SFS 1994:1738 Alkohollag

SFS 1994_1738 Alkohollag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1738
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Alkohollag;

utfärdad den 16 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller tillverkning av alkoholdrycker och handel med
sådana varor. Lagen gäller också tillverkning av sprit.

Bestämmelser om införsel och försäljning av teknisk sprit finns i lagen

(1961:181) om försäljning av teknisk sprit m. m.

Föreskrifter om marknadsföring av alkoholdrycker finns, förutom i

denna lag, även i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknads-
föring av alkoholdrycker.

2 § Med sprit förstås en vätska som innehåller alkohol i en koncentration
av mer än 2,25 volymprocent. Med tillverkning av sprit förstås varje
förfarande, varigenom alkohol i sådan koncentration framställs eller ut-
vinns. Vin, starköl och öl anses dock inte som sprit. Inte heller utgör
framställning av sådan dryck tillverkning av sprit.

Med mäsk förstås en jäsande vätska som blir sprit om den får fortsätta

att jäsa.

Med alkohol avses i denna lag etylalkohol.

3 § Med alkoholdryck förstås en dryck som innehåller mer än 2,25
volymprocent alkohol. Alkoholdrycker delas i denna lag in i spritdrycker,
vin, starköl och öl.

4 § Med spritdryck förstås en alkoholdryck som innehåller sprit.

5 § Med vin förstås en alkoholdryck som är framställd genom jäsning av
druvor eller druvmust eller av bär, frukt eller andra växtdelar samt andra
alkoholdrycker som innehåller högst 22 volymprocent alkohol och som
inte är spritdryck, starköl eller öl.

6 § Med starköl förstås jäst, odestillerad dryck som är framställd med
torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne och som
innehåller mer än 3,5 volymprocent alkohol.

Med öl förstås jäst, odestillerad dryck som är framställd med torkat eller

1

Prop. 1994/95:89, bet. 1994/95: SoU9, rskr. 1994/95:106.

6339

background image

SFS 1994:1738

rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne och vars alkoholhalt

överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

7 § Med lättdryck förstås dryck som antingen är fri från alkohol eller
innehåller högst 2,25 volymprocent alkohol.

8 § Tillverkare kallas den som driver yrkesmässig tillverkning enligt
denna lag.

Med försäljning förstås varje form av tillhandahållande av dryck mot

ersättning.

Försäljning till konsument benämns detaljhandel eller, om den sker för

förtäring på stället, servering. Annan försäljning benämns partihandel.

2 kap. Tillverkning

1 § Sprit och spritdrycker får inte tillverkas utan tillstånd (tillverknings-

tillstånd).

2 § Vin, starköl eller öl får inte tillverkas utan tillstånd om det inte gäller
tillverkning i hemmet för eget behov.

3 § Närmare bestämmelser om tillverkning av alkoholdrycker och sprit

meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Alkoholin-
spektionen.

4 § Tillverkare av alkoholdrycker får förfoga över av honom tillverkad
dryck för försäljning endast enligt denna lag.

5 § Tillverkare av sprit får förfoga över av honom tillverkad sprit endast
för export och, efter medgivande av Alkoholinspektionen, för användning
i egen rörelse samt för försäljning enligt lagen (1961:181) om försäljning
av teknisk sprit m. m.

3 kap. Allmänna bestämmelser för försäljning

1 § Spritdrycker, vin eller starköl får inte säljas om det inte föreligger
rätt till det enligt denna lag. Särskilda bestämmelser gäller för detaljhandel
med och servering av öl.

2 § Utan hinder av denna lag får spritdrycker, vin och starköl serveras
till passagerare på järnvägståg i internationell trafik.

Genom vad som föreskrivs i denna lag inskränks inte den rätt till

försäljning som följer av gällande bestämmelser om tullager som har
inrättats för förvaring av proviant m. m. eller rätten till försäljning av
obeskattade varor i exportbutik.

3 § I fråga om rätt att förfoga över spritdrycker, vin och starköl som
medförs som proviant på fartyg och luftfartyg i internationell trafik gäller
särskilda bestämmelser.

6340

background image

SFS 1994:1738

4 § Försäljning av drycker som omfattas av denna lag skall skötas på ett
sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras.

Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker skall se till att

ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.

5 § Den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av alkoholdryc-
ker får i sin rörelse lämna sådan dryck som gåva endast i form av varu-
prov.

Vid marknadsföring av tjänster eller vid försäljning av andra varor än

alkoholdrycker får sådana drycker inte lämnas som gåva.

6 § Vid detaljhandel med och servering av alkoholdrycker skall lättdryc-
ker finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning.

7 § Den som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken får inte bedriva försäljning av alkoholdrycker.

