SFS 2011:102 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Alkohollag (2010:1622) / SFS 2011:102 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)
110102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (2010:1622);

utfärdad den 10 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4

kap. 4 § alkohollagen

(2010:1622) ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får föras in i

landet endast av partihandlare samt av detaljhandelsbolaget för att bolaget
ska kunna fullgöra den skyldighet som anges i 5 kap. 4 §.

Utöver vad som anges i första stycket får spritdrycker, vin, starköl och an-

dra jästa alkoholdrycker föras in

1. av den som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen (1994:1547) om tullfri-

het m.m.,

2. av en enskild person som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryck-

erna och själv transporterar dem till Sverige, eller som utför arbete på trans-
portmedel, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs person-
liga bruk eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs per-
sonliga bruk,

3. som proviant på fartyg eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser,
4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har fyllt 20 år och som flyttat till Sverige, om dryckerna är avsedda för
dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person

som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna genom arv eller testa-
mente, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga
bruk,

6. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en en-

skild person i ett annat land till en enskild person i Sverige som har fyllt
20 år, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga
bruk,

7. av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran

eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett annat land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda
för dennes eller dennes familjs personliga bruk, och

8. av den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av

fartyg och luftfartyg, om dryckerna är avsedda för användning i enlighet
med tillståndet.

1 Prop. 2010/11:48, bet. 2010/11:SkU24, rskr. 2010/11:162.

SFS 2011:102

Utkom från trycket
den 22 februari 2011

background image

2

SFS 2011:102

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker som medförs

som proviant på järnvägståg i internationell trafik får föras in i den utsträck-
ning som krävs för servering av passagerare under tågets färd inom landet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.