SFS 2012:598 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

120598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 20 september 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2 ska ha följande lydelse.

18 §

3

Varje kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som

efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses
i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453). Varje kommun ska även i samband
med dagverksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 § socialtjänstlagen, erbjuda
en god hälso- och sjukvård åt dem som vistas där.

En kommun får även i övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen hälso-

och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).

Landstinget får till en kommun inom landstinget överlåta skyldigheten att

erbjuda sådan vård, som sägs i andra stycket, om landstinget och kommunen
kommer överens om det. Överenskommelsen får avse även ansvar för för-
brukningsartiklar som avses i 3 d §.

Kommunens ansvar enligt första och tredje styckena och kommunens be-

fogenhet enligt andra stycket omfattar, med undantag för vad som anges i
26 d § tredje stycket, inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av läkare.

En kommun får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter

som kommunen ansvarar för enligt denna lag och ska därvid ange de sär-
skilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myn-
dighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas
till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild indi-
vid.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2012.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:147, bet. 2011/12:SoU21, rskr. 2012/13:3.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2006:493.

SFS 2012:598

Utkom från trycket
den 2 oktober 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.