8 § Vid detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får varor inte
säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. Motsvarande
gäller vid detaljhandel med öl och servering av alkoholdrycker i fråga om

den som inte har fyllt 18 år.

Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av

alkohol eller annat berusningsmedel.

Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning anta

att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.

Den som lämnar ut alkoholdrycker skall förvissa sig om att mottagaren

har uppnått den ålder som anges i första stycket.

9 § Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförligt sätt
anskaffa alkoholdrycker till den som enligt 8 § inte har rätt att få sådan

vara utlämnad till sig. Det är också förbjudet att i större omfattning

tillhandagå annan med att anskaffa alkoholdrycker.

Spritdrycker, vin eller starköl får inte överlämnas som gåva eller lån till

den som inte har fyllt 20 år. �l får inte överlämnas som gåva eller lån till
den som inte har fyllt 18 år. Vad nu sagts gäller inte när någon bjuder av en
alkoholdryck för förtäring på stället.

10 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får om syn-

nerliga skäl föreligger förbjuda eller inskränka försäljning av alkoholdryc-
ker.

Kommunen får för visst tillfälle, om det anses påkallat för ordningens

upprätthållande, förbjuda eller inskränka försäljning av alkoholdrycker.

4 kap. Partihandel m. m.

1 § Partihandel med spritdrycker, vin eller starköl får bedrivas endast av
den som har meddelats tillstånd (partihandelstillstånd). Den som har

tillverkningstillstånd som avser spritdrycker, vin eller starköl skall anses
ha partihandelstillstånd i fråga om motsvarande varor.

6341

background image

SFS 1994:1738

2 § Spritdrycker, vin och starköl får föras in till landet endast av den
som har tillverknings- eller partihandelstillstånd avseende sådana varor.

Utöver vad som anges i första stycket får spritdrycker, vin och starköl

föras in

1. av den som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen (1994:1547) om

tullfrihet m.m.,

2. av resande som har fyllt 20 år eller person, som utför arbete på

transportmedel och som har uppnått nämnda ålder, för eget eller familjens
bruk eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs personli-
ga bruk och

3. som proviant på fartyg eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser.
Spritdrycker, vin och starköl som medförs som proviant på järnvägståg i

internationell trafik, får föras in i den utsträckning som krävs för servering
av passagerare under tågets färd inom landet.

3 § Endast den som har tillverknings- eller partihandelstillstånd får för-
foga över spritdrycker, vin eller starköl på sätt som avses i 7 § första

stycket tullagen (1994:1550). Sådana varor får av annan än den som har
tillverknings- eller partihandelstillstånd för varorna inte förvaras på annat
tullager än sådant som har inrättats för förvaring av proviant m.m. I
övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av
införselreglerade varor, m. m.

4 § Tillstånd får ges till inköp av spritdrycker, vin eller starköl som
används i teknisk, industriell, medicinsk, vetenskaplig eller liknande verk-
samhet. Inköpstillstånd medför rätt att köpa in varorna hos den som är
berättigad att bedriva partihandel med sådana varor.

5 § Den som är berättigad att bedriva partihandel får sälja varorna till
detaljhandelsbolaget, till den som har tillverknings- eller partihandelstill-
stånd för motsvarande varor och till den som har meddelats serveringstill-
stånd för sådana varor. Tillståndshavaren får också exportera varorna eller
sälja dem till den som fått sådant särskilt tillstånd till inköp av varorna
som avses i 4 §.

Endast den som är berättigad att bedriva partihandel får omförpacka

eller buteljera varorna.

6 § �verlåts rörelse vari ingår verksamhet som är tillståndspliktig enligt

denna lag, får överlåtaren sälja sitt lager av spritdrycker, vin eller starköl
till sin efterträdare, om denne har beviljats tillstånd som gäller för verk-
samheten.

Konkursbo eller dödsbo får utan hinder av bestämmelserna i denna lag

sälja spritdrycker, vin eller starköl till den som har tillverknings- eller
partihandelstillstånd för sådana drycker eller till detalj handelsbolaget.
Motsvarande gäller då en tillståndspliktig verksamhet måste avvecklas till
följd av att tillståndet återkallats eller att andra tvingande skäl föreligger.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar

även i fråga om öl.

7 § Vid partihandel med spritdrycker, vin och starköl är säljaren skyldig

att förvissa sig om att köparen har rätt att återförsälja eller köpa in varan.

6342

background image

SFS 1994:1738

Vid varje partihandelsställe skall, om innehavaren inte är enskild person

som själv förestår verksamheten, finnas en för uppgiften lämplig person
som har tillsyn över försäljningen (föreståndare).

8 § Den som är berättigad att bedriva partihandel med spritdrycker, vin
eller starköl ansvarar för att distributionen av varorna sker under betryg-
gande former. Detta gäller också om någon utomstående anlitas för distri-
butionen.

