SFS 2007:241 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2007:241 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
070241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OIIMOD+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OIIMOE+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OIIMOE+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:OIIMOD+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:OIIMOE+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:OIIMOD+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:OIIMOD+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:OIIMOE+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OIIMOE+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OIIMOD+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:OIIMOD+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:OIIMOD+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:OIIMOE+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:OIIMOD+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OIIMOD+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 maj 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 och 5 �� h�lso- och sjukv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:334px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje landsting skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">�r bosatta inom landstinget. Detsamma g�ller dem som �r kvarskrivna enligt<br/>16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-<br/>tinget. �ven i �vrigt skall landstinget verka f�r en god h�lsa hos hela befolk-<br/>ningen. Vad som i denna lag s�gs om landsting g�ller ocks� kommuner som<br/>inte ing�r i ett landsting, i den m�n inte annat f�ljer av 17 �. Vad h�r sagts<br/>utg�r inte hinder f�r annan att bedriva h�lso- och sjukv�rd.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstingets ansvar omfattar dock inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som en</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">kommun inom landstinget har ansvar f�r enligt 18 � f�rsta och tredje styck-<br/>ena.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett landsting f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">som landstinget ansvarar f�r enligt denna lag och skall d�rvid ange de s�r-<br/>skilda villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myn-<br/>dighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas<br/>till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild indi-<br/>vid.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstinget f�r �ven tr�ffa �verenskommelse med kommun, F�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">kassan och l�nsarbetsn�mnden om att inom ramen f�r landstingets uppgifter<br/>enligt denna lag samverka i syfte att uppn� en effektivare anv�ndning av till-<br/>g�ngliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av s�dan verk-<br/>samhet som bedrivs i samverkan. Enligt best�mmelser i lagen (2003:1210)<br/>om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser f�r landstinget delta i fi-<br/>nansiell samordning inom rehabiliteringsomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksrevisionen f�r granska s�dan verksamhet som bedrivits i samverkan</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">med och delvis finansierats av F�rs�kringskassan eller l�nsarbetsn�mnden.<br/>Vid en s�dan granskning har Riksrevisionen r�tt att ta del av de uppgifter<br/>som beh�vs f�r att granska verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:829px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r h�lso- och sjukv�rd som kr�ver intagning i v�rdinr�ttning skall</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">det finnas sjukhus. V�rd som ges under intagning ben�mns sluten v�rd. An-</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2006/07:52, bet. 2006/07:SoU11, rskr. 2006/07:152.</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2005:534. �ndringen inneb�r att fj�rde och femte styckena upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2005:534.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:241</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 maj 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:241</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">nan h�lso- och sjukv�rd ben�mns �ppen v�rd. Prim�rv�rden skall som en del<br/>av den �ppna v�rden utan avgr�nsning vad g�ller sjukdomar, �lder eller<br/>patientgrupper svara f�r befolkningens behov av s�dan grundl�ggande medi-<br/>cinsk behandling, omv�rdnad, f�rebyggande arbete och rehabilitering som<br/>inte kr�ver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan s�rskild<br/>kompetens.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Landstinget skall organisera prim�rv�rden s� att alla som �r bosatta inom</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">landstinget f�r tillg�ng till och kan v�lja en fast l�karkontakt. En s�dan<br/>l�kare skall ha specialistkompetens i allm�nmedicin. Landstinget f�r inte be-<br/>gr�nsa den enskildes val till ett visst geografiskt omr�de inom landstinget.</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2007.</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 och 5 �� h�lso- och sjukv�rds-

lagen (1982:763)

2 skall ha f�ljande lydelse.

3 �

3

Varje landsting skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som

�r bosatta inom landstinget. Detsamma g�ller dem som �r kvarskrivna enligt
16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-
tinget. �ven i �vrigt skall landstinget verka f�r en god h�lsa hos hela befolk-
ningen. Vad som i denna lag s�gs om landsting g�ller ocks� kommuner som
inte ing�r i ett landsting, i den