SFS 1999:1002 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 1999:1002 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)
991002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8

kap. 5

§ alkohollagen

(1994:1738) skall ha följande lydelse.

8 kap.

5 §

Bokföring i rörelse som är tillståndspliktig skall vara så utformad att

kontroll av verksamheten är möjlig. Den som driver rörelsen är skyldig att på
anfordran av en tillsynsmyndighet förete bokföringshandlingarna. Till-
ståndshavare och den som enligt 4 kap. 1 § första stycket är berättigad att be-
driva partihandel är skyldiga att lämna statistiska uppgifter i enlighet med de
föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Alkohol-
inspektionen meddelar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

1

Bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42.

SFS 1999:1002

Utkom från trycket
den 10 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.