570212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 212

T j

i

KUNGL. MAJ :TS F�RORDNING

om ändring i rusdrycksförsäljmngsförordnmgen

den 26 maj 1954 (nr 521);

given Stockholms slott den 24 maj 1957.

åC

v' Kungl. Maj:t har, med riksdagen^, funnit gott förordna, att 5, 14 och

^'15 §§, 17�20 §§, 29, 30 och 37 §§, 40 § 3 mom., 41 §, 46 § 2 mom., 47 §

2 mom., 52 § 1 mom., 54, 56', 62, 69 och 79 §§, 80 § 1 och 4 mom., 81, 84,

87 och 89 §§ samt 90 § 1 mom. rusdi-ycksförsäljningsförordningen den 26

maj 1954 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives samt att i sam­

ma förordning skall införas en ny paragraf, betecknad 41 a §, av nedan an-

.

given lydelse.

;

5 §⬢

,

1 mom. Den som har rätt att tillverka eller försälja rusdrycker må ej

genom gåva annat än i form av varuprov avhända sig sådan dryck i sam­

band med rörelsens bedrivande.

2 mom. Den som hedriver agenturverksamhet för rusdrycker Inå ej

genom gåva annat än i form av varuprov avhända sig sådan dryck i sam­

band med rörelsens bedrivande.

3 mom. Vid yrkesmässig detaljhandel med andra varor än rusdrycker är

' utdelning av sådan dryck även utan betalning förbjuden.

⬢' ⬢

14 §.

Detaljhandelsholaget äger �

och förläggning.

Utminuteringsställe där spritdrycker tillhandahållas må dock ej finnas

annorstädes än i stad, köping eller municipalsamhälle med minst femtu-

^

sen invånare.

Konungen eller,

därtill äro.

15 §.

När det finnes påkallat för att ordna försändning av rusdrycker, äger

I.

detalj handelsbolaget inrätta särskilt utlämningsställe.

Köpare, som

gälda försändningskostnaden.

Vid försändning

till banda.

17 §.

Vid utminutering må rusdrycker icke utlämnas eller försändas till kö­

pare, förrän betalning för varan erlagts.

^ ^ Prop. 1957: 14 3; Bev U 43; Rskr 280.

¬

background image

370

1957 .

fJ

läa:.
.':C!

J

⬢ X ..

Innan rusdrycker utlämnas eller försändas till köpare, skall denne

begäran styrka sin identitet och ålder medelst av myndighet utf"

handling eller på annat sätt som finnes kunna godtagas. Samma skyldig­

het åvilar ombud för köpare i fråga om såväl honom själv som köparen.

Ri!'

Ombud skall tillika på begäran styrka sin behörighet medelst skriftlig

0

fullmakt, i \nlken angivas de varor som skola köpas.

18 §.

Rusdrycker må

tjuguett år.

Utminutering må vägras den, beträffande \alken nykterhetsnämnd med­

delat beslut som avses i 14 § 2 mom. lagen om nykterhetsvård, så ock den,

^

som enligt underrättelse från nykterhetsnämnd genom laga kraftägande

dom högst ett år dessförinnan befunnits skyldig till olovlig försäljning av

rusdrycker. Det åligger detaljhandelsbolaget att för kommun eller annat '

lämpligt område upprätta och till utminuteringsställena inom området ut-

sända förteckning över dem, som sålunda må vägras utminutering, samt ^

att minst en gång varje kvartal med vederbörande nykterhetsnämnd upp-

taga frågan om vilka som böra upptagas på sådan förteckning.

^

19 §.

Rusdiynker må ej utlämnas till den som är synbarligen berörd av alko-

holhaltiga drycker eller annat berusningsmedel. Utlämning och försänd­

ning av rusdrycker må vägras, när anledning tiU misstanke föreligger, att

varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.

Rusdrycker må ej inköpas genom ombud som kan antagas ej hava fyllt

tjuguett år.

Föreligger beträffande

rusdrycker vägras.

20 §.

Ej må någon såsom ombud eller på därmed jämförligt sätt med anskaf­

fande av rusdrycker tillhandagå den som kan antagas ej hava fyllt tjugu­

ett år eller missbruka alkoholhaltiga drycker eller vara berörd av sådana

drycker eller annat berusningsmedel.

Ej heller må någon genom särskild, för ändamålet driven rörelse eller el­

jest i större omfattning och mot ersättning tillhandagå annan med an­

skaffande av rusdrycker.

Det är \'idare förbjudet att, genom personlig hänvändelse eller genom,

ombud, för egen eller annans vinning söka förmå annan än återförsäljare

av rusdrycker att inköpa sådana drycker på utminuteringsställe.

29 §.

Ansökan om tillstånd till årsutskänkning från oktrojperiodens början

skall av detalj handelsbolaget göras hos länsstyrelsen före utgången av april

månad det år perioden börjar.

Har enligt

perioden börjar.

Ansökan om

av fullmäktige.

Ansökan om

kommunens nykterhetsnämnd.

30 §.

