610184.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 184-

KUNGL. MAJ ;TS F�RORDNING

om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen

den 26 maj 1954 (nr 521);

given Stockholms slott den 26 maj 1961.

Kungl. Maj :t har, med riksdagen^, funnit gott förordna, att 9 § 2 mom.,

12 § 5 och 6 mom., 86 § 3 mom. samt 88 -§ rusdrycksförsäljningsförord-

ningen den 26 maj 1954 s-kola upphöra att gälla samt att 1, 6 och 8 §§,

9 § 1 och 3 mom., 12 § 4 mom., 18, 35 och 80 §§, 81 § 1 mom., 86 § 4 mom-,

87 §, 89 § 1 mom. samt 90 § 2 mom. nämnda förordning^ skola erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan angwes.

1 §.

Till rusdrycker

och starköl.

Med spritdryck förstås sådan sprit som icke är att hänföra till teknisk

sprit, alkoholhaltigt preparat eller apoteksvara.

Med vin �

volymprocent etylalkohol.

Med starköl förstås maltdryck, vars alkoholhalt överstiger två och åtta

I tiondels viktprocent.

1 mom. Utan hinder av vad i denna förordning är stadgat må vin säljas

för kjTkligt behov enligt de föreskrifter som utfärdas av kontrollstyrelsen.

Om försäljning av vin och starköl för tekniskt, industriellt, medicinskt,

vetenskapligt eller annat likartat ändamål är särskilt stadgat.

^ Prop t 1961: 135; BevU 56; Rskr 313.

^ Senaste 1 ;

1 och 4 mom

= Senaste lydelse av 9 § 3 mom. se I960: 254, av 12 § 4 mom. se 1959: 133, av 18 § 80 5

n., 81 § 1 mom., 87 § sa mt 89 § 1 mom. se 1957: 212.

¬

background image

394

1961 . Nr 184

2 mom. Genom vad i denna förordning är stadgat göres ej inslu-änkning

i den rätt till försäljning av rusdrj'^cker som grundas på gällande lagstift­

ning om frihamn och provianteringsfrilager samt om försäljning av obe­

skattade varor å tullflygplats.

Om rätt

särskilt föreslcrivet.

Vin och starköl, som enligt 12 § 4 mom. under g) införas såsom proviant

på järnvägståg i internationeJl trafik, må utan hinder av vad i denna för­

ordning stadgas användas för sålunda avsett ändamål.

8 §.

Partdiandel med

6 kap.

Försäljning för export må, utom i fall som avses i gällande lagstiftning

om frihamn och provianteringsfrilager samt om försäljning av obeskatta­

de varor å tullflygplats, bedrivas endast av partihandelsbolaget och tillver­

kare av rusdrycker som i 9 § sägs.

9 §.

1 mom. Angående rätt för tillverkare av sprit eller vin att förfoga över

tillverkad sådan vara gäller vad därom är särskilt stadgat.

3 mom. Inom riket tillverkat starköl, som ej säljes för export, må för­

säljas endast till partihandelsbolaget, det i 13 § nämnda detaljhandelsbo­

laget eller bryggeri med rätt att tillverka starköl eller öl.

12 §.

4 mom. Utan hinder

vanlig ordning;

c) resande, som ankommit från utrikes ort, eller person, som varit an­

ställd på fartyg men därifrån avmönstrar, för eget eller familjens bruk el­

ler som gåva till närstående för personligt bruk tullfritt eller mot erläggan-

de av stadgad tull införa rusdrycker i enlighet med av Konungen meddelade

bestämmelser;

d) till proviant hänförliga, å fartyg eller luftfartyg medförda rusdryc­

ker behandlas på sätt därom är särskilt föreskrivet;

e) rusdrycker uppläggas å provianteringsfrilager på sätt i särskild för-

fattning är stadgat; dock att å provianteringsfrilager upplagd sådan dryck

ej må, utan tillstånd av Konungen för varje särskilt fall, disponeras annor-

ledes än till fartygs eller luftfartygs proviantering eller utrustning eller

sjd-

försäljning av obeskattade varor å tullfljgplats i föreskriven ordning;

f) rusdrycker transiteras i enlighet med de föreskrifter gener al tull sty­

relsen meddelar; samt

g) \'in och starköl, som medföras såsom proviant på järnvägståg i inter­

nationell trafik, införas i den utsträckning som erfordras för bespisning

av passagerare under tågets gång inom riket.

18 §.

Rusdrycker må

tjuguett år.