Tillståndshavare som avses i första stycket och som låter importera

varor som anges där har från och med att varorna kommit in i landet
motsvarande ansvar för distributionen av dem.

Närmare föreskrifter om distribution av spritdrycker, vin och starköl

meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Alkoholin-
spektionen.

5 kap. Detaljhandel

Detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl

1 § För detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl skall det finnas

ett särskilt för ändamålet bildat aktiebolag (detaljhandelsbolaget), som
staten äger.

Detalj handelsbolaget får inte importera, exportera eller tillverka drycker

som anges i första stycket.

Detalj handelsbolaget får, om det har partihandelstillstånd, bedriva för-

säljning till dem som har serveringstillstånd.

Bestämmelser om detalj handelsbolagets verksamhet och drift samt om

särskild kontroll från statens sida skall tas in i ett avtal som upprättas
mellan staten och bolaget.

2 § Detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får bedrivas endast
av detalj handelsbolaget.

Detalj handelsbolaget beslutar om försäljningsställenas förläggning enligt

riktlinjer i avtalet mellan staten och bolaget.

3 § Försäljning får ske antingen som försäljning till avhämtning eller
genom försändning på rekvisition.

4 § Vid detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får varor inte
lämnas ut till köpare förrän de har betalats.

5 § Spritdrycker, vin eller starköl som inte hålls i lager skall på begäran
anskaffas, om inte detalj handelsbolaget finner att det finns hinder mot det.

Detaljhandel med öl

6 § Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i
denna lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i en lokal som är
godkänd som livsmedelslokal enligt bestämmelser vilka meddelats med

stöd av 22 § tredje stycket livsmedelslagen (1971:511) samt att försäljning
av matvaror bedrivs i lokalen. Utan hinder av vad nu sagts får detaljhan-

6343

background image

SFS 1994:1738

del med öl bedrivas av detalj handelsbolaget samt av tillverkare av öl eller
lättdrycker.

6 kap. Servering

1 § Servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om tillstånd

har meddelats (serveringstillstånd).

Servering av öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag,

tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd
som livsmedelslokal enligt bestämmelser vilka meddelats med stöd av 22 §
tredje stycket livsmedelslagen (1971:511) samt att servering av mat samti-
digt bedrivs i lokalen.

Utan hinder av vad som föreskrivs i andra stycket får öl serveras av den

som enligt 23 § nämnda lag har meddelats särskilt tillstånd att yrkesmäs-
sigt hantera livsmedel samt av den som har meddelats serveringstillstånd.

2 § Servering av alkoholdrycker skall ske med återhållsamhet och får
inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

3 § På serveringsställe där serveringstillstånd gäller skall tillståndshava-
ren eller av honom utsedd serveringsansvarig person utöva tillsyn över
serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden.

Den som är serveringsansvarig skall med hänsyn till sina egenskaper och

övriga omständigheter vara lämplig för uppgiften.

Tillståndshavaren skall till tillståndsmyndigheten anmäla den eller de

personer som har utsetts att ansvara för alkoholserveringen.

För servering av spritdrycker, vin eller starköl får endast anlitas personal

som är anställd av tillståndshavaren. Restaurangskolor med serverings-
tillstånd får dock i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever.

4 § Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat får servering av öl
påbörjas tidigast klockan 07.00 och servering av andra alkoholdrycker
tidigast klockan 11.00. Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat skall
servering av alkoholdrycker avslutas senast klockan 01.00. Vad nu sagts
gäller inte för hotellrum med minibar.

Serveringsställe skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringsti-

dens utgång.

5 § Den som har serveringstillstånd får köpa spritdrycker, vin och stark-
öl som behövs för rörelsen endast av någon som har partihandelstillstånd
för varan.

6 § Priser på alkoholdrycker får vid servering inte sättas lägre än in-
köpspriset för varan jämte skäligt tillägg. Priserna skall avvägas så att
försäljning av drycker med högre alkoholhalt inte främjas.

7 § På ett serveringsställe får åtgärder inte vidtas i syfte att förmå någon
gäst till inköp av alkoholdrycker.

8 § Från ett serveringsställe där serveringstillstånd gäller får inte någon

6344

background image

SFS 1994:1738

6345

medföra eller tillåtas medföra spritdrycker, vin eller starköl som har serve-
rats där. Detta gäller inte hotellrum med minibar.

9 § På serveringsställe där serveringstillstånd gäller får inte någon dricka
eller tillåtas dricka andra alkoholdrycker än sådana som har serverats i
enlighet med tillståndet. Detta gäller dock inte på hotellrum.