I ansökan enligt 29 § skall angivas, var utskänkningen skall bedrivp

samt huruvida densamma skall omfatta alla slag av rusdrycker eller %'ia

och starköl eller endast starköl. Ansökan må jämväl innehålla förslag till

föreskrifter för utskänkningens bedrivande.

37 §.

Rätt till annan utskänkning än trafikutskänkning må avse alla slag av

rusdrycker, vin och starköl eller, om särskilda skäl därtill äro, endast starköl.

Tillstånd till trafikutskänkning må avse vin och starköl. För fartyg, som

förmedlar regelbunden persontrafik till utländsk hamn, eller luftfartyg, som

s-.

¬

background image

1957 . Nr 212

371

jefart befordrar passagerare till eller från utländsk flygplats, må dock

ståndet avse alla slag av rusdrycker.

⬢'

40 §.

3 mom. Rätt till utskänkning skall överlåtas på ett för ändamålet bildat

tiebolag, som godkänts av Konungen {restaurangbolag), när så av sär-

slalda skäl finnes påkallat till främjande av nykterhet eller ordning, När-

Jnare bestämmelser om detta bolag meddelas i 6 kap.

:! "v

§⬢

^Beträffande överlåtelse

avtal upprättas.

;

Ar ej fråga om trafikutskänlming, följer med sådan överlåtelse skyldighet

fe r rättigbetsinnehavaren att hos detaljhandelsbolaget inköpa alla för rörel-

'

n erforderliga rusdrycker. �verlåtelse av tillstånd till trafikutskänkning

fe edför skyldighet att hos bolaget inköpa sådana rusdrycker, som äro av-

> feedda för utskänkning i restaurangvagn samt på fartyg och luftfartyg vid

^

ärd mellan svenska hamnar och svenska flygplatser,

/ Vid överlåtelse skall bolaget, med iakttagande av de föreskrifter kontroll-

tyrelsen utfärdar, meddela bestämmelser rörande prissättning på utskänkta

SI

pritdrycker och starköl, så ock rörande vad därmed äger samband.

41 a §.

Priset på utskänkta spritdrycker skall motsvara utminuteringspriset för

åran jämte därå belöpande utskänkningsskatt.

I samband med utskänkningsskattens erläggande äger utskänlmingsinne-

avaren av staten åtnjuta ersättning för kostnader i samband med utskänk-

ningen. Härom meddelas särskilda bestämmelser av Konungen.

i >

46 §.

jc /t 2 nrom. Spritdrycker må utskänkas endast i samband med måltid.

JI -'^'Föreskrifter angående

första stycket.

'

Konungen må beträffande viss ort eller visst område medgiva undantag

från stadgandet i första stycket. Innan sådant beslut fattas, skola fullmäk-

j; tige i därav berörda kommuner genom intendentens för utskänkningsären-

/den försorg erhålla tillfälle att yttra sig i frågan. Medgivande må ej lämnas,

, om fullmäktige i kommunen förklarat att utskänkning av spritdrycker utan

/ samband med måltid icke bör äga rum i kommunen. Lämnas medgivande,

ptfärdar Konungen de särskilda föreskrifter i avseende å utskänkningen som

iprövas erforderliga. Medgivandet må när som helst återkallas.

/*'''2 mom. Utskänkning skall avslutas senast klockan 22, där ej tidigare tid-

; punkt föreskrivits enligt 38 eller 43 § eller ock medgivande till utsträckt tid

' iämnats i den ordning nedan i 3 eller 4 mom. sägs, dock att utskänkning som

⬢ avse s i 33 § utan sådant medgivande må fortgå till klockan 1, där ej detalj­

s/handelsbolaget finner skäligt föreskriva att utskänkningen skall avslutas

ligare.

52 §.

1 mom. Vid föreställning,

äger rum.

'

Vad nu sagts avser icke sång, konsert, uppläsning, radio- eller tele^asions-

ptsändning eller annan därmed jämförlig underhållning å restaurang.

^ ⬢

54 §.

� u tskänkningsställe

för rusdrycker.

⬢ 'Rusdrycker, som ej få utskänkas å utskänkningsställe, eller ersättnings-

iliedel som nyss sagts må ej heller förvaras, därstädes eller eljest, på sådant

^ � ätt det kan befaras att de förtäras av gästerna.

i

108�57702//. vensk ör attningssamling 1957,Nr 209�218

y.'.

¬

background image

⬢i. v",

372

1957 .

f�Pl

56 §.

(^1^1

För visst

inskränkningar däri.

.<

När så prövas nödigt under krig eller \id omedelbar krigsfara eller

arbetslöshet eller nöd i större omfattning råder, så ock när det på grund av

särskilda förhållanden anses erforderligt för ordningens upprätthållande, må

Konungen eller, efter Konungens förordnande, länsstyrelsen förbjuda detalj-

handel eller föreskriva inskränkningar däri.

.

62 §.

