SFS 2015:324 Lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

150324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i apoteksdatalagen (2009:367);

utfärdad den 28 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § apoteksdatalagen (2009:367)

ska ha följande lydelse.

2 §

I denna lag har termer och uttryck som också förekommer i läke-

medelslagen (2015:315) samma betydelse som i den lagen.

Det som i denna lag föreskrivs i fråga om läkemedel ska också gälla sådana

varor och varugrupper som avses i 18 kap. 2 § läkemedelslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200.

SFS 2015:324

Utkom från trycket
den 5 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.