600253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

'"⬢-SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

It,

I'.

I960 ⬢ Nr 253-°"256

Utkom från trycket den 17 juni I960

Nr 253

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

om tillverkning

oeli beskattning av malt- och läskedrycker;

given Stockholms slo tt den 27 maj 1960.

Kung]. Maj:t har, med riksdagen^, funnit gott förordna som följer.

Allmänna bestämmelser

1 §.

Med malidryck förstås varje jäst odestillerad dryck, som framställts med

torkat eller rostat malt såsom huvudsakligt extraktgivande ämne; dock skall

'géhora hembrygd tillverkad sådan dryck anses såsom maltdryck allenast

öm den innehåller högst 4,5 viktprocent alkohol.

Maltdryck betecknas som lättöl, om alkoholhalten icke överstiger 1,8

yiktprocent, som öl, om alkoholhalten överstiger 1,8 men icke 2,8 viktpro­

cent, och som starköl, om alkoholhalten överstiger 2,8 viktprocent. Lättöl

skall anses såsom färskt, om det är jäsande eller eljest innehåller jäst. Annat

lättöl betecknas som lagrat.

Till läskedrycker hänföras mineralvatten och kolsyrat vatten, i tulltaxan

⬢ upptagna under tulltaxenummer 22.01, samt de drycker som i tulltaxan upp­

tagits under tulltaxenummer 22.02 med undantag för kaffe, te och choldad.

Tillverkare kallas den som bedriver tillverkning av malt- eller läskedryc-

> ker för försäljning.

2 §.

1 mom. Utan hinder av förordningens föreskrifter må var och en i hem-

met framställa öl och starköl för eget hehov.

2 mom. Omförpackning av maltdrycker må företagas endast av tillverkare

av sådana drycker.

; 3 mom. Tillverkning för försäljning av starköl med en alkoholhalt över­

stigande 4,5 viktprocent må äga rum endast f�r u tförsel ur riket samt för ve­

tenskapligt, medicinskt, farmaceutiskt, tekniskt, industriellt eller likartat

ändamål.

3 §.

Beskattningsmyndighet är kontrollstyrelsen, som även utövar kontroll över

tillverkningen. Beträffande skatt, som utgår enligt denna förordning, skall

Prop, I960: 148; Be vU 5 8; Rs kr 27 0.

1C7�60702//. Sven sk författningssamling 1960,

253�256

¬

background image

654

I960

vad i förordningen om förfarandet vid viss konsnmtionsbeskattning är s

gat äga tillämpning.

Kontrollstyrelsen äger utfärda de föreskrifter rörande redovisning o

särskilda kontrollanordningar som styrelsen finner erforderliga för kontrol­

lens utövande.

Det åligger tillverkare att lämna kontrollstyrelsen de uppgifter som e

fordras för upprättande av statistik över tillverkningen och försäljningen av

malt- och läskedrycker.

Om tillverluimg för försäljning och om beskattning

{ii^

4 §.

^

1 mom. Utan Kungl. Maj :ts tillstånd må öl icke tillverkas i annat bryg-,

geri än sådant, i vilket dylik tillverkning enligt tillståndsbevis bedrivits efter

ingången av oktober månad 1938. För rätt att tillverka starköl erfordras sär­

skilt tillstånd av Kungl. Maj:t. Därvid äger Kungl. Maj;t föreskriva de vill-'

kor, som prövas erforderliga. Rätt att tillverka öl eller starköl må av Kungl.

Maj :t indragas, om den icke längre utövas. Innan beslut om indragning med

delas, skall tillverkaren beredas tillfälle att yttra sig.

Den som erhållit tillstånd som i första stycket sägs eller övertager rö­

relse som där avses skall hos kontrollstyrelsen göra förhandsanmälan orii

dagen för upptagandet av tillverkningen eller för övertagandet. Sådan an

mälan skall även göras om avbrott i och nedläggande av tillverkning oc.

försäljning av öl och starköl.

