SFS 1999:452 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 1999:452 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)
990452.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 2 och 5 §§ alkohollagen

(1994:1738) skall ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

2

Spritdrycker, vin och starköl får föras in till landet endast av den som

har tillverknings- eller partihandelstillstånd avseende sådana varor.

Utöver vad som anges i första stycket får spritdrycker, vin och starköl fö-

ras in

1. av den som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen (1994:1547) om tullfri-

het m.m.,

2. av resande som har fyllt 20 år eller person, som utför arbete på trans-

portmedel och som har uppnått nämnda ålder, för eget eller familjens bruk
eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs personliga
bruk,

3. som proviant på fartyg eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser,
4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har fyllt 20 år och som flyttar till Sverige, om dryckerna är avsedda för
dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna genom arv eller testa-
mente, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga
bruk,

6. av den som godkänts som upplagshavare enligt 9 § lagen (1994:1564)

om alkoholskatt och som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen
(1999:445) om exportbutiker, och

7. av den som registrerats som varumottagare enligt 12 § lagen om alko-

holskatt och som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg.

Spritdrycker, vin och starköl som medförs som proviant på järnvägståg i

internationell trafik, får föras in i den utsträckning som krävs för servering
av passagerare under tågets färd inom landet.

1

Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243.

2

Senaste lydelse 1998:511.

SFS 1999:452

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

2

SFS 1999:452

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

5 §

Den som är berättigad att bedriva partihandel får sälja varorna till de-

taljhandelsbolaget, till den som har tillverknings- eller partihandelstillstånd
för motsvarande varor och till den som har meddelats serveringstillstånd för
sådana varor. Tillståndshavaren får också exportera varorna eller sälja dem
till den som fått sådant särskilt tillstånd till inköp av varorna som avses i 4 §.
Försäljning får även ske till den som bedriver verksamhet i exportbutik en-
ligt lagen (1999:445) om exportbutiker och till den som har tillstånd enligt
lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Endast den som är berättigad att bedriva partihandel får omförpacka eller

buteljera varorna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.