630224.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3

h

ä

Nr 224

KUXGL, MAJ;TS F�RORDN'!I\G

om förbud i vissa fall mot förtärinig och förvaring av

rusdrycker och öl m. m.;

gipen Siockholms sloU de n 81 ma j 1963,

r *

�raj:i liar, mccl riksdagen^, funnit gott förordna som följer.

öl, som ej i Jaga ^ordning utskänkts, eller ersättnings-

pj\

^'isdrj-cker mA icke någon förtära eller tillåtas förtära i lokal eller

H)63; 82; BcvU 41; RsUr 314.

¬

background image

'"r," -

^ r- r-'- ⬢⬢ %:

- ⬢

5.^

'>;, ⬢;⬢; : - .. � - : ⬢-. _ v-:...^. c^,?-.'-:;

⬢J!T

iViM'li.l^'^Vl'

Drvfkcr, som h-kc f;i ii[skaiik:ib 1 Jokiilen cl Jer i)a platsen eii

!iiiicsmo(JcJ ft'ir jiiMlrvckor ma ej lurvaras ])a sådant sätt att dei r

näs nit do l orläras av i^äsferna.

'

liol:,.

Fdrlindon skola itälla varje lokal eller plats, som användes i cil

rkiii vorksamhot soin iivses i första stycket.

'

vi.

.Mot! sc rvorinpsröiclsc förstas vai'je yrkcsmässip;! bedriven verk ⬢-

vilken mat eilor drvck niol crsältnijii; tillhandahålles till fnrtn,-

i

lei.

"

^

umtaiing p,',

^ §.

Bostaminolserna ] I ^ skola icke ^nilla, där pä ivjamd av slMfT.v.,na�~ ⬢ ,

andra stycket �Iförsä!jnin-sförordjiiti.^fen �l mä iitskänkas Ulan'liiltir'

^ §⬢

Bryter den som bedriver scrveriimsrörelse, vrkesnrisci"!

,

eller plats eller i a nnat fall innebar ratt till iitskänkniii" elfcr nå«m!? t''

nom anställd mot ],estännnelsc i denna förordning, dömos till

,fe

fbisbonde ansvarar för sädanl i forsla stvckel avsett brntt

h ⬢

öcm I,.m Yöfslia"

sa�� sannolikt att l,rolte?sW

Denna föronlning träder i kraft den 1 oktober 1963.

visso Ili^a v/deafmc^[élmn\''^ In>rsainligeii att ofterrätta. Till yttermera

bekräfta lätil.

^

underskrivit och med Värt kimgl. sir;ill

⬢Stoekhobns sl ott <len 3J maj ]963.

Under Hans Maj:is

Min a liernädigsLe Konungs och Herres fränvaro:

BERTIL

(I^mansdoparlcmcnlct)

_

G. E, Sr.J«

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.