610159.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�KF�&TTNINGSSAMLINd

1961 ⬢ Nr 159 �⬢ 161

utkom från trycket den 9 juni 1961

Nr 159

P

�Körsäljmngsförordjoimg

given Stockholms slott den 23 mars 1961.

Kungl. Maj :t har, med riksdageni, funnit gott förordna som följer.

Inledande bestämmelser

1 §⬢

Med öl förstås maltdryck vars alkohollialt överstiger 1,8 men icke 2,8

\iktprocent.

2 §.

Under försäljning inbegripes allt tillhandahållande av öl mot ersättning.

Som försäljning skall dock icke anses att arbetsgivare på grund av arbets­

avtal utan särskild gottgörelse tillhandahåller öl åt anställd.

Till partihandel hänföras försäljning till återförsäljare i och för dennes

rörelse samt försäljning för export. Annan försäljning (detaljhandel) sker

genom utminutering eller utskänkning. Med utskänkning förstås försäljning

till förtäring på stället.

3 §.

öl må säljas endast av den som äger rätt därtill enligt denna förordning.

Hembryggt öl må icke säljas.

Rätt att sälja öl hänför sig till viss lokal (försäljningsställe).

:

Vid varje försäljningsställe skall, därest rättighetsinnehavaren icke är en-

b skild person som själv handhar verksamheten, finnas särskilt utsedd person

som har att utöva tillsyn över försäljningen (föreståndare).

Om import och partihandel

1

. .

4 §.

I

öl som införes till riket må icke utlämnas från tullverket, om icke varan

antingen då den inkommer hit eller därefter genom varuhavarens försorg

under tillsyn av tullpersonal blivit försedd med uppgift om tillverkarens

namn och om varuslaget. I stället för uppgift om varuslaget må användas

av kontrollstyrelsen godkänd beteckning.

öl som nu sagts må icke förses med uppgift ägnad att giva drycken sken

av att tillhöra annat varuslag än det till vilket den är hänförlig.

^ Prop. 1961: 8; BevU 10; Rskr 126.

94�618000. Svensk författningssamling 1961, NrlSO�161

¬

background image

320

1961 . Nr 159

Generaltullstyrelsen äger för särskilda fall medgiva undantag från be­

stämmelserna i denna paragraf.

5 §.

Partihandel må utövas av den som har tillstånd till utminutering.

Efter anmälan hos kontrollstyrelsen må partihandel därjämte utövas av

den som yrkesmässigt bedriver partihandel med matvaror eller yrkesmäs­

sigt inför öl till riket.

Vid partihandel är säljaren skyldig förvissa sig om att köparen äger rätt

att återförsälja varan.

Om rätt till detaljhandel

Utminutering

6 §.

Rätt att utminutera öl tillkommer den som erhållit tillstånd därtill, så

ock den som äger utminutera rusdrycker.

Tillstånd till utminutering av öl skall, om ej hinder möter enligt 7 § eller f

eljest särskilda skäl äro däremot, meddelas

t

a) den som yrkesmässigt försäljer matvaror till allmänheten (matvaru-

handlare),

b) den som yrkesmässigt tillverkar öl, lättöl eller läskedrycker (tillver­

kare), samt

c) företag som avses i 9 §.

Den som äger rätt till öppethållande efter den vanliga affärstidens slut

eller till utskänkning av rusdrj'cker, öl eller alkoholfria drycker må dock

erhålla tillstånd till utminutering endast om så finnes påkallat med hänsyn

till särskilda förhållanden.

Tillstånd för tillverkare innefattar icke rätt att bedriva utminutering från

butik, som särskilt inrättats för försäljning av drycker.

7 §.

Olförsäljare som är enskild person och själv handhar utminutering även­

som föreståndare för utminutering skall med hänsyn till personliga förhål­

landen vara lämplig att utöva verksamheten.

8 §.

Tillstånd till utminutering meddelas av polismyndigheten i den ort, där

försäljningsstället är beläget.

Tillstånd meddelas att gälla tills vidare.

Om tillstånd till utminutering skall utfärdas tillståndsbevis.