Inte heller får någon dricka eller tillåtas dricka alkoholdrycker på ett

serveringsställe där alkoholdrycker inte får serveras eller i en lokal, som
yrkesmässigt upplåts för anordnande av sådana sammankomster i slutna
sällskap vid vilka mat eller dryck tillhandahålls av innehavaren eller ge-
nom dennes försorg och där servering av alkoholdrycker inte är tillåten.

Alkoholdrycker som inte får serveras i en lokal som avses i denna

paragraf får inte heller förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymmen i
annat fall än när det är uppenbart att drycken inte är avsedd att drickas på
stället.

Förbuden enligt denna paragraf gäller inte i fråga om öl.

7 kap. Tillstånd m. m.

Tillverkningtillstånd, partihandelstillstånd och inköpstillstånd

1 § Tillverkningstillstånd, partihandelstillstånd och inköpstillstånd får
meddelas endast den som visar att han med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att
utöva verksamheten. Sökanden skall också visa att han har tillfredsställan-
de lagringsmöjligheter.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om sökanden är

laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.

Tillståndsmyndigheten får om det finns särskilda skäl begränsa tillstån-

dets giltighet till viss tid. Myndigheten får också meddela de villkor som
behövs, i samband med beslutet om tillstånd eller senare under tillstånds-
tiden.

2 § Tillverkningstillstånd kan gälla sprit, spritdrycker, vin, starköl och öl
eller avse en eller flera av dessa varor. Partihandelstillstånd och inköps-
tillstånd kan gälla spritdrycker, vin och starköl eller avse en eller två av
dessa drycker.

3 § Tillverknings-, partihandels- och inköpstillstånd meddelas av Alko-
holinspektionen. Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen. Regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, Alkoholinspektionen meddelar när-
mare föreskrifter om vilken utredning som sökanden skall ge in.

4 § Den som hos Alkoholinspektionen ansöker om tillstånd skall betala
ansökningsavgift. Den som beviljas tillstånd skall även betala en årlig
tillsynsavgift.

Regeringen beslutar om avgifternas storlek. Ytterligare föreskrifter om

avgifterna meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Alkoholinspektionen.

background image

SFS 1994:1738

Serveringstillstånd

5 § Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i
förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillstånd kan avse servering
året runt, årligen under en viss tidsperiod, under en enstaka tidsperiod
eller vid ett enstaka tillfälle.

Tillstånd, som avser servering året runt eller årligen under en viss

tidsperiod gäller tills vidare. Tillståndsmyndigheten får dock om det finns
särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

I samband med beslut om serveringstillstånd eller senare får tillstånds-

myndigheten meddela de villkor som behövs.

6 § Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin och starköl eller avse
en eller två av dessa drycker.

7 § Serveringstillstånd får meddelas endast den som visar att han med
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständighe-
terna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Sökanden skall också visa
att serveringsstället uppfyller kraven i 8 §.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om sökanden är

laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.

8 § Tillstånd för servering till allmänheten året runt eller årligen under
viss tidsperiod får meddelas endast om serveringsstället har ett kök för
allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat. Serveringsstället skall ha
ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt antal sittplatser för gäster.

Tillstånd för servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller

vid ett enstaka tillfälle får meddelas om serveringsstället tillhandahåller
lagad mat. Detsamma gäller beträffande tillstånd för servering i slutet
sällskap.

Om det finns en drinkbar skall den vara en mindre väsentlig del av

serveringsstället, inrättad i nära anslutning till matsal.

Utan hinder av första och andra styckena får tillstånd meddelas för

servering av vin och starköl i foajé till teater eller konsertlokal. Servering
får dock endast ske under pauser i föreställningen.

Servering av alkoholdrycker från minibar på hotellrum får ske på hotell

med serveringstillstånd. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Alkoholinspektionen får meddela närmare bestämmelser om serveringen.

9 § Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpoli-
tisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om kraven i 7 och 8 §§ är
uppfyllda.

10 § Serveringstillstånd skall avse viss lokal eller annat avgränsat utrym-
me.

11 § Ombyggnad av serveringsställe som medför väsentlig ändring av
serveringslokalerna kräver särskilt medgivande av tillståndsmyndigheten.

12 § Tillstånd till servering av spritdrycker, vin och starköl meddelas av

den kommun där serveringsstället är beläget.

6346

background image

SFS 1994:1738

Serveringstillstånd, som avser servering i inrikes trafik på fartyg, luftfar-

tyg eller järnvägståg (trafikservering), meddelas dock av den kommun där
det företag som vill bedriva serveringen har sitt säte eller där den person
som vill bedriva serveringen har sitt hemvist. Har företaget inte säte inom
landet eller personen inte hemvist inom landet, meddelas tillstånd av

Stockholms kommun.

13 § Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen hos kommunen.

Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt grunder som beslutas

av kommunfullmäktige.

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 8 kap. av den som har

serveringstillstånd.

14 § En ansökan om serveringstillstånd, som avser servering året runt

eller årligen under viss tidsperiod, får inte bifallas utan att polismyndighe-
tens yttrande inhämtas. Polismyndigheten skall i yttrandet redovisa de
omständigheter som ligger till grund för myndighetens bedömning och
därvid särskilt yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamhe-
ten.

Om ansökan om serveringstillstånd avser servering inom eller invid

militärt område, skall yttrande dessutom inhämtas från vederbörande
militära chef innan ansökan får bifallas.

15 § Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de

nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.

16 § Kommunen får träffa avtal med en annan kommun om att uppgif-

ter som kommunen har enligt denna lag skall ombesörjas helt eller delvis
av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta befogenhet
att avgöra ärenden enligt detta kapitel eller enligt 3 kap. 10 §.

Upphörande av tillstånd i vissa fall

17 § Har den som fått tillstånd enligt denna lag avlidit eller fått förvalta-

re enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar rörelsen
och vill dödsboet eller förvaltaren fortsätta rörelsen, skall anmälan göras
till tillståndsmyndigheten. Anmälan skall ha kommit in senast två måna-
der efter dödsfallet eller beslutet om förvaltare. Har anmälan inte kommit
in inom denna tid, upphör tillståndet att gälla efter tidens utgång.

Har den som fått tillstånd försatts i konkurs, upphör tillståndet att gälla

omedelbart. Vill konkursboet fortsätta rörelsen skall ansökan göras hos
tillståndsmyndigheten. Myndigheten skall behandla en sådan ansökan
med förtur.

�&terkallelse m. m.

18 § Alkoholinspektionen skall återkalla tillverknings-, partihandels- el-

ler inköpstillstånd om

1. tillståndet inte längre utnyttjas,

2. tillståndshavaren inte följer de för tillståndet gällande bestämmelser-

na i denna lag eller föreskrifter eller villkor meddelade med stöd av denna
lag, eller

6347

background image

SFS 1994:1738

3. de förutsättningar som gäller för meddelande av tillståndet inte längre

föreligger.

19 § Kommunen skall återkalla serveringstillstånd om

1. det inte endast tillfälligt uppkommer sådana olägenheter som avses i 6

kap. 2 §,

2. tillståndshavaren inte följer de för servering eller serveringstillstånd

gällande bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter eller villkor medde-
lade med stöd av denna lag, eller

3. de förutsättningar som gäller för meddelande av tillstånd enligt 7 och

8 §§ inte längre föreligger.

20 § I stället för återkallelse enligt 18 eller 19 § kan tillståndsha våren
meddelas varning, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräck-
lig åtgärd.

21 § Föranleder detaljhandel med eller servering av öl olägenheter i
fråga om ordning och nykterhet eller följs inte bestämmelserna i denna lag,
får kommunen förbjuda den som bedriver försäljningen att fortsätta verk-
samheten eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd,
meddela honom varning.

Ett förbud enligt första stycket kan inskränkas till att gälla för vissa

närmare angivna tider eller under vissa närmare angivna omständigheter.
Förbud gäller i sex månader, räknat från det att den som bedriver försälj-
ningen fått del av beslutet.

Den kommun där försäljningsstället är beläget beslutar om ingripande

enligt denna paragraf. Saknas fast försäljningsställe beslutar den kommun
som avses i 12 § andra stycket.

8 kap. Tillsyn m. m.

1 § Alkoholinspektionen utövar central tillsyn över efterlevnaden av
denna lag och kan meddela allmänna råd till vägledning för tillämpningen
av lagen.

Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet. Länsstyrelsen skall också biträ-

da kommunerna med råd i deras verksamhet.

Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om

servering av spritdrycker, vin och starköl utövas av kommunen och av
polismyndigheten. Kommunen och polismyndigheten utövar också tillsyn
över servering av och detaljhandel med öl.

2 § På begäran av någon annan tillsynsmyndighet skall kommunen läm-
na de uppgifter som myndigheten behöver för sin tillsyn.

Polismyndigheten skall underrätta andra tillsynsmyndigheter om förhål-

landen som är av betydelse för dessa myndigheters tillsyn.

Kronofogdemyndigheten skall underrätta vederbörande tillståndsmyn-

dighet om en tillståndshavare brister i sina skyldigheter att erlägga skatter
eller socialavgifter. På begäran av länsstyrelsen skall sådan underrättelse
ges till denna.

På begäran av tillståndsmyndighet eller länsstyrelse skall skattemyndig-

6348

background image

SFS 1994:1738

heter och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller
avgifter lämna uppgifter som tillståndsmyndigheten eller länsstyrelsen
behöver för sin tillståndsprövning eller tillsyn.

