550038.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

K

it

^

Nr 38

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

om försäljning av alkoholfria drycker;

^

given Stockholms slott den 25 februari 1955.

ICungl, M aj:t har, med riksdagen^, funnit gott förordna som följer.

1 §.

Med alkoholfri dryck förstås i denna förordning dels lättöl, dels varje

annan dryck som antingen är helt fri från alkohol eller icke håller mer än

två och en fjärdedels volymprocent alkohol,

iji

Vad som är att hänföra till lättöl angives i förordningen angående till­

verkning och beskattning av maltdrycker.

Under försäljning inbegripes allt tillhandahållande som sker mot ersätt­

ning. Med utskänkning förstås försäljning till förtäring på stället.

2 §.

Försäljning av alkoholfria drycker är, med de inskränkningar som stad­

gas i denna förordning, tillåten under samma \'illkor som gälla för drivande

av handel i allmänhet.

Har länsstyrelsen jämlikt 8 § 1 eller 2 mom. nedan meddelat eller fast­

ställt förbud mot utskänkning av alkoholfria drycker eller med stöd av 43 §

,rusdrycksförsäljningsförordningen eller 49 § ölförsäljningsförordningen

meddelat beslut, varigenom rätt till utskänkning av rusdrycker eller öl upp-

j h ört att gälla, må dock den som innehade rörelsen, då förbudet eller beslu-

' tet meddelades, icke bedriva utskänkning av alkoholfria drycker, förrän

länsstyrelsen i det län, där han första gången ånyo vill idka sådan utskänk-

i^ning, lämnar honom tillstånd därtill.

Hembryggt lättöl må icke säljas.

I;'

3 §.

L

1 mom. Utskänkning av alkoholfria drycker må icke fortgå längre än till

klockan 22, där ej tidigare tidpunkt föreskrivits enligt 8 § eller senare tid-

^ Prop. 19.55: 6; BcvU 8; Rskr 98.

iv

Ii '

Il

¬

background image

6i

1956 . Nr

punkt är tillåten på grund av bestämmelserna i 2 mom. eller medgivits

ligt 3 mom.

2 mom. I fall, då rusdrycker eller öl få utskänkas efter klockan 22,

alkoholfria drycker utskänkas under samma tid.

3 mom. Föreligger behov av längre utskänlcningstid än i 1 mom. s"

äger polismyndigheten lämna medgivande därtill.

4- mom. Vad i denna paragraf stadgas skall icke gälla

>

a) då alkoholfria drycker utskänkas vid allmän sammankomst eller ti

ställning; eller

b) då i matsal eller därmed jämförlig lokal, vari matservering anord

för de anställda vid institution eller företag, (personalmatsal) alkoholf

drycker utskänkas vid slutet bord till de anställda.

4 §.

�&terförsäljare må icke på försäljningsställe förvara lättöl och läske

ker i andra kärl än dem i vilka drycken levererats av tillverkaren. Ej be

må lättöl, som är avsett för försäljning, av återförsäljaren förändras.

Herabryggd maltdryck må icke förvaras på försäljningsställe.

5 §.

� utskänkningsställe skall ett exemplar av denna förordning finnas till

gängligt.

6 §.

I lokal eller å plats, där alkoholfria drycker utskänkas utan att rätt fö

ligger att utskänka rusdrycker eller öl, är det förbjudet att förtära e

låta någon förtära rusdrycker, ersättningsmedel därför eller öl. Ej hell

må rusdrycker, ersättningsmedel därför eller öl förvaras i lokalen eller

platsen eller eljest på sådant sätt, att gästerna äga tillgång till dem.

Länsstyrelsen äger för personalfest i slutet sällskap medgiva undan

från bestämmelserna i första stycket i fråga om personalmatsal som i 3

4 mom. under b) sägs. Vid ansökan härom skall fogas förklaring från *

stitutionens eller företagets ledning att erinran icke göres mot ansökning

7 §.

Det åligger länsstyrelse, länsnykterhetsnämnd, polismyndighet och ko

munal nykterhetsnämnd att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna

denna förordning och med stöd därav meddelade föreskrifter.

Den som har att taga befattning med övervakning enligt förordning

är berättigad att erhålla tillträde till försäljningsställe med tillhörande 1

kaler.

Länsst3Telsen skall, om länsnykterhetsnämnd eller polismyndighet f

ner anledning till anmärkning, snarast möjligt erhålla del därav. Komm

nal nykterhetsnämnd skall i motsvarande fall underrätta polismyndighete

8 §.

;

1 mom. Iakttagas icke bestämmelserna i denna förordning eller med s

därav meddelade föreskrifter, eller uppfyHer utskänkningsrörelse icke

särskilda krav som med hänsyn till ordning, nykterhet och trevnad bo

uppställas på sådan rörelse, skall länsstyrelsen alltefter omständigheter

a) tillhålla försäljningsrörelsens innehavare att vidtaga rättelse;

b) förbjuda försäljning från försäljningsstället; eller

c) om så finnes lämpligt med hänsyn till särskilda förhållanden, m

dela föreskrifter rörande försäljning från försäljningsstället.

