SFS 2019:345 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

SFS2019-345.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om alkohollagen (2010:1622)

dels att 1 kap. 1, 2, 10 och 11 §§, 3 kap. 1–3 och 5–11 §§, 4 kap. 1, 3 och

4 §§, 5 kap. 1–4 §§, 6 kap. 8–10 §§, 7 kap. 1–3, 5 och 7 §§, 8 kap. 1, 2, 5–
7, 13, 18–21, 23 och 24 §§, 9 kap. 2 och 20 §§, 11 kap. 3, 6, 7, 9 och 11 §§
och 12 kap. 1 och 5 §§ och rubrikerna till 7 och 8 kap. ska ha följande
lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 10 a §, av följande lydelse.

1 kap.
1 §
Denna lag gäller tillverkning, marknadsföring och införsel eller import
av alkoholdrycker och handel med sådana varor. Lagen gäller också tillverk-
ning av sprit samt införsel, import, utförsel, export och handel med sprit
samt handel med alkoholhaltiga preparat.

Lagen gäller också marknadsföring, införsel, import och handel med alko-

holdrycksliknande preparat.

2 § I denna lag finns bestämmelser om

– tillverkning m.m. (2 kap.),
– allmänna bestämmelser om försäljning (3 kap.),
– partihandel m.m. (4 kap.),
– detaljhandel (5 kap.),
– handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat (6 kap.),
– marknadsföring av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat

(7 kap.),

– servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat

(8 kap.),

– tillsyn m.m. (9 kap.),
– överklagande (10 kap.),
– straffbestämmelser (11 kap.),
– förverkande (12 kap.), och
– register (13 kap.).

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa-

tionssamhällets tjänster.

SFS

2019:345

Publicerad
den

4 juni 2019

background image

2

SFS

10 §3 Med alkoholhaltigt preparat avses en vara som innehåller mer än
2,25 volymprocent alkohol och inte är alkoholdryck eller teknisk sprit och
inte heller är sådant läkemedel som omfattas av läkemedelslagen
(2015:315).

10 a § Med ett alkoholdrycksliknande preparat avses ett alkoholhaltigt
preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker
eller annars kan antas användas som berusningsmedel.

Vid bedömningen av om ett alkoholhaltigt preparat uppfyller villkoren i

första stycket ska följande särskilt beaktas:

1. preparatets sammansättning och smak,
2. om det genom upptining, kylning, avskiljning av beståndsdelar eller

tillförsel av vätska går att omvandla preparatet till en alkoholdryck, eller

3. hur det marknadsförs.
Bestämmelserna i 6 kap. 6–9 §§ och 10 § 3 ska inte tillämpas på alkohol-

drycksliknande preparat.

11 § Med tillverkare avses den som yrkesmässigt tillverkar varor som
avses i denna lag.

Försäljning till konsument benämns detaljhandel eller, beträffande alko-

holdrycker och alkoholdrycksliknandepreparat, servering om det säljs för
intag på stället. Annan försäljning benämns partihandel.

3 kap.


1 § Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får inte säljas om
det inte finns rätt till det enligt denna lag.

2 § Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat som inte får
säljas i en butikslokal får inte heller förvaras i en sådan lokal eller tillhörande
utrymmen.

Med butikslokal avses en lokal där konsumenter kan köpa varor eller

tjänster eller hyra varor, dock inte restauranger och andra serveringsställen.

Sådan lokal där provsmakning enligt 8 kap. 7 § andra stycket bedrivs, om-

fattas inte av förbudet i första stycket.

3 § Trots bestämmelserna i denna lag får alkoholdrycker och alkohol-
drycksliknande preparat serveras till passagerare på järnvägståg i inter-
nationell trafik.

Genom vad som föreskrivs i denna lag inskränks inte den rätt till för-

säljning som följer av gällande bestämmelser om tullager som har inrättats
för förvaring av proviant m.m. eller rätten till försäljning av obeskattade
varor i exportbutik.

5 § Försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska
skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras.

Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker och alkohol-

drycksliknande preparat ska se till att ordning och nykterhet råder på för-
säljningsstället.

6 § Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken får inte bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning
av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat.

3 Senaste lydelse 2015:327.

2019:345

background image

3

SFS

7 § Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får inte säljas
eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. Beträffande folköl
gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år.

Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får serveras till den

som har fyllt 18 år.

8 § Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får inte lämnas ut
till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.

Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får inte lämnas ut om

det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen till-
handahållas någon.

Den som lämnar ut alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat

ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges i 7 §.

9 § Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförbart sätt an-
skaffa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat till den som en-
ligt 7 eller 8 § inte har rätt att få sådan vara utlämnad till sig. Det är också
förbjudet att i annat fall än som avses i 4 kap. 4 § andra stycket 1, 2 och 4–
7 i större omfattning tillhandagå annan med att anskaffa alkoholdrycker eller
alkoholdrycksliknande preparat.

Alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat får inte lämnas som

gåva eller lån till eller bjudas den som inte har fyllt 20 år. I fråga om folköl
gäller dock motsvarande den som inte har fyllt 18 år.

Det är dock tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på

en mindre mängd alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat under
förutsättning att intag sker på platsen och under ordnade förhållanden samt
det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i
övrigt framstår som försvarligt. På serveringsställe gäller dock den ålders-
gräns som anges i 7 § andra stycket.

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för-
bjuda eller inskränka försäljning av alkoholdrycker och alkoholdryckslik-
nande preparat om det finns synnerliga skäl för det.

Kommunen får för visst tillfälle förbjuda eller inskränka försäljning av

alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat om det anses påkallat
för att upprätthålla ordning.

11 §4 Överlåts rörelse där det ingår verksamhet som kräver godkännande
som anges i 2 kap. 1 § första stycket eller 3 § första stycket (tillverkning),
4 kap. 1 § första stycket (partihandel), 6 kap. 2 § (handel med teknisk sprit),
eller tillstånd enligt 8 kap. 1 § (serveringstillstånd) får överlåtaren sälja sitt
lager av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat till efterträda-
ren, om denne har rätt att bedriva sådan verksamhet.

Konkurs- eller dödsbo eller, i fråga om utmätt egendom, Kronofogdemyn-

digheten får trots bestämmelserna i denna lag sälja sprit, alkoholdrycker
eller alkoholdrycksliknande preparat till den som har rätt att tillverka eller
bedriva partihandel med sådana varor. Alkoholdrycker och alkoholdrycks-
liknande preparat får även säljas till detaljhandelsbolaget. Motsvarande
gäller då en verksamhet måste avvecklas till följd av att tillstånd eller god-
kännande som avses i första stycket har återkallats eller då det finns andra
tvingande skäl.

4 Senaste lydelse 2012:205.

2019:345

background image

4

SFS

4 kap.


1 § Partihandel med spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkohol-
drycker får bedrivas endast av den som har godkänts som upplagshavare
eller som registrerad varumottagare för sådana varor enligt 9 eller 12 § lagen
(1994:1564) om alkoholskatt. Detsamma gäller för alkoholdrycksliknande
preparat om de är skattepliktiga enligt lagen om alkoholskatt. Av detta följer
att rätten till partihandel endast avser den dryck eller det preparat som om-
fattas av godkännandet.

Med partihandlare avses den som har godkänts i enlighet med de före-

skrifter som anges i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket får partihandel med spritdrycker,

vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och med alkoholdrycksliknande
preparat bedrivas av detaljhandelsbolaget i enlighet med vad som anges i
5 kap. 1 § tredje stycket.

Den som har serveringstillstånd får sälja enstaka varor som omfattas av

tillståndet till partihandlare som har rätt att handla med motsvarande varor.

3 § Vid partihandel med spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alko-
holdrycker eller med alkoholdrycksliknande preparat är säljaren skyldig att
förvissa sig om att köparen har rätt att köpa in eller sälja varan vidare.