9 §.

b'5reslå kommunens fullmälctige den inskränkningen i fråga om matvaru-

handlares utminutering, att den ekonomiska fördelen av försäljningen ge­

nom inrättande av särskilt företag göres oberoende av myckenheten sålt öl,

och finnas därvid föreslagna grunder för försäljningens ordnande i övrigt

lämpliga, skall förslaget fastställas av länsstyrelsen. Beslut i sådan fråga

skall tillställas polismyndigheten i kommunen.

Fastställer länsstyrelsen förslaget, skall i beslutet angiven inskränkning

föreskrivas med avseende på tillstånd som därefter beviljas matvariihand-

lare.

§

¬

background image

1961 ⬢ Nr 159

321

Utskänkninq

10 §.

Rätt att utskänka öl tillkommer, förutom i fall som i andra stycket sägs,

den som erhållit tillstånd därtill, så ock den som äger utskänka rusdrycker,

öl må utskänkas vid slutet bord

a) till inackorderade gäster vid matservering i hem (utskänkning vid

heminackordering),

b) till dem som bo i bostadshus med gemensam matsal, vid servering i

denna (utskänkning i kollektivhusmatsal), samt

c) till anställda vid institution eller företag i för d em avsedd matsal eller

därmed jämförlig lokal (utskänkning i personalmatsal).

Rätt till utskänkning som avses i andra stycket b) eller c) tillkommer den

som förestår lokalen.

Kungl. Maj :t äger meddela bestämmelser om i vilken utsträckning och un­

der vilka villkor militär mäss må hänföras till personalmatsal.

Utskänkning i personalmatsal må bedrivas endast om institutionens el­

ler företagets ledning eller befälhavaren lämnat medgivande bärtill.

11 §.

Enskild person, som själv handhar utskänkning vartill tillstånd enligt

denna förordning erfordras, ävensom föreståndare för sådan utskänkning

skall med hänsyn till personliga förhållanden vara lämplig att utöva verk­

samheten.

Utskänkning må ej handhavas av den som är om.yndig eller i konkurs­

tillstånd.

12 §.

Tillstånd till utskänkning vid enstaka tillfälle eller under enstalta tidspe­

riod (tillfällig utskänkning) meddelas av polismyndighet.

13 §.

Tillstånd till utskänkning, vilken bedrives året runt eller årligen under

viss ti dsperiod (årsutskänkning), meddelas av länsstyrelse.

14 §.

Tillstånd till utskänkning meddelas, utom i fall som avses i andra stycket,

vid tillfällig utskänkning av polismyndigheten i den ort och, vid årsutskänk­

ning, av länsstyrelsen i det län, där utskänkningen är avsedd att bedrivas.

Tillstånd till utskänkning på fartyg, järnvägståg eller luftfartyg meddelas

vid til lfällig utskänkning av polismyndigheten i den ort och, vid årsutskänk­

ning, av länsstyrelsen i det län, där fartygets rederi, järnvägens styrelse eller

luftfartsföretaget har sitt säte. Har rederiet eller luftfartsföretaget icke säte

inom riket, meddelas tillstånd av överståthållarämbetet.

Tillstånd meddelas att gälla tills vidare, för bestämd tid eller för -vusst till­

fälle.

Om t illstånd till utskänkning skall utfärdas tillståndsbevis.

..

§.

j,-

Over ansökan om tillstånd till årsutskänkning skola, då fråga ej är om

utskänkning som avses i 14 § andra stycket, yttranden inhämtas från po-

Ki lismyndigheten och fullmäktige i den kommun, där utskänkningen är av-

sedd att bedrivas. Fullmäktige skola höra kommunens nykterhetsnämnd.

Till årsutskänkning, som avstyrkts av kommunens fullmäktige, må till­

it stånd ej meddelas. Utan hinder av vad nu sagts må tillstånd meddelas då

det från allmän synpunkt finnes pålcallat att årsutskänkning äger rum på

hotell eller pensionat på en för turistväsendet hetj^delsefull ort.

'rifi

¬

background image

. I

322

1961 . Nr 159

16 §.

När det finnes pålcallat av särskilda förhållanden, må i samband med ut-

skänkningstillståndet meddelas närmare föreskrifter rörande utskänkning-

ens bedrivande.

Föreskrifter som i första stycket sägs må icke

a) röra måltidstvång eller kvantitetsbegränsning,

b) innebära senare tidpunkt för utskänkningens början än i 24 § 1 mom.

sägs, eller

c) innefatta förbud mot utskänkning till viss person eller viss kategori

av personer.