¬

background image

. Nr 38

65

mom. Finner polisrayndiglieten på grund av förhållande som i 1 mom.

sägs förbud mot utskänkning från utskänknlngsställe erforderligt och kan

^länsstyrelsens beslut icke utan olägenhet avvaktas, må polismyndigheten

⬢meddela sådant förbud. Beslutet skall ofördröj ligen underställas länssty-

Ciirélsen. Har ej länsstyrelsen inom fjorton dagar fastställt förbudet, är det

jdärefter utan verkan.

f; 3 mom. För visst tillfälle, då så anses erforderligt för ordningens upp-

i- jät thållande, äger länsstyrelsen, så ock polismyndigheten förbjuda för­

säljning av alkoholfria drycker eller föreskriva inskränkningar däri.

1 mom. över beslut, som enligt denna förordning meddelats av länssty­

relse, må klagan föras hos Konungen genom besvär, vilka skola ingivas eller

[insändas till finansdepartementet.

2 mom. Beslut som länsstyrelse eller polismyndighet meddelat enligt

L[ äenna förordning länder till omedelbar efterrättelse, där ej annorlunda

ta' särskilt förordnas.

3 mom. Avskrift av beslut, som enligt denna förordning meddelats av

länsstyrelse, skall tillställas länsnykterhetsnämnden, polismyndigheten och

kommunens nykterhetsnämnd.

^

10 §.

1 mom. Bedriver någon försäljning av alkoholfria drycker, som ej är

tillåten enligt denna förordning, straff^es med dagsböter,

ät? 2 mom. Låter den som bedriver utskänkning eller någon hos honom an-

é ställd rusdrycker, ersättningsmedel därför eller öl förtäras eller förvaras i

IS strid mot 6 § första stycket, straffes med dagsböter.

ilai Bryter gäst mot 6 § första stycket, eller utskänker någon alkoholfria

l3 drycker på otillåten tid, straffes med böter, högst trehundra kronor.

lE 3 mom. Förbryter sig någon i annat fall än i 1 eller 2 mom. sägs mot

invad i denna förordning är stadgat eller mot föreskrift som meddelats med

'i stöd av förordningen, straffes med böter, högst etthundra kronor.

11 §.

Där någon under tid då han är ställd under åtal för förseelse mot denna

iji förordning fortsätter sitt brottsliga förfarande, skall såsom särskild för-

^seelse anses vad han före varje åtal förbrutit.

.

12 §.

t Husbonde ansvarar för förseelse, som vid försäljning av alkoholfria dryc­

ker begås av hans husfolk eller i hans arbete antagen person, liksom vore

(iförseelsen begången av honom själv, såframt ej omständigheterna göra san-

^ nolikt, att förseelsen skett utan hans vetskap och vilja.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1955 i den mån annat

ej följer av vad nedan stadgas.

^ 2. Genom förordningen upphäves förordningen den 8 maj 1925 (nr 119)

angående försäljning av vissa alkoholfria och därmed jämförliga drycker,

'^och skall i följd härav förordningen den 26 maj 1954 (nr 523) om ändring

i?! förordningen den 8 maj 1925, vilken enligt sitt slutstadgande skulle hava

I frätt i kraft den 1 oktober 1955, upphöra att gälla.

Förordningen den 8 maj 1925 skall dock alltjämt äga tillämpning beträf-

J-fande förhållanden som hänföra sig till tiden före den 1 oktober 1955.

¬

background image

6�

1955 .

⬢ '

3. Där i lag eller författning förekommer hänvisning till stadgande,

ersatts genom bestämmelse i nya förordningen, skall den bestämmelse

stället tillämpas.

4. Beslut, som med stöd av förordningen den 8 maj 1925 meddelats

rande inskränkning eller utsträckning av utskänluiingstiden eller rör

förbud mot utskänkning ocb som är gällande vid tidpunkten för nya

ordningens ilcraftträdande, skall äga fortsatt giltighet, där ej vederböra

myndighet annorlunda förordnar. Beslut, som i enlighet härmed erh

giltighet efter ikraftträdandet av nya förordningen, skall anses lämnat iri

stöd av denna.

5. I fråga om ansökan, som avser medgivande enligt nya förordning

skola bestämmelserna i förordningen äga tillämpning även före den 1 o

tober 1955.

*

Beslut enligt förordningen må meddelas även före den 1 oktober 19

dock med verkan tidigast från och med nämnda dag.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterme

visso hava Vi detta med egen hand underslrrivit och med Vårt kungl. s"

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 25 februari 1955.

GUSTAF ADOLF

l(L. S.I

(Finansdepartementet)

PER EDVIN SK�LD

Nr 35-38, 1 ark. Slockholm 1955, KuugL Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söuer

i i

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.