640216.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 216

era

gill

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

angående ändring i förordningen den 26 maj 1961 (nr 180)

om tillverlmmg av sprit och vin;

given Siockholms slott den 20 mars 2964,

har, med riksdagenh funnit gott förordna, att 7 § 1 mom.

« § 1 mom, samt 11 och 12 §§ förordningen de 26 maj 1961 om tillverk­

as av sprit och vin skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

1964: 10; L^U 3; Rskr 79,

¬

background image

400

1961 - Nr 216 och 217

-7 O

/ s-

1 WOHK Den soui ^

� sex månader.

.�r broJtet grovt, domes till fängelse i högst, tvä år.

Vid bedömande �

framstälJd sprit.

S §.

/ mom. Förfogar tillverkare över tillverkad sprit på annat sätt än son

är medgivet i denna förordning eller ined stöd därav utfärdade föreskrifter

domes till dagsböter eller fängelse i högst ett år eller, oni Lroltct är rrfoJ'

till fängelse i högst två år.

^

'

n §.

Hava flera medverkat till gärning, som 1 7 och 8 §§ sägs, galler vad i 23

kap. 4 och 5

brottsbalken ar stadgat. Den, till vilken sprit avj'ltrats eller

eljest anskaffats, vare dock ej förfallen till ansvar för annan medverkan än

anstiftan.

12 §.

Vad som med stöd av denna förordning inhämtats vid granskniim av

handelsbödcer med tillhörande verifikationer eller eljest vid tillsyn över

tillverkning mä ej yppas i vidare män än som erfordras för vinnande av det

med kontrollen avsedd a ^ändamål et. Bryter någon häremot, döines till da^s^

böter eller fängelse i högst sex månader, om ej för gärningen är stadgat

straff 1 brottsbalken.

^

o

o

a ^

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 19G5.

sig liörsamligm ati eflcrrälla. Till yllermcra

bekräfta mill

"niicrslu-ivlt och med Värt kung), sigill

Stockholms slott den 20 mars 1964.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

^

G. E. STRAXG

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.