3 § Den som beviljats tillstånd skall hos tillståndsmyndigheten anmäla
när han avser att påbörja verksamheten. Anmälan skall även göras om
verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan skall också
göras i fall verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker
någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. �ven
betydande förändringar av ägarförhållanden skall anmälas.

Anmälan i denna paragraf skall göras i förväg. Om det förhållande som

föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses skall anmälan i
stället göras utan dröjsmål.

4 § Om en tillsynsmyndighet begär det skall en tillståndshavare lämna
tillträde till driftsställe med tillhörande lokaler och tillhandahålla hand-
lingar som rör verksamheten samt utan ersättning hjälpa till vid tillsynen,
lämna varuprover som behövs och redovisa uppgifter om verksamhetens
omfattning och utveckling.

5 § Bokföring i rörelse som är tillståndspliktig skall vara så utformad att
kontroll av verksamheten är möjlig. Den som driver rörelsen är skyldig att
på anfordran av en tillsynsmyndighet förete bokföringshandlingarna. Han
är dessutom skyldig att lämna statistiska uppgifter i enlighet med de
föreskrifter regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Alkoholin-
spektionen meddelar.

6 § En tillsynsmyndighet har rätt att av den som bedriver servering av
eller detaljhandel med öl på anfordran få upplysningar och handlingar som
behövs för tillsynen. Tillsynsmyndigheten har också rätt att få tillträde till
rörelsens lokaler för att kunna utöva sin tillsyn.

7 § Polismyndigheten skall på begäran lämna annan tillsynsmyndighet
det biträde som behövs vid tillämpning av 4 - 6 §§.

9 kap.�verklagande

1 § Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat anges
i beslutet.

2 § Alkoholinspektionens och kommunens beslut får överklagas till all-
män förvaltningsdomstol. Det överklagade beslutet får inte ändras utan att
den beslutande myndigheten har lämnats tillfälle att yttra sig.

Alkoholinspektionen respektive kommunen får överklaga domstolens

beslut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

6349

background image

SFS 1994:1738

10 kap. Ansvar m.m.

1 § Den som

1. olovligen tillverkar sprit eller spritdrycker,

2. bereder mäsk i uppenbart syfte att olovligen tillverka sprit eller

spritdrycker eller

3. forslar, döljer eller förvarar sprit eller spritdrycker, som uppenbarli-

gen är olovligt tillverkade, eller mäsk, som uppenbarligen är avsedd för
olovlig tillverkning av sprit eller spritdrycker,
döms till böter eller fängelse i högst två år.

2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. säljer alkoholdrycker utan tillstånd eller, om tillstånd inte behövs,

utan rätt enligt denna lag,

2. serverar spritdrycker, vin eller starköl som har anskaffats på annat

sätt än som sägs i 6 kap. 5 §,
döms för olovlig försäljning av alkoholdrycker till böter eller fängelse i
högst två år.

3 § �r brott som anges i 1 eller 2 § grovt, döms till fängelse i högst fyra
år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om
gärningen har utgjort led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt eller i
större omfattning.

4 § Den som olovligen tillverkar vin, starköl eller öl döms till böter eller

fängelse i högst sex månader.

5 § Den som innehar spritdrycker, vin eller starköl i uppenbart syfte att
olovligen sälja dem döms för olovligt innehav av alkoholdrycker till böter
eller fängelse i högst ett år.

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar alkoholdrycker
åt annan i strid med 3 kap. 9 § döms för olovligt anskaffande av alkohol-
drycker
till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till
fängelse i högst fyra år.

7 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller utlämnar alko-
holdrycker i strid med 3 kap. 8 § till någon som inte har uppnått föreskri-
ven ålder eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berus-
ningsmedel, eller vid partihandel underlåter att på sätt som föreskrivs i
4 kap. 7 § första stycket förvissa sig om att köparen har rätt att återförsälja
eller inköpa varan, döms för olovlig dryckeshantering till böter eller fängel-
se i högst sex månader.

För olovlig dryckeshantering döms också den som försäljer öl i strid med

förbud som meddelats enligt 7 kap. 21 § eller tillåter alkoholförtäring i
strid med 6 kap. 9 §.

8 § �r gärning som avses i 1, 2 och 4 - 7 §§ att anse som ringa, skall inte
dömas till straff.

6350

background image

SFS 1994:1738

9 § För försök eller förberedelse till brott som avses i 1, 2 och 6 §§ döms
till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Den till vilken sprit, mäsk eller alkoholdrycker har anskaffats för per-

sonligt bruk skall vara fri från ansvar för medverkan till brott som avses i
detta kapitel.