Utminutering må vägras den, beträffande vilken nykterhetsnämnd med­

delat beslut som avses i 14 § 2 mom. lagen om nykterhetsvård, så ock den,

som icke må försälja rusdrycker och som, enligt underrättelse från nykter­

hetsnämnd, genom laga kraftägande dom högst ett år dessförinnan befun­

nits skyldig till brott som avses i 80 eller 81 § eller till försök eller med­

verkan som avses i 89 § 1 och 2 mom, denna förordning. Det åligger detalj­

handelsbolaget att för kommun eller annat lämpligt område upprätta och

4i

till utminuteringsställena inom området utsända förteckning över dem,

som sålunda må vägras utminutenng, samt att minst en gång vai'je kvar-

tal med vederbörande nykterhetsnämnd upptaga frågan om \ilka som böra

upptagas på sådan förteckning.

\

'St

¬

background image

1961 ⬢ Nr 184

395

35 §.

Tillstånd till iitskänkning på passagerarfartyg, i restaurangvagn på

järnvägståg eller på luftfartyg som i linjefart befordrar passagerare ftra-

fikutskänkning) meddelas av länsstyrelsen i det län, där rederiet, järn­

vägens styrelse eller luftfartsföretaget har sitt säte. Har rederiet, järnvä­

gens styrelse eller luftfartsföretaget icke säte inom riket, meddelas till­

stånd av överståthållarämbetet.

De i

å trafikföretaget.

80 §.

^ mom. Den som säljer rusdrjrcker utan att äga rätt därtill enligt denna

förordning eller överskrider sådan rätt, straffes för olovlig försäljning med

dagsböter eller fängelse i högst sex månader, I ringa fall skall dock ej till

straff dömas.

�r brottet

ett år.

Vid bedömande

eller yrkesmässigt.

2 mom. Innehar någon rusdi^'^cker i uppenbart syfte att olovligen för-

j

sälja dem, straffes för olovligt innehav av rusdrycker med dagsböter eller

t

fängelse i högst sex månader.

^

3 mom. Begår någon, som icke må försälja rusdrycker, gärning som i

1 eller 2 mom, sägs, skola, i den mån särskilda skäl ej annat föranleda,

på försäljningsstället med därtill hörande utrymmen befintliga eller el-

^

jest för försäljning avsedda rusdrycker tillika med kärl och emballage

förklaras förverkade.

Hava rusdrycker

nyss sagts,

4 mom. Rusdrycker, som olovligen försålts, skola, jämte kärl och em­

ballage, förklaras förverkade,

81 §.

.

1 mom. Den som

80 § stadgas.

^

Rusdrycker, med vilka förfarits på sätt i första stycket sägs, skola, jäm-

j

te kärl och emballage, förklaras förverkade,

3

86 §.

4 mom. Den som mot stadgandet i 12 § 4 mom, disponerar å proviante-

'

ringsfrilager upplagda rusdrycker annorledes än till fartygs eller luftfar­

tygs proviantering eller utrustning eller försäljning av obeskattade varor å

tullflygplats i föreskriven ordning, straffes med dagsböter,

87 §,

Vad som

i strafflagen,

89 §.

1

1 mom. Försök till

strafflagen stadgas.

Vid försök som i första stycket sägs skall, om gärningsmannen ej äger

rätt till försäljning av rusdrycker, vad som stadgas i 80 § 3 mom, första

stycket äga motsvarande tillämpning.

90 §.

2 mom. Rusdrycker som enligt denna förordning eller annan författning

förklarats förverkade skola, därest de äro i försäljningsdugligt skick hem-

bjudas till detalj handelsbolaget eller partihandelsbolaget. Kunna förver­

kade drycker på grund av sin beskaffenhet ej tillhandahållas allmänheten,

skola de hembjudas till partihandelsbolaget. Bolag till vilket rusdrvcker

sålunda hembjudits vare skyldigt att till skäligt pris inköpa den hembiud-

na varan. �r värdet så ringa, att det ej kan anses motsvara forslinsskost-

naderna, skall varan bevisligen förstöras,

¬

background image

396

1961 ⬢ Nr 184 och 185

Samma lag vare där rusdrycker som ej förldaras förverkade skola för­

säljas på grund av bestämmelser i lullstadgan eller andra forfattningar.

Med den

till handa.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961. �ldre bestämmelser skola

dock alltjämt äga tillämpning beträffande förhållanden som hänföra sig till

tiden före ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl, sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 26 maj 1961.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG.'

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.