SFS 2005:307 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2005:307 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)
050307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om alkohollagen (1994:1738)

dels att 11 kap. 1 och 3 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 11 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

11 kap.

1 §

Sprit, alkoholdrycker och mäsk som har varit föremål för brott enligt

denna lag eller deras värde samt utbyte av sådant brott skall förklaras förver-
kade. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostna-
der i samband med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om motta-
gandet utgör brott enligt denna lag. Förverkande av alkoholdrycker kan ske
även hos den som är fri från ansvar för brottet enligt 10 kap. 9 § andra
stycket.

2 a §

Utöver vad som sägs i 2 § får egendom som har använts som hjälp-

medel vid brott enligt denna lag förklaras förverkad, om det behövs för att
förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller
egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt
denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett
straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egendomen får
dess värde förklaras förverkat.

3 §

Förordnande om förverkande enligt 1 eller 2 § skall inte meddelas, om

det skulle vara uppenbart oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:307

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.