10 § Bestämmelser om ansvar för olovlig införsel och utförsel av alko-

holdrycker finns i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

11 kap. Förverkande

1 § Sprit, alkoholdrycker och mäsk som har varit föremål för brott enligt

denna lag eller värdet därav samt utbyte av sådant brott skall förklaras
förverkade. Förverkande av alkoholdrycker kan ske även hos den som är
fri från ansvar för brottet enligt 10 kap. 9 § andra stycket.

2 § Har sprit eller alkoholdrycker olovligen tillverkats skall även destil-
lationsapparater, apparatdelar och redskap som har använts vid tillverk-
ningen, råämnen som uppenbarligen varit avsedda för tillverkningen och
beredningen samt kärl och emballage som varorna har förvarats i, förkla-
ras förverkade. Likaså skall förråd av renings- och Filtreringsmedel vilka
uppenbarligen avsetts för rening eller filtrering av olovligen tillverkad sprit
förklaras förverkat.

3 § Förordnande om förverkande skall inte meddelas, om det skulle vara
uppenbart oskäligt.

4 § I fråga om sprit, alkoholdrycker eller mäsk som kan antas bli förver-
kade gäller lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker
m. m. i tillämpliga delar. Alkoholdryck som har lagts upp på sådant tillfäl-
ligt lager som nämns i 24 § tullförordningen (1994:1558) skall anses som
förverkad om den inte har tagits ut från lagret inom 30 dagar från upplägg-
ningen. Vad som nu har sagts gäller även i fråga om sådan dryck som för
tillfällig förvaring har omhändertagits av tullmyndighet utan att läggas upp
på tillfälligt lager.

5 § Chefen för utrikesdepartementet får medge undantag från 6 kap. 5
och 9 §§ på begäran av främmande stat och internationell organisation
som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

12 kap. Register

1 § Alkoholinspektionen skall för de ändamål som anges i 2 § föra ett

register med hjälp av automatisk databehandling.

2 § Registret får användas för

1. handläggning av ärenden om tillstånd,

2. tillsyn över tillståndshavares verksamhet samt

3. uppföljning och utvärdering av lagens tillämpning samt framställning

av statistik.

6351

background image

6352

SFS 1994:1738

3 § Registret får innehålla uppgifter om

1. den som har tillstånd,
2. den som har haft tillstånd,
3. den vars ansökan om tillstånd är föremål för prövning och
4. den som tidigare har ansökt om tillstånd men vars ansökan har

avslagits, avvisats eller avskrivits.

Regeringen får meddela föreskrifter om registrering av uppgifter i fråga

om olika företrädare för en verksamhet.

4 § I registret får beträffande de som avses i 3 § första stycket 1 eller 3
registreras

1. uppgift om namn eller firma, person-, registrerings- eller organisa-

tionsnummer, adress och telefonnummer,

2. uppgift om dom i brottmål, såvitt avser domstol, domsnummer,

utgången i målet och tillämpade bestämmelser,

3. uppgift om förekomst av ärende hos polis- eller åklagarmyndighet,

såvitt avser diarienummer eller motsvarande beteckning,

4. uppgift om registrering av mervärdeskatteskyldighet, punktskatte-

skyldighet och upplagshavare enligt skattelagstiftningen,

5. uppgift om konkurser samt restförda skatter och avgifter,

6. uppgift om den verksamhet som tillståndet avser och om villkor som

har meddelats för denna,

7. uppgift om överträdelser av föreskrifter och meddelade villkor samt

om utförda inspektioner och

8. i den utsträckning regeringen närmare föreskriver, annan uppgift som

har särskild betydelse för handläggningen av ärenden enligt denna lag och
inte utgör personuppgift av känslig natur.

Uppgifter som avses i första stycket 2 och 3 får endast registreras i den

mån de har betydelse för rätt till tillstånd enligt denna lag.

I registret får beträffande den som avses i 3 § första stycket 2 eller 4

registreras uppgift som anges i första stycket 1 och 6.

5 § I registret får vidare anges tillståndsmyndighetens och domstols be-
slut i ärenden enligt lagen och de bestämmelser som har tillämpats.

Registret får också innehålla uppgift om tidpunkt för förhållanden som

har registrerats och tekniska och administrativa uppgifter, om uppgifterna
behövs för att tillgodose ändamålet med registret.

6 § Registeruppgift som inte behövs för handläggning av ett ärende eller
för tillsyn enligt lagen skall gallras under femte kalenderåret efter det att
uppgiften registrerats.

Om tillstånd återkallas eller om sökt tillstånd vägras skall så snart

beslutet vunnit laga kraft alla uppgifter utom sådana som avses i 4 § första
stycket 1 och 6 samt 5 § gallras ur registret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från gallring för att bevara ett urval av material
för forskningens behov. Sådant material skall lämnas över till en arkiv-
myndighet.

background image

SFS 1994:1738

7 § Regeringen får föreskriva att uppgifter till registret får hämtas från
register som förs av statlig eller kommunal myndighet.