4 §5 Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får föras in i
landet endast av partihandlare samt av detaljhandelsbolaget för att bolaget
ska kunna fullgöra den skyldighet som anges i 5 kap. 4 §. Detsamma gäller
för alkoholdrycksliknande preparat som är skattepliktiga enligt lagen
(1994:1564) om alkoholskatt.

Utöver vad som anges i första stycket får spritdrycker, vin, starköl och

andra jästa alkoholdrycker föras in

1. av den som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen (1994:1547) om tull-

frihet m.m.,

2. av en enskild person som har fyllt 20 år och som har förvärvat

dryckerna och själv transporterar dem till Sverige, eller som utför arbete på
transportmedel, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs
personliga bruk eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs
personliga bruk,

3. som proviant på fartyg eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser,
4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har fyllt 20 år och som flyttat till Sverige, om dryckerna är avsedda för
dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna genom arv eller testa-
mente, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga
bruk,

6. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en en-

skild person i ett annat land till en enskild person i Sverige som har fyllt
20 år, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga
bruk,

7. av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran

eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett annat land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda
för dennes eller dennes familjs personliga bruk, och

5 Senaste lydelse 2011:102.

2019:345

background image

5

SFS

8. av den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av

fartyg och luftfartyg, om dryckerna är avsedda för användning i enlighet
med tillståndet.

Andra stycket gäller även för alkoholdrycksliknande preparat.
Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och alkohol-

drycksliknande preparat som medförs som proviant på järnvägståg i inter-
nationell trafik får föras in i den utsträckning som krävs för servering av
passagerare under tågets färd inom landet.

5 kap.


1 § För detaljhandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkohol-
drycker och med alkoholdrycksliknande preparat ska det finnas ett särskilt
för ändamålet bildat aktiebolag (detaljhandelsbolaget). Bolaget ska ägas av
staten.

Detaljhandelsbolaget får inte föra ut eller exportera eller tillverka sådana

drycker eller preparat som anges i första stycket. Bolaget får införa eller
importera sådana drycker och preparat endast för att kunna fullgöra den
skyldighet som anges i 4 §.

Detaljhandelsbolaget får inte bedriva annan partihandel än försäljning till

den som har serveringstillstånd. Detta gäller dock inte försäljning av enstaka
partier till partihandlare.

Bestämmelser om detaljhandelsbolagets verksamhet och drift samt om

särskild kontroll från statens sida ska finnas i ett avtal mellan staten och bo-
laget.

2 § Endast detaljhandelsbolaget får bedriva detaljhandel med spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och med alkoholdrycksliknande
preparat.

3 § Detaljhandelsbolaget beslutar om försäljningsställenas förläggning
enligt riktlinjer i avtalet mellan staten och bolaget.

Försäljning får ske för avhämtning eller genom rekvisition. Försäljning

får även ske vid auktion av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alko-
holdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat för någon annans räk-
ning enligt riktlinjer i avtalet mellan staten och bolaget.

4 § Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och alkohol-
drycksliknande preparat som inte hålls i lager av detaljhandelsbolaget ska
anskaffas av bolaget på begäran av konsument.

6 kap.


8 § Alkoholhaltiga preparat som inte är avsedda att intas får inte genom
smak- eller färgsättning, genom sin förpackning eller på annat liknande sätt
utformas så att det finns risk för förväxling med alkoholdryck eller att det
på annat sätt uppmuntrar till intag.

9 § Alkoholhaltiga preparat som inte är avsedda att intas och som ska an-
vändas eller säljas inom landet ska vara denaturerade på ett sätt som så långt
möjligt hindrar att de intas.

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

2019:345

background image

6

SFS

1. vem som utöver vad som anges i 5 § har rätt att köpa teknisk sprit och

i så fall till vilket ändamål,

2. anlitande av kontrollbolag vid handel med teknisk sprit,
3. denaturering av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i vilka fall

denaturering får underlåtas, samt

4. handel i övrigt med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat som be-

hövs till skydd för liv eller hälsa.

