ko ntrollstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968. De rådgivande

"miidenia för Stockholms stad respektive Stockholms län skall dock bestå

ni ul'^5ng<'ri av juni 1968. Ledamöter och suppleanter i den nya rådgivande

n-lmnden^för Stockholms län skall första gången utses för en tid av två

och ett haM ar räknat frän och med den 1 juli 1968.

Det alla som vederbör hava sig h�rsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso I mva Vi d etta med egen hand underskrhdt och med Vårt kungl. sigill

behräfla låtit-

Stockholms slo tt den 15 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. s.)

{Finansdepartementet)

STRANG

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.