8 § Uppgifter i registret får lämnas ut på medium för automatisk databe-
handling för de ändamål och i den utsträckning som anges nedan till
följande mottagare

Mottagare

Polismyndighet

Skattemyndighet
och tullmyndighet

Uppgifter

Uppgift om
misstanke om
brott enligt
denna lag

Uppgift om
verksamhet som
omfattas av
denna lag

�ndamål

Utredning och
lagföring

Beskattning
eller påförande
av tull

9 § Alkoholinspektionen är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter ur
registret till kommun och länsstyrelse i den utsträckning uppgifterna är av
betydelse för tillståndsprövning eller tillsyn.

10 § Tillståndshavare och de som söker tillstånd skall på lämpligt sätt

ges information om registret. Informationen skall innehålla en beskrivning

av de uppgifter som registret innehåller samt upplysningar om

1. ändamålet med registret,

2. rätten att få registerutdrag och att få till stånd rättelse enligt datalagen

(1973:289) och

3. de begränsningar i fråga om utlämnande av uppgifter på medium för

automatisk databehandling och om bevarande av uppgifter som gäller för
registret.

1. Denna lag träder i kraft i fråga om 9 kap. 2 § tredje stycket den 1

januari 1998 och i övrigt den 1 januari 1995, då lagen (1977:292) om

tillverkning av drycker, m. m. och lagen (1977:293) om handel med dryc-
ker skall upphöra att gälla. Fram till dess att lagen (1994:1547) om tullfri-
het m.m. och tullagen (1994:1550) trätt i kraft skall hänvisningarna i 4
kap. 2 och 3 §§ i stället avse 6 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.
respektive 8 § första stycket tullagen (1987:1065). Fram till dess att tullför-
ordningen (1994:1558) trätt i kraft skall med sådant tillfälligt lager som
avses i 11 kap. 4 § förstås tullupplag enligt tullagen (1987:1065)

I fråga om beslut som allmän förvaltningsdomstol har meddelat före den

1 januari 1998 skall 9 kap. 2 § tredje stycket inte tillämpas vid överklagan-

de av beslutet.

2. Tillstånd som har meddelats före ikraftträdandet skall i motsvarande

omfattning gälla som tillstånd enligt den nya lagen.

Ansökningar om andra tillstånd än serveringstillstånd som inte har

prövats slutligt vid ikraftträdandet skall överlämnas för handläggning hos
Alkoholinspektionen.

Har länsstyrelsen i fråga om ingripande mot serveringstillstånd medde-

201-SFS 1994

6353

background image

6354

SFS 1994:1738

lat beslut före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser beträffande

överklagande av beslutet och prövningen i överinstans.

3. Partihandelsbolagets och detaljhandelsbolagets rättigheter enligt

lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m. och lagen (1977:293)
om handel med drycker skall, i de mån de avser verksamheter som enligt
den nya lagen kräver tillstånd, gälla som sådana tillstånd till dess tillstånd
har meddelats partihandelsbolaget eller detalj handelsbolaget, dock längst
till utgången av år 1995.

4. Den som har serveringstillstånd får köpa spritdrycker, vin och ut-

ländskt starköl som behövs för rörelsen endast av detalj handelsbolaget
eller av den som har fått tillverknings- eller partihandelstillstånd enligt den
nya lagen genom beslut av Alkoholinspektionen.

5. Under år 1995 skall länsstyrelsen fullgöra de uppgifter som åligger

kommunen enligt den nya lagen utom de som anges i 8 kap. Länsstyrelsen
får dock inte bifalla en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 5 § första stycket
innan kommunen yttrat sig, utom i de fall ansökan avser en enstaka
tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Ansökningar om tillstånd till servering som inte har prövats slutligt före

utgången av år 1995 skall överlämnas för handläggning hos vederbörande
kommun.

6. Under år 1996 och 1997 skall kommunen underrätta länsstyrelsen om

alla ansökningar om tillstånd enligt 7 kap. 5 § första stycket. Ansökningar-
na får under nämnda tid inte bifallas innan länsstyrelsen yttrat sig. Vad nu
sagts gäller inte ansökningar som avser en enstaka tidsperiod eller ett
enstaka tillfälle.

7. Under år 1996 och 1997 skall kommunen, när fråga uppkommer om

återkallelse av serveringstillstånd eller om förbud som nämns i 7 kap. 21 §,
underrätta länsstyrelsen. Ingripande får under nämnda tid inte beslutas
innan länsstyrelsen yttrat sig.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

ANNA HEDBORG
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.