Gemensamma bestämmelser

17 §.

Ombyte av försäljningsställe, där detaljhandel med öl bedrives efter till­

stånd, må ske efter medgivande av tillståndsmyndigbeten.

18 §.

Har den som erhållit tillstånd till utminutering eller utskänkning av öl

avlidit, försatts i konkurs eller förklarats omyndig och vill dödsboet, kon­

kursboet eller förmyndaren fortsätta rörelsen, skall därom inom två måna­

der från dödsfallet, första borgenärssammanträdet eller omyndighetsförkla--

ringen göras anmälan bos tillståndsmyndigbeten. Såvida myndigbeten icke

finner skäl bestämma kortare tid, må rörelsen fortsättas, om tillståndet av­

ser bestämd tid, intill utgången av samma tid, och utan tidsbegränsning om

tillståndet gäller tills vidare.

I fall som i första stycket sägs, så ock eljest om skäl därtill föreligga må

tillståndsmyndigbeten efter ansökan därom, i förekommande fall efter bö­

rande av de myndigbeter som yttrat sig över tillståndsansökningen, överföra

tillståndet på annan.

19 §.

Inom läger, kasernområde eller annat uteslutande för krigsmaktens behov

upplåtet område må utminutering icke äga rum och utskänkning ske en­

dast i fall som avses i 10 § andra stycket och 12 §.

Om försäljningen

20 §.

:

Var och en som bar befattning med försäljning av öl skall därvid verka

för att nykterhet och ordning främjas.

Vid utövande av försäljningsrätt må innehavaren anlita biträde endast

av bos honom anställda. Försålt öl må dock på hans ansvar försändas ge­

nom annan till känd köpare,

21 §.

Vid utminutering och utskänkning skola alkobolfria drycker finnas att

tillgå i tillfredsställande urval och omfattning.

Matvarubandlare må bedriva utminutering endast i anslutning till forr

säljning av matvaror.

På försäljningsställe må öl icke förvaras i annat kärl än det vari dryc­

ken levererats av tillverkaren. Ej heller må öl, som är avsett för försälj­

ning, av återförsäljare förändras.

Hembryggd maltdryck må icke förvaras på försäljningsställe.

¬

background image

life
ililé
iKUP

1961 . Nr 159

323

22 §.

�1 må icke utskänkas till den som kan antagas ej kava fyllt 16 år,

öl må icke utlämnas till den som är synbarligen berörd av alkoholbaltiga

drycker eller annat berusningsmedel. Sådan person må icke tillåtas uppe­

hålla sig på försäljningsställe.

Ej heller må öl utlämnas, då särskild anledning till misstanke föreligger,

att varan är avsedd att användas i berusningssyfte eller till olovlig försälj­

ning.

23 §.

Om de tider då öl må utminuteras gäller vad i butikstängningslagen är

stadgat. Under sön- eller helgdag må dock utminutering icke bedrivas från

fordon.

24 §.

1 mom. Utskänkning av öl må ej börja före klockan 7.

Utskänkningen skall avslutas senast Mockan 22, där ej tidigare tidpunkt

föreskrivits enligt 16 eller 27 § eller senare tidpunlct medgivits enligt 2 mom.

eller är tillåten på grund av bestämmelsen i 3 mom.

2 mom. Föreligger stadigvarande behov av längre utskänkningstid an i

1 mom. sägs, äger länsstyrelsen i samband med utskänkningstillståndets

meddelande eller senare lämna medgivande därtill, över ansökan som göres

under tillståndstiden skall yttrande inhämtas från polismyndigheten och

kommunens nykterbetsnämnd.

Yppas för särskilt tillfälle behov av utskänkning efter den eljest gällande

tiden, må polismyndigheten lämna medgivande därtill.

3 mom. Då utskänkning av öl bedrives på grund av rätt till utskänkning

av rusdrycker må, utan binder av vad i 1 mom. är stadgat, öl utskänkas

under den för rusdrycksutskänkningen gällande tiden.

4 mom. Under tid, då utskänkning ej är medgiven, är det förbjudet att låta

öl förtäras på utskänkningsstället.

5 mom. Vad i denna paragraf stadgas skall ej äga tillämpning i fall som

avses i 10 § andra stycket och 14 § andra stycket.