2 mom. Den som avser att upptaga tillverkning för försäljning av färs

li '

lättöl, lagrat lättöl eller läskedrycker eller att övertaga rörelse med såd , St'

tillverkning skall hos kontrollstyrelsen göra förhandsanmälan om dagen fpr

upptagandet av tillverkningen eller för övertagandet. Sådan anmälan skal

även göras om avbrott i och nedläggande av tillverkning och försäljning fe

lagrat lättöl eller läskedrycker samt om nedläggande av tillverluiing av färskt fej

lättöl.

;

3 mom. Om fullgjord anmälan rörande upptagande och övertagande ay !a(,;

rörelse, som i 1 och 2 mom. sägs, skall kontrollstyrelsen utfärda be\Tis.

; 6 :15'

5§.

För tillverkning av öl och starköl må endast användas torkat eller rostat

malt samt humle, jäst och vatten, såvida icke kontrollstyrelsen medgiver,

att även andra råvaror användas.

Lättöl må icke utan kontrollstyrelsens medgivande tillverkas med en';_

stamvörtstyrka överstigande 6 procent,

,

6 §.

Malt- och läskedrycker må för annat ändamål än utförsel ur riket eller till

svensk frihamn utlämnas från tillverkningsställe endast på slutna kärl elle

behållare, vilka godkänts av kontrollstyrelsen eller med avseende på ry^

den blivit märkta på sätt i 14 § lagen om mått och vikt sägs. Sådana k ^ '-i jr,

och hehållare skola vara försedda med uppgift om tillverkarens namn sam

beträffande maltdrycker, om varuslag (lättöl, öl, starköl) och, beträffand

;

läskedrycker, om dryckens benämning. Tillverkarens namn må ersättas med

dennes inregistrerade varumärke eller av kontrollstyrelsen godkänd förkort ly, ,

ning av namnet. Varuslag må angivas med särskild beteckning, som god <

känts av kontrollstyrelsen. Kärl eller behållare, innehållande maltdrj'ck, m

icke förses med uppgift, ägnad att giva drycken sken av att tillhöra ainia

varuslag än del till vilket den är hänförlig.

¬

background image

. Nr 253

655

än hinder av vad i första stycket sägs, må utlämning av läskedrycker i

t kärl ske från automat, som godkänts av kontrollstyrelsen eller ock bli-

⬢vederbörligen justerad.

' 'För lagrat lättöl, öl, starköl ocb läskedrycker skall tillverkare, där ej an-

ät följer av 8 §, erlägga skatt. Skatten utgår för liter med

, tolv öre för lagrat lättöl,

⬢ fyrtioåtta öre för öl,

; en krona fyrtioett öre för starköl, ocb

trettiotre öre för läskedrycker.

Skattskyldigheten inträder, då varan utlämnas från tillverkningsstället

eller, såA�tt a ngår öl eller starköl, där förtäres.

För varje tillverkningsställe, där öl eller starköl tillverkas, skall skatt

iitgå med minst ettusen kronor för kalender kvartal räknat.

8 §.

i^yDeklaration skall avlämnas till kontrollstyrelsen för varje kalendermå-

ad, under vilken tillverkning eller utlämning av skattepliktiga drycker

örekommit, och innehålla uppgift om den myckenhet sådana drycker, som

ämnats från tillverkningsstället, samt den myckenhet på tillverknings­

tället förtärt öl eller starköl, som där tillverkats. Särskild deklaration skall

vgivas för varje tillverkningsställe.

'.(Deklarationen skall insändas inom femton dagar efter utgången av den

nad deklarationen avser.