Då länsstyrelsen utfärdar bevis om tillstånd till annan årsutskänkning äix(^ n

trafikutskänkning, skall beslutet kungöras i den eller de tidningar inom'

i

orten där allmänna påbud för kommunen vanligen meddelas. Tiden för an^-,

förande av besvär över sådant beslut skall räknas från dagen för första kun^ V

görandet, vilken dag skall angivas i kungörelsen.

>

69 §.

Bolaget är skyldigt att verka för att reklam för rusdrycker och därmed

jämförlig verksamhet icke bedrives på sätt som finnes uppenbarligen stå F

strid med det i 7 § angivna syftet.

79 §.

De i 68 och 70 §§ givna föreskrifterna skola äga motsvarande tillämpning;

å restaurangbolaget. Vad i 73 § stadgas skall även gälla restaurangbolaget; ⬢j^i;

och dess dotterbolag, dock icke i fråga om avlöning, som utgår i förhållande;

till storleken av omsättningen av andra varor än rusdrycker.

" v ^

Om behörighetsvillkor

i 40 § 1 mom.

;"

80 §.

;

1 mom. Den som säljer rusdrj^cker utan att äga rätt därtill enligt denna

förordning eller överskrider sådan rätt, straffes för olovlig försäljning med ⬢

dagsböter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall må från straff frias,

�r brottet grovt, vare straffet fängelse i högst ett år.

. ^

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om förr,

säljningen bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt.

; ,

4 mom. Rusdrycker, som olovligen försålts, skola, jämte kärl och embalr

lage, vara underkastade beslag och förbrutna.

81 §⬢

1 mom. Den som tillhandagår annan med anskaffande av rusdrycker i strid

med föreskriften i 20 § första stycket, straffes såsom för olovlig försäljning "

enligt vad i 80 § stadgas.

Rusdrycker, med vilka förfarits på sätt i första stjxket sägs, skola, jäm­

te kärl och emballage, vara underkastade beslag och förbrutna.

2 mom. Bryter någon mot föreskriften i 20 § andra stycket, dömes till dags­

böter eller fängelse i högst sex månader.

84 §.

Förbryter sig någon mot stadgandena i 5 § 2 eller 3 mom. eller bryter nå- V

gon som ej handhar försäljning enligt denna förordning mot 20 § tredje styc­

ket, straffes med dagsböter.

;

87 §.

Vad som med stöd av bestämmelserna i denna förordning inhämtats And

granskning av räkenskaper och verifikationer, så ock vad som eljest vid till­

syn å utskänkning inhämtats må ej yppas i vidare mån än som erfordras för

vinnande av det med bestämmelserna avsedda ändamålet. Ej heller må nå­

gon, som handhar utminutering, för obehöriga yppa vad han i samband där­

med inhämtat rörande enskilds personliga förhållanden. Bryter någon här-

¬

background image

1957 . Nr 212

373

t, straffes med dagsböter eller fängelse i högst sex månader, där ej gär-

geh är belagd med straff i strafflagen,

rott som

av målsägande.

89 §.

i mom. Försök till olovlig försäljning, så ock till gärning, som avses i 81 §

om., straffes efter ty i 3 kap. 1 och 3 §§ strafflagen stadgas,

i S traffas enligt första stycket någon som ej äger rätt till försäljning av rus-

eker, skall vad som stadgas i 80 § 3 mom. första stycket äga motsvarande

"mpning.

mom. Hava flera medverkat till gärning, som i 80 § eller 81 § 1 mom. sägs,

fer vid försök till sådan gärning eller ock till brott, som avses i 81 § 2 mom.,

ller vad i 3 kap. 4 och 5 §§ strafflagen är stadgat. Den till vilken rusdryc-

X försålts eller eljest anskaffats vare dock ej förfallen till ansvar för an-

äh medverkan än anstiftan.

3 mom. Husbonde ansvarar för brott som vid detaljhandel begås av hans

sfolk eller i hans arhete antagen person, liksom vore brottet begånget av

nom själv, såframt ej omständigheterna göra sannolikt, att brottet skett

tan hans vetskap och vilja.

90 §.

mom. Rättighet att verkställa beslag tillkommer tulltjänsteman i fall

m' i 86 § sägs. I övrigt gäller angående beslag vad därom finnes stadgat i

ättegångsbalken, dock icke i fråga om den tid inom vilken åtal sist skall ha-

väckts.

Denna förordning skall, såvitt angår 40, 41 och 41 a §§, träda i kraft den

ffoktober 1957 samt i övrigt den 1 juli 1957; dock att förordningens bestäm-

elser skola gälla redan före ikraftträdandet i avseende å åtgärder, som er-

rdras för tillämpningen därefter.

Rätt till utskänkning, som den 1 juli 1957 avser enbart vin, skall därefter

vse vin och starköl.

�ldre bestämmelser skola alltjämt äga tillämpning med avseende å för-

llanden, som äro hänförliga till tiden före förordningens ikraftträdande.

.Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

"sso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

cla-äfta låtit.

Stockholms slott den 24 maj 1957.

GUSTAF ADOLF

.

(L. S.)

.Jl^Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.