7 kap. Marknadsföring av alkoholdrycker och

alkoholdrycksliknande preparat


1 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande
preparat till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller
annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller
uppmana till bruk av alkohol.

Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ung-

domar som inte har fyllt 25 år.

2 § Den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av alkohol-
drycker eller alkoholdrycksliknande preparat får i sin rörelse lämna sådana
drycker eller preparat som gåva endast i form av varuprov.

Vid marknadsföring av tjänster eller vid försäljning av andra varor än

alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat får sådana drycker eller
preparat inte lämnas som gåva.

3 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande
preparat till konsumenter får inte kommersiella annonser i ljudradiopro-
gram, tv-program eller beställ-tv användas. Det gäller även sådana tv-sänd-
ningar över satellit som omfattas av radio- och tv-lagen (2010:696).

5 § Vid marknadsföring till konsumenter av alkoholdrycker eller alkohol-
drycksliknande preparat genom kommersiella annonser får framställning i
bild omfatta endast en återgivning av

1. varan eller råvaror som ingår i varan,
2. enstaka förpackningar, eller
3. varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.
Kommersiella annonser i periodiska skrifter eller andra skrifter på vilka

tryckfrihetsförordningen är tillämplig, och som med avseende på ordningen
för utgivningen är jämförbara med periodiska skrifter, får inte vara större än
2 100 spaltmillimeter. Annonsen ska på ett tydligt sätt ange dryckens eller
preparatets alkoholhalt men får inte framställa en hög alkoholhalt som en
positiv egenskap.

En sådan annons som avses i första och andra styckena får inte strida mot

god sed genom det sammanhang där den förekommer, använda sig av meto-
der som är opassande med tanke på konsumenten eller innehålla osanna eller
vilseledande uppgifter om alkohol, alkoholkonsumtion, alkoholens verk-
ningar eller andra egenskaper.

7 § Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande
preparat till konsumenter genom kommersiella annonser i periodiska skrifter
eller andra skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig, och som
med avseende på ordningen för utgivningen är jämförbara med periodiska
skrifter, ska annonserna på ett tydligt sätt återge en text som informerar om

2019:345

background image

7

SFS

alkoholens skadeverkningar (informationstext). Om det finns flera informa-
tionstexter ska minst en av dem återges. Vid upprepad annonsering ska de
olika informationstexterna användas omväxlande och om möjligt i lika stor
omfattning.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka texter som ska återges och

hur dessa ska utformas.

8 kap. Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande

preparat


1 §6 För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkohol-
drycker och av alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd av den kom-
mun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd).

Serveringstillstånd som avser servering i inrikes trafik på fartyg, luftfartyg

eller järnvägståg (trafikservering), meddelas dock av den kommun där det
företag som vill bedriva serveringen har sitt säte, eller där den person som
vill bedriva serveringen har sin hemvist. Har företaget inte säte inom landet
eller personen inte sin hemvist inom landet, meddelas tillstånd av
Stockholms kommun.

Detaljhandelsbolaget får trots bestämmelserna i första stycket anordna

provning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat för allmän-
heten enligt riktlinjer i avtalet mellan staten och bolaget.

2 § Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i
förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering
året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstill-
stånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (till-
fälligt serveringstillstånd).

Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det

finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa

alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat eller en eller flera av
dessa drycker eller preparat.

Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker eller alkohol-

drycksliknande preparat enligt 6 och 7 §§ kan meddelas stadigvarande eller
för enstaka tidsperiod.

5 § På hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina
lokaler får servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat
ske på hotellrummet (rumsservering). På ett sådant hotell får även servering
från minibar på hotellrummet ske.

6 §7 Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra
jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat vid arrange-
mang riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning att

1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de

drycker eller preparat som provsmakningen avser samt den lokal där prov-
smakningen ska äga rum, eller

2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och får

ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker eller preparat som av-
ses erbjudas.