Om särskilda skäl därtill äro, äger kontrollstyrelsen medgiva, att dekla-

ätion må insändas senare än i andra stycket sägs, dock senast inom tre

ader efter utgången av den månad deklarationen avser,

I deklaration må särskilt för varje varuslag avdrag göras för myckenhet,

⬢ i'a) enligt bevis av tullmyndighet utförts ur riket eller till svensk frihanm,

, j h ) tillverkats vid annat tillverkningsställe,

; c) efter utlämning återinförts till tillverkningsställets lager och icke ut­

eres av vara, som tillverkats vid annat tillverkningsställe,

' d) förstörts utanför tillverkningsstället, medan varan befunnit sig i till­

verkarens besittning, eller

t e) utlämnats såsom kontrollprov.

:i'i

s

t/;

.'v;

Ansvarsbestämmelser

»

h

"I

I

Tillverkar någon starköl eller öl utan att äga rätt därtill enligt denna för-

jj

rdning eller utlämnar någon för annat ändamål än i 2 § 3 mom. sägs

j|fj

tarköl med en alkoholhalt överstigande 4,5 viktprocent eller bryter någon

ot vad i 2 § 2 mom. stadgas, straffes med dagsböter.

�r brottet grovt, vare straffet dagsböter eller fängelse i högst sex må-

"

der. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall beaktas, om olovlig

⬢;

verkning, utlämning eller omförpackning bedrivits i större omfattning.

t

Innefattar brott som i första stycket sägs allenast att tillåten alkoholhalt

⬢'

.mindre mån överskrides eller är brottet eljest att anse som ringa, må från

⬢aff frias.

I

⬢Underlåter någon att fullgöra i 3 § tredje stycket stadgad uppgiftsskyl-

v|

ghet eller upptager någon tillverkning av färskt lättöl utan att göra an-

''V.

¬

background image

656

I960

mälan därom enligt 4 § 2 mom. eller bryter någon mot vad i 5 ellet

stadgas, straffes med böter, högst trehundra kronor. I ringa fall må;

straff frias.

11 §.

Om ansvar i vissa fall för den, som i deklaration lämnat oriktig uppgift,

stadgas i skattestrafflagen.

{

12 §.

r

Vad i 49 § förordningen om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning

stadgas skall äga tillämpning jämväl i avseende på kontroll över tillverk­

ning av färskt lättöl.

jij i

13 §.

Brott som avses i 9 § och som iclce är grovt, så ock brott som i 10 § sägs

må av åklagare åtalas allenast efter anmälan av kontrollstyrelsen.

I"'.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1960. Förordningens be-

stämmelser skola äga giltighet redan före ikraftträdandet med avseende på -'

åtgärder, som erfordras för tillämpningen därefter.

;> / '

2. Genom den nya förordningen upphävas förordningen den 15 decenir-. ,

,,

ber 1939 (nr 887) angående tillverkning och beskattning av maltdryckef^ V

förordningen den 22 december 1939 (nr 919) om skatt å läskedrycker samt;

förordningen den 14 mars 1958 (nr 73) om skatt å lagrat lättöl. Nämnda;;

förordningar skola dock alltjämt äga tillämpning beträffande förhållanden,',;

som hänföra sig till tiden före den 1 juli 1960, varjämte bestämmelsen i 28 §

första stycket förordningen den 15 december 1939 angående tillverkning och ;

beskattning av maltdrycker skall gälla intill utgången av september månad ;r

1960.

I sik

3. Anmälningsskyldighet angående upptagande av tillverkning som stad- ' itjtsl

gas i 4 § 1 och 2 mom. nya förordningen skall anses fullgjord, därest mot-

svarande anmälan enligt de upphävda förordningarna ingivits före den 1

juli 1960.

52^"

Medgivande och godkännande, som av kontroll styrelsen lämnats med

^

stöd av de upphävda förordningarna, skall äga giltighet även för tiden efter

den 30 juni 1960, såvida icke styrelsen annat förordnar.

4. Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri el-

jest stadgande, som ersatts genom bestämmelse i den nya förordningen, ;

skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

¥

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill ,

beloiäfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

⬢ O'

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

"111:!

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.