SFS 2016:285 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

160285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (2010:1622);

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12

kap. 5 § alkohollagen

(2010:1622) ska ha följande lydelse.

12 kap.

5 §

I fråga om sprit eller alkoholdrycker som kan antas bli förverkade till-

lämpas lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Alkoholdrycker som har lagts upp på en sådan anläggning för tillfällig lagring
som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av
den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska anses
som förverkade om de inte har tagits ut från anläggningen inom 30 dagar från
uppläggningen. Det gäller även i fråga om sådana drycker som har omhänder-
tagits av Tullverket för tillfällig förvaring utan att läggas upp på en anlägg-
ning för tillfällig lagring.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

SFS 2016:285

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.