SFS 2018:1726 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2018:1726 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)
SFS2018-1726.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 1 b § alkohollagen
(2010:1622) ska ha följande lydelse.

8 kap.
1 b §
2 Serveringstillstånd krävs inte för servering till en boende och besök-
are till denne på sådana särskilda boenden

1. som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena och 7 § tredje stycket

socialtjänstlagen (2001:453) och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade, och

2. vid vilka måltidsservice tillhandahålls.
Den som bedriver alkoholservering enligt första stycket ska utöva särskild

kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas
ett för verksamheten lämpligt program.

Denna lag träder i kraft den 2 april 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11.

2 Senaste lydelse 2012:205.

SFS

2018:1726

Publicerad
den

23 november 2018

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.