SFS 2022:171 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2022:171 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)
SFS2022-171.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Utfärdad den 3 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1, 3 och 4 §§, 4 kap. 1, 2 och
4 §§, 6 kap. 2 och 5 §§ och 8 kap. 13 § ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 Sprit och spritdrycker får tillverkas endast av den som har godkänts
som upplagshavare för sådana varor enligt 3 kap. 2 § lagen (2022:156) om
alkoholskatt eller som skattebefriad förbrukare enligt 10 kap. 1 § samma lag.

En apparat som uppenbarligen är ägnad för tillverkning av sprit

(destillationsapparat) och del till en sådan apparat får endast tillverkas för,
överlåtas till eller innehas av den som har rätt att tillverka sprit.

Folkhälsomyndigheten får medge undantag från andra stycket. Ett sådant

medgivande får ges tills vidare eller för viss tid och får återkallas om
förhållandena kräver det.

3 § Vin, folköl, starköl och andra jästa alkoholdrycker får tillverkas endast
av den som har godkänts som upplagshavare för tillverkning eller bearbet-
ning av sådana drycker enligt 3 kap. 2 § lagen (2022:156) om alkoholskatt
eller som skattebefriad förbrukare enligt 10 kap. 1 § samma lag.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller inte tillverkning i hemmet för

eget behov.

4 § En tillverkare av sprit får förfoga över den tillverkade spriten endast
för användning i egen rörelse samt för försäljning enligt 6 kap. 5 §.

En tillverkare av alkoholdrycker får förfoga över den tillverkade drycken

för försäljning endast enligt denna lag.

Bestämmelserna i första och andra styckena ska inte tillämpas i fråga om

varor som har förbrukats på sätt som anges i 2 kap. 12 §, 15 § första stycket 1
och 16 § lagen (2022:156) om alkoholskatt.

4 kap.
1 §
3 Partihandel med spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkohol-
drycker får bedrivas endast av den som har godkänts som upplagshavare
eller som registrerad varumottagare för sådana varor enligt 3 kap. 2 eller
10 § lagen (2022:156) om alkoholskatt. Detsamma gäller för alkohol-
drycksliknande preparat om de är skattepliktiga enligt lagen om

1 Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
2 Senaste lydelse 2013:635.
3 Senaste lydelse 2019:345.

SFS

2022:171

Publicerad
den

11 mars 2022

background image

SFS

2022:171

2

alkoholskatt. Av detta följer att rätten till partihandel endast avser den dryck
eller det preparat som omfattas av godkännandet.

Med partihandlare avses den som har godkänts i enlighet med de

föreskrifter som anges i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket får partihandel med spritdrycker,

vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och med alkoholdrycksliknande
preparat bedrivas av detaljhandelsbolaget i enlighet med vad som anges i
5 kap. 1 § tredje stycket.

Den som har serveringstillstånd får sälja enstaka varor som omfattas av

tillståndet till partihandlare som har rätt att handla med motsvarande varor.

2 §4 En partihandlare får sälja varorna till

1. det i 5 kap. 1 § angivna detaljhandelsbolaget,
2. annan partihandlare som har rätt att handla med motsvarande varor,
3. den som har meddelats tillstånd för servering till allmänheten eller

stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap i enlighet med reglerna
i 8 kap., samt

4. den som har godkänts som skattebefriad förbrukare enligt 10 kap. 1 §

lagen (2022:156) om alkoholskatt för användning i teknisk, industriell,
medicinsk, vetenskaplig eller liknande verksamhet.

En partihandlare får också föra ut eller exportera varorna. Försäljning får

också ske till den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering
av fartyg och luftfartyg.

Endast partihandlare får förpacka om eller buteljera alkoholdrycker.

4 §5 Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får föras in i
landet endast av partihandlare samt av detaljhandelsbolaget för att bolaget
ska kunna fullgöra den skyldighet som anges i 5 kap. 4 §. Detsamma gäller
för alkoholdrycksliknande preparat som är skattepliktiga enligt lagen
(2022:156) om alkoholskatt.

Utöver vad som anges i första stycket får spritdrycker, vin, starköl och

andra jästa alkoholdrycker föras in

1. av den som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen (1994:1547) om

tullfrihet m.m.,

2. av en enskild person som har fyllt 20 år och som har förvärvat

dryckerna och själv transporterar dem till Sverige, eller som utför arbete på
transportmedel, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs
personliga bruk eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs
personliga bruk,

3. som proviant på fartyg eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser,
4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har fyllt 20 år och som flyttat till Sverige, om dryckerna är avsedda för
dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna genom arv eller
testamente, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs
personliga bruk,

6. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en

enskild person i ett annat land till en enskild person i Sverige som har fyllt
20 år, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga
bruk,

4 Senaste lydelse 2012:205.
5 Senaste lydelse 2019:345.

background image

SFS

2022:171

3

7. av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran

eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett annat land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda
för dennes eller dennes familjs personliga bruk, och

8. av den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av

fartyg och luftfartyg, om dryckerna är avsedda för användning i enlighet
med tillståndet.

Andra stycket gäller även för alkoholdrycksliknande preparat.
Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och alkohol-

drycksliknande preparat som medförs som proviant på järnvägståg i
internationell trafik får föras in i den utsträckning som krävs för servering
av passagerare under tågets färd inom landet.

6 kap.
2 §
Försäljning av teknisk sprit får bedrivas endast av den som har
godkänts som upplagshavare för sådan sprit enligt 3 kap. 2 § lagen
(2022:156) om alkoholskatt.

5 § Den som har rätt att sälja teknisk sprit får också köpa samt föra in eller
importera, föra ut eller exportera sådan sprit.

Försäljning får ske till
1. den som har rätt att tillverka alkoholdrycker,
2. den som har godkänts som skattebefriad förbrukare för sådan vara

enligt 10 kap. 1 § lagen (2022:156) om alkoholskatt,

3. apotek,
4. universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller
5. sjukhus för medicinskt ändamål.

8 kap.
13 §
6 Den som har tillstånd för servering till allmänheten eller
stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap, får köpa de sprit-
drycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker som behövs för rörelsen
endast av partihandlare eller av detaljhandelsbolaget. Den som har tillstånd
för servering i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller under en enstaka
tidsperiod, får köpa motsvarande drycker endast hos detaljhandelsbolaget.

Första stycket gäller även för alkoholdrycksliknande preparat som är

skattepliktiga enligt lagen (2022:156) om alkoholskatt.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Zandra Milton
(Socialdepartementet)

6 Senaste lydelse 2019:345.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.