6 Senaste lydelse 2012:205.

7 Senaste lydelse 2012:205.

2019:345

background image

8

SFS

Tillståndshavare som avses i första stycket 1 ska innan arrangemanget

äger rum göra en anmälan till kommunen.

7 § Den som tillverkar alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande prepa-
rat från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadig-
varande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid till-
verkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna
eller preparaten.

Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av

egentillverkade alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid
tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.

13 § Den som har tillstånd för servering till allmänheten eller stadigvaran-
de tillstånd för servering i slutet sällskap, får köpa de spritdrycker, vin, stark-
öl och andra jästa alkoholdrycker som behövs för rörelsen endast av parti-
handlare eller av detaljhandelsbolaget. Den som har tillstånd för servering i
slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller under en enstaka tidsperiod, får
köpa motsvarande drycker endast hos detaljhandelsbolaget.

Första stycket gäller även för alkoholdrycksliknande preparat som är

skattepliktiga enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

18 § Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person
ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället
under hela serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering. Den
som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften
med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som

har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker och alkoholdrycks-
liknande preparat.

Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett

bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för
uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller dock
inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 lagen (1980:578) om ord-
ningsvakter. Restaurangskolor med serveringstillstånd samt, efter överens-
kommelse med skolan, även andra restauranger med sådant tillstånd får i
utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever.

19 § Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker och alkohol-
drycksliknande preparat får serveras. Vid bestämmande av tiden för serve-
ring ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §.

Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin,

starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande pre-
parat inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till
klockan 01.00.

Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens

utgång.

Bestämmelserna i första–tredje styckena gäller inte rumsservering på

hotell eller minibar i hotellrum enligt 5 §.

20 § Vid servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande pre-
parat ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på
grund av oordning eller onykterhet undviks.

2019:345

background image

9

SFS

21 § Priset för en alkoholdryck eller ett alkoholdrycksliknande preparat får
vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för drycken eller preparatet
jämte skäligt påslag. Prissättningen får inte ske på ett sådant sätt att försälj-
ning av drycker eller alkoholdrycksliknande preparat med högre alkoholhalt
främjas. Gästerna får inte uppmanas eller förmås att köpa alkoholdrycker
eller alkoholdrycksliknande preparat.

23 § Från ett serveringsställe med serveringstillstånd får inte någon med-
föra spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkohol-
drycksliknande preparat som har serverats i lokalen. Detta gäller inte hotell-
rum med minibar.

24 § På ett serveringsställe där serveringstillstånd gäller får inte någon inta
eller tillåtas inta andra alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat
än sådana som har serverats i enlighet med tillståndet. Detta gäller dock inte
på hotellrum.

Inte heller får någon inta eller tillåtas inta alkoholdrycker eller alkohol-

drycksliknande preparat på ett serveringsställe där alkoholdrycker eller
alkoholdrycksliknande preparat inte får serveras eller i en lokal som yrkes-
mässigt upplåts för anordnande av sammankomster i slutna sällskap vid
vilka mat eller dryck tillhandahålls av innehavaren eller genom dennes för-
sorg och där servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande pre-
parat inte är tillåten.

Alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som inte får ser-

veras i en lokal som avses i denna paragraf får inte heller förvaras i lokalen
eller tillhörande utrymmen.

Förbuden enligt denna paragraf gäller inte i fråga om folköl.

9 kap.


2 §8 Kommunen och Polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av
de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker och alkohol-
drycksliknande preparat.

Kommunen och Polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln

med folköl.

Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.

20 §9 Kommunen får förbjuda den som bedriver servering av alkohol-
drycker eller alkoholdrycksliknande preparat på särskilda boenden enligt
8 kap. 1 b § att fortsätta med serveringen eller, om förbud är en alltför in-
gripande åtgärd, meddela en varning, om den som bedriver serveringen inte
följer bestämmelserna om ordning och nykterhet i 3 kap. 5 § andra stycket,
åldersgränser i 7 § eller utlämnande av alkoholdrycker eller alkoholdrycks-
liknande preparat i 8 §. Förbud meddelas för en tid av sex månader räknat
från det att den som bedriver serveringen har fått del av beslutet.

