630222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

⬢ Xr L'2:.'

U'?

Nr 222

IvlNGL. M.VJ:T.S J'OKQRDXIXG

oui iiiidriiig i ölforsaljaiii-sförordningen den 23 mars 1961 (lu

given Slockholms sloä den 31 maj 19G3.

Ktinyl,

iiar, med riksdaf,'en', funnit j^ott förordna dds all ;j3 -

rärsfiljningsförorduin^cn den 23 nuirs 1901 skall Upphora alt galla der V

'23

32 ^ 1 niuin., 34 och 33 §§ samma förortining skola erliälla ⬢inV'

IvdcJse p:i sält nedan angives.

' '

25 §.

Vid iilininiUering

- äger förfoga.

32 §,

1 mam. Den sunt liil nägon säljer öl ulan ull äga rält därlill cniiir[ (| ,.,

na förordning eller som överskrider sädan rätt, straffes for olovlig

ning av öl med dagsitulcr. I ringa fall skall dook ej Lill straff dömas

�r brotlet grovt, vare straffet dagsböter eller fängelse i lukest sex in ai-i-

fler. Vid h edömajulc luinivida brottet är grovl skall s'arsldlL bcaictas, oin f ii-

siiijiiingen utgjort lod i en verksamhet sont bedrivits i större OJnfallniit<'

C

34 S-

Ilryler någon i annat fall än i 32 .? s ägs mot vad i defina förordniiiLS d:

sladgal eller mot löreskrifL som meddelats med stöd av förordningen, stinf

tes med böter, högst Irelumdrn kronor.

38 §.

Ul.! S-

nin^f^

någon som Itedriver yrkesmässig fiirsiilj-

⬢ vo

sädan försäljare an.ställd angäciide !>roH

rionnm

' T fi T

domsLoIcn att inom fjorton dagar frii!

förvNi tm r

avskrift av domen lill den myndigiiet Jon

Hmdnt tillstandsbevis eller, om sädant bevis ej utfär<lats. tilllänsslyrelsw.

sliohn,^

^ oktober 19()3. �ldre ])esläiiniie]>o

si" till tlö^n r-""-

f'elriiffande förhälhmdcn som

uu liden furc ikraftträdande i.

vis^so\m-n

'^^rsamngen all eflcrräfla. Till yliciin^"

bekräfta låtit

band underslcrivit och med Värt kmigl. si?'-

Stockholms slott den 31 maj 1963.

Under Hans Maj:Ls

^tin alleniädigste Konungs oeh Herres frånvaro:

BERTIL

(Fii"";de|iarlcnicmi.-n

f, E. ST«S.«

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.