25 §.

I lokal, där öl må utskänkas efter tillstånd enligt denna förordning, är

det förbjudet att förtära eller låta någon förtära rusdrycker eller ersätt­

ningsmedel därför. Ej heller må rusdrycker eller sådana ersättningsmedel

förvaras, i lokalen eller eljest, på sådant sätt att det kan befaras att de för­

täras av gästerna.

Vid utminutering må, utom i fall då anställd tillbandabålles öl på sätt i

2 § sägs, öl icke utlämnas till förtäring på försäljningsstället eller på annat

därintill beläget område, varöver ölförsäljaren äger förfoga.

Om tillsyn och besvär

26 §.

Det åligger länsstyrelse, polismyndighet och kommunal njdcterbetsnämnd

^ att övervaka att bestämmelserna i denna förordning och med stöd därav

meddelade föreskrifter iakttagas.

Kontrollstyrelsen åligger att hava tillsyn över tillämpningen av denna

01} förordning samt att utfärda erforderliga föreskrifter och anvisningar.

Den som enligt första eller andra stycket bar att taga befattning med till-

lämpningen av denna förordning är berättigad att erhålla tillträde till till-

verknings- eller försäljningsställe med tillhörande lokaler samt att taga del

av bandelsböcker med tillhörande verifikationer.

¬

background image

324

o

c

1961 . Nr 159

27 §.

lalcttagas icke bestämmelserna i denna förordning eller med stöd därav

''

meddelade föreskrifter, må polismyndigheten eller, när tillstånd meddelas

j

av länsstyrelsen, denna, efter hörande av kommunens nykterhetsnämnd,

meddela ölförsäljaren varning. Därest rättelse ej vinnes eller varning ej fin­

nes vara tillfyllest, må försäljningen helt eller delvis förbjudas eller till-

^

ståndet återkallas, med verkan för viss tid eller tills vidare. Om så finnes

ö

lämpligt på grund av särskilda förhållanden, må föreskrifter som i 16 § sägs

meddelas.

Tillstånd till utminutering skall av polismyndighet återkallas, då i 6 §

andra stycket angivna förutsättningar för sådan rätt icke längre föreligga

eller, där särskilda förhållanden ej annat föranleda, då utminutering för-

i

enas med rörelse som i 6 § tredje st3'cket sägs.

I ärende, som avses i första stycket, skall polismyndigheten, där fråga är

om försäljning från ölbryggeri, inhämta jdtrande från kontrollstyrelsen.

Sir'

28 §.

För -vnsst tillfälle, då så anses erforderligt f�r ordningens upprätthållande,

id

må länsstyrelsen eller polismyndigheten förbjuda utminutering och utskänk- /iiöi

ning av öl eller föreskriva inskränkningar däri,

Då så prövas nödvändigt under krig eller vid krigsfara eller när arbets-

rk:

löshet eller nöd i större omfattning råder, må Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. ;&!«(

Maj :ts förordnande, länsstyrelsen förbjuda utminutering och utskänkning

av öl eller föreskriva inskränkningar däri.

29 §.

ill

Beslut som länsstyrelse eller polismyndighet meddelat enligt denna för- -s

ordning länder omedelbart till efterrättelse, där ej annorlunda särskilt för- inP

ordnas.

a

30 §.

Besvär över beslut, som enligt denna förordning meddelats av länsstyrel­

se, föres hos Kungl. Maj:t i finansdepartementet.

Då länsstyrelse utfärdar bevis om tillstånd till årsutskänkning och fråga jgv

ej är om utskänkning som avses i 14 § andra stycket, skall kungörelse om gr

beslutet anslås hos myndigheten. Kungörelsen skall innehålla uppgift om

den dag då kungörelsen sålunda anslås. Tiden f�r anförande av besvär skall

i sådant fall räknas från den dag kungörelsen anslagits.

31 §.

Fullmäktige må uppdraga åt kommunalt organ eller åt särskilt utsedda

personer att i fullmälctiges ställe avgiva yttranden eller fatta beslut enligt ;

denna förordning. I Stockholm äger nykterhetsnämnden motsvarande befo- tjj

genhet.

⬢im'

Ansvarsbestämmelser

b}

32 §.

