SFS 2000:483 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2000:483 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)
000483.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 1 a och 4 §§ samt 12 kap.

8 och 8 a §§ alkohollagen (1994:1738) skall ha följande lydelse.

8 kap.

1 a §

2

För tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna för marknadsfö-

ring i 4 kap. 8�11 och 13 §§ finns särskilda regler i marknadsföringslagen
(1995:450). Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 8�
11 §§ gentemot den som har serveringstillstånd får, i fråga om marknadsfö-
ring på serveringsställen, utövas också av kommunen. För kommunens till-
syn gäller inte 4 kap. 12 §.

Riksskatteverket utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i

4 kap. 5 §. Skattemyndigheten i Stockholm, Skattemyndigheten i Malmö,
Skattemyndigheten i Göteborg eller Skattemyndigheten i Gävle får utöva
tillsyn i verkets ställe.

4 §

3

Om en tillsynsmyndighet begär det skall en tillståndshavare lämna

tillträde till driftsställe med tillhörande lokaler och tillhandahålla handlingar
som rör verksamheten samt utan ersättning hjälpa till vid tillsynen, lämna
varuprover som behövs och redovisa uppgifter om verksamhetens omfatt-
ning och utveckling.

Vad som sägs i första stycket gäller även i förhållande mellan den som är

berättigad att bedriva partihandel enligt 4 kap. 1 § första stycket och myn-
dighet som anges i 1 a § andra stycket.

12 kap.

8 §

4

Uppgifter i registret får lämnas ut på medium för automatisk databe-

handling för de ändamål och i den utsträckning som anges nedan till följande
mottagare

1

Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246.

2

Senaste lydelse 1999:1001.

3

Senaste lydelse 1999:1001.

4

Senaste lydelse 1999:430.

SFS 2000:483

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

2

SFS 2000:483

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Mottagare

Uppgifter

�ndamål

Polismyndighet

Uppgift om misstanke

Utredning och lagföring

om brott enligt denna
lag

Skattemyndighet,

Uppgift om verksamhet

Beskattning eller

Riksskatteverket och

som omfattas av denna

påförande av tull

Tullverket

lag

8 a §

5

Riksskatteverket och skattemyndighet som anges i 8 kap. 1 a § an-

dra stycket får för sin tillsyn enligt denna lag ha terminalåtkomst till uppgif-
ter om serveringstillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

5

Senaste lydelse 1999:1001

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.