Den kommun där serveringsstället är beläget beslutar om ingripande

enligt första stycket.

11 kap.


3 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. säljer sprit, alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat utan

tillstånd eller annars i strid med denna lag,

8 Senaste lydelse 2014:770.

9 Senaste lydelse 2012:205.

2019:345

background image

10

SFS

2. serverar spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller

alkoholdrycksliknande preparat som har anskaffats på annat sätt än som
anges i 8 kap. 13 §, eller

3. säljer sprit i strid med bestämmelserna i 6 kap. 4 § första stycket eller

5 § andra stycket

döms för olovlig försäljning av alkohol till böter eller fängelse i högst två

år.

6 § Den som innehar alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat
i syfte att olovligen sälja dem döms för olovligt innehav av alkohol till böter
eller fängelse i högst två år.

7 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlämnar eller
bjuder på alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat i strid med
3 kap. 9 § döms för olovligt anskaffande av alkohol till böter eller fängelse
i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år.

9 §10 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller lämnar ut alko-
holdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat i strid med 3 kap. 7 eller
8 § till någon som inte har uppnått föreskriven ålder eller som är märkbart
påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, eller vid partihandel
underlåter att på sätt som föreskrivs i 4 kap. 3 § förvissa sig om att köparen
har rätt att återförsälja eller köpa in varan döms för olovlig hantering av
alkohol
till böter eller fängelse i högst sex månader.

För olovlig hantering av alkohol döms också den som
1. förvarar alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat i strid med

3 kap. 2 § första stycket eller 8 kap. 24 § tredje stycket,

2. tillåter alkoholintag i strid med 8 kap. 24 § första eller andra stycket,
3. säljer folköl i strid med förbud som meddelats enligt 9 kap. 19 §, eller
4. serverar alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat i strid

med förbud som meddelats enligt 9 kap. 20 §.

Till ansvar ska inte dömas den som i strid med 3 kap. 2 § första stycket

eller 8 kap. 24 § tredje stycket förvarar alkoholdryck eller alkoholdrycks-
liknande preparat, om det av omständigheterna framgår att drycken var av-
sedd eller preparatet var avsett för annat än försäljning eller intag på platsen.

11 § För försök eller förberedelse till brott som avses i 1, 3 och 7 §§ döms
till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Detta gäller dock inte gärning som
avses i 1 § 2 och som endast gäller förvärv eller innehav för personligt bruk.

Den till vilken lagligen framställda alkoholdrycker eller alkoholdrycks-

liknande preparat har anskaffats för personligt bruk ska vara fri från ansvar
för medverkan till brott som avses i detta kapitel.

12 kap.


1 §11 Sprit, alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat som har varit före-
mål för brott enligt denna lag eller deras värde samt utbyte av sådant brott
ska förklaras förverkade. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som
ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det
mottagna, om mottagande utgör brott enligt denna lag. Förverkande av alko-
holdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat kan ske även hos den som
är fri från ansvar för brottet enligt 11 kap. 11 § andra stycket.

10 Senaste lydelse 2012:205.

11 Senaste lydelse 2012:205.

2019:345

background image

11

SFS

5 §12 I fråga om sprit, alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat
som kan antas bli förverkade tillämpas lagen (1958:205) om förverkande av
alkohol m.m. Alkoholdrycker som har lagts upp på en sådan anläggning för
tillfällig lagring som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för
unionen ska anses som förverkade om de inte har tagits ut från anläggningen
inom 30 dagar från uppläggningen. Det gäller även i fråga om sådana
drycker som har omhändertagits av Tullverket för tillfällig förvaring utan att
läggas upp på en anläggning för tillfällig lagring.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker som har meddelats

före ikraftträdandet ska omfatta även alkoholdrycksliknande preparat.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

12 Senaste lydelse 2016:285.

2019:345

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.