1 mom. Den som säljer öl utan att äga rätt därtill enligt denna förordning

eller överskrider sådan rätt, straffes för olovlig försäljning av öl med dags- ' "

böter, I ringa fall skall dock ej till straff dömas.

�r brottet grovt, vare straffet dagsböter eller fängelse i högst sex mana- ^

der. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om den

^

olovliga försäljningen bedrivits i större omfattning.

¬

background image

1961 . Nr 159

325

2 mom. Har någon sålt öl utan att äga rätt därtill, skola, i den mån sär­

skilda skäl ej annat föranleda, på försäljningsstället med därtill hörande

utrymmen befintliga eller eljest för försäljning avsedda förråd av öl tillika

med kärl och emballage förklaras förverkade.

33 §.

Låter utskänkningsinnehavare eller någon hos honom anställd rusdrycker

eller ersättningsmedel därför förtäras eller förvaras i strid mot det i 25 §

första stycket stadgade förbudet, straffes med dagsböter.

34 §.

Bryter någon i annat fall än i 32 eller 33 § sägs mot vad i denna förord­

ning är stadgat eller mot föreskrift som meddelats med stöd av förordningen,

straffes med böter, högst trehundra kronor.

35 §.

Vad som med stöd av denna förordning inhämtats vid granskning av han­

delsböcker med tillhörande verifikationer eller eljest vid tillsyn över öl-

försäljningen må ej yppas i vidare mån än som erfordras för vinnande av

det med kontrollen avsedda ändamålet. Bryter någon häremot, straffes med

dagsböter eller fängelse i högst sex månader, där ej gärningen är belagd

med straff i strafflagen.

Brott som nu sagts må, där det ej innefattar ämbetsbrott, av åklagare åta­

las endast efter angivelse av målsägande.

36 §.

Husbonde ansvarar för förseelse som i samband med försäljning av öl

begås av hans husfolk eller i hans arbete antagen person, liksom om för­

seelsen begåtts av honom själv, såframt ej omständigheterna göra sanno­

likt, att förseelsen skett utan hans vetskap och vilja. Vad nu sagts om hus­

bonde skall, där föreståndare enligt förordningen finnes, i stället gälla den­

ne så^dtt angår förseelse av anställd inom den del av rörelsen över vilken

föreståndaren har att utöva tillsyn.

37 §.

Egendom som tagits i beslag må av den myndighet som förordnat om be­

slaget genast säljas till tillverkare.

I övrigt gäller om beslag vad därom finnes stadgat i rättegångsbalken.

Förverkad egendom tillfaller kronan.

38 §.

Har domstol avgjort mål mot någon som bedriver yrkesmässig försälj­

ning av öl eller mot någon hos sådan försäljare anställd angående brott

som avses i 32�34 §§, åligger det domstolen att inom fjorton dagar från

domens meddelande översända avslcrift av domen till den myndighet som ut­

färdat tillståndsbevis eller, om sådant bevis ej utfärdats, till länsstyrelsen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1961. Förordningens

bestämmelser skola äga giltighet redan före ikraftträdandet med avseende

på åtgärder, som erfordras för tillämpningen därefter.

2. Genom förordningen upphäves ölförsäljningsförordningen den 26 maj

1954 (nr 522), dock att sistnämnda författning alltjämt skall äga tillämp-

ning beträffande förhållanden som hänföra sig till tiden före den 1 oktober

1961.

3. Den som vid utgången av september 1961 äger rätt att sälja öl må

i'''

efter ikraftträdandet av denna förordning behålla denna rätt, i fråga om

utskänkningslillstånd under tid för vilken detta meddelats, och i övriga fall

¬

background image

' [

326

1961 . Nr 159 o

tills vidare. Avser rätten utminutering och kan rättighetsinnehavaren enligt^

förordningens 6 § icke erhålla försäljningsrätt, må dock den dittillsvarande

försäljningsrätten behållas, därest rättighetsinnehavaren är enskild person,

så länge han innehar rörelsen och i annat fall intill den 1 oktober 1966.

4. Tillverkare må, oavsett vad i 6 § fjärde stycket stadgas, bedriva utmi­

nutering från butik, som där sägs, om denna anordnats före den 1 januari

1961.

5. Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri eljest

stadgande, som ersatts genom bestämmelse i den nya förordningen, skall

den bestämmelsen i stället tillämpas.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 23 mars 1961.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

t:;

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.