SFS 1994:956 Lag om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 1994:956 Lag om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
SFS 1994_956 Lag om ändring i lagen (1961_181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av
teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat;

SFS 1994:956

Utkom från trycket
den 27 juni 1994

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs
dels att rubriken till lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och

alkoholhaltiga preparat2 skall ha följande lydelse,

dels att 1, 5, 6, 7 och 13 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 5 a - 5 c, 9 a och

10 a §§ av följande lydelse.

Lag (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

1 §3 Med teknisk sprit förstås sprit som är avsedd att användas för

tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ända-
mål och som är hänförlig till tulltaxenr 22.07 eller 22.08 B. 1 eller B. 2
tulltaxelagen (1987:1068). Vad som sägs i denna lag om teknisk sprit skall
också gälla spritdrycker, vin och starköl, avsedda för ändamål som nu
sagts.

Med alkoholhaltigt preparat förstås vara som innehåller mer än

1,8 viktprocent etylalkohol och som inte är hänförlig till tulltaxenr 22.03 -

22.07 eller 22.08 B. 1 eller B. 2 tulltaxelagen och inte heller är sådant
läkemedel, som omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

Med alkoholhaltigt läkemedel förstås ett läkemedel som omfattas av

läkemedelslagen (1992:859) och som innehåller mer än 1,8 viktprocent
etylalkohol.

Beteckning i denna lag har samma betydelse som i lagen (1977:293) om

handel med drycker.

5 § 1 mom.4 Försäljning av alkoholhaltiga preparat är, med de in-
skränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under samma villkor som
gäller för drivande av handel i allmänhet.

2 mom.5 Teknisk sprit må, förutom av partihandelsbolaget och detalj-
handelsbolaget, utan särskilt tillstånd säljas av den som tillverkat varan.

För annan försäljning, som äger rum annorledes än från apotek, erfordras
Läkemedelsverkets tillstånd.

3 mom. För försäljning av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit från
apotek gäller bestämmelserna i 5 a - c §§.

5 a § Alkoholhaltiga läkemedel, som innehåller mer än 10 viktprocent
etylalkohol, och teknisk sprit får säljas eller annars lämnas ut från apotek,

1

Prop. 1993/94:149, bet. 1993/94: SoU26. rskr. 1993/94:410.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:716.

3

Senaste lydelse 1992:1275,.

4

Senaste lydelse 1977: 294. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

5

Senaste lydelse 1990:433. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

1943

background image

SFS 1994:956

förutom till annat apotek, endast efter ordination eller beställning av en
person, som är behörig att utöva läkar-, tandläkar- eller veterinäryrket.

Ordination av teknisk sprit får inte avse annat än utvärtes bruk eller

desinfektion av instrument. Beställning får inte avse annat än utvärtes
bruk, desinfektion av instrument eller laboratorieändamål i beställarens
yrkesutövning.

Spriten får inte lämnas ut, om särskild anledning finns att anta att den är

avsedd för annat ändamål än som sägs i andra stycket.

5 b § Alkoholhaltiga läkemedel, som på grund av sitt innehåll i övrigt
inte kan antas ge anledning till missbruk i berusningssyfte, får i enlighet
med de föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Läkemedelsverket meddelar lämnas ut från apotek utan hinder av bestäm-
melserna i 5 a §.

Om det finns anledning att anta att ett alkoholhaltigt läkemedel av annat

slag än som avses i 5a § kan missbrukas i berusningssyfte, får regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket utfärda särskilda
föreskrifter om försäljning och utlämnande.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket får

besluta om ytterligare föreskrifter om försäljning av alkoholhaltiga läke-
medel och teknisk sprit, om det behövs för att förhindra missbruk.

5 c § Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd begränsat eller dragit in
en läkares eller en tandläkares behörighet att förskriva alkoholhaltiga
läkemedel eller teknisk sprit enligt 9 eller 10 §§ lagen (1994:954) om
disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens område får sådant läke-
medel eller teknisk sprit på ordination av läkaren eller tandläkaren inte
lämnas ut. Detsamma gäller när Veterinära ansvarsnämnden dragit in eller
begränsat en veterinärs behörighet att förskriva alkoholhaltiga läkemedel
eller teknisk sprit.

6 §6 Försäljning av teknisk sprit i annat fall än från apotek får med

nedan i andra stycket angivna undantag ske endast till den som fått
Läkemedelsverkets tillstånd till inköp.

Tillstånd erfordras inte vid inköp av absolut alkohol, koncentrerad

sprit, eau-de-vie och vin för apoteksrörelses räkning. I den mån Läkeme-
delsverket så medger, får inköp hos detaljhandelsbolaget, under de villkor
verket föreskriver, äga rum utan tillstånd.

7 § Teknisk sprit, alkoholhaltiga preparat eller alkoholhaltiga läkemedel
får inte säljas eller lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att

varan är avsedd att användas i berusningssyfte. Detsamma gäller i fråga
om att hjälpa någon att skaffa sådana medel.

9 a § Den som bryter mot 5 a § första eller tredje stycket döms till böter.

Motsvarande gäller om någon lämnar ut alkoholhaltiga läkemedel eller

teknisk sprit i strid med 5 c §.

6

Senaste lydelse 1990:433.

1944

background image

SFS 1994:956

10 a § Den som obehörigen vidtar en åtgärd med alkoholhaltigt läkeme-

del, som inte är avsett för invärtes bruk, i syfte att göra varan användbar
till förtäring, döms till böter.

13 §7 Begår någon brott som avses i 9 - 1 1 §§ skall, om det inte är

uppenbart oskäligt, hos honom befintliga förråd av teknisk sprit och alko-
holhaltiga preparat liksom kärl och emballage samt renings- och filtre-
ringsmedel förklaras förverkade. Detsamma skall gälla redskap som an-
vänts i fall som avses i 10 §. Förverkande av teknisk sprit och alkoholhal-

tigt preparat kan även ske hos den som enligt 14 § andra stycket andra
meningen är fri från ansvar.

Om ett alkoholhaltigt läkemedel, varmed vidtagits åtgärd för att göra

varan användbar för förtäring och vilket påträffas hos gärningsmannen,

skall de förråd av ifrågavarande läkemedel och tillhörande emballage, som
finns hos honom, samt använda redskap förklaras helt eller delvis förver-
kade, om det inte är uppenbart oskäligt.

Förverkad egendom tillfaller staten.
Den som har begått ett brott som avses i första stycket skall, om det inte

är uppenbart oskäligt, dömas att betala skatt med 75 kronor per liter för
teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat som varit föremål för brottet.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994 då förordningen (1963:654)

om försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit,

m. m. skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

7

Senaste lydelse 1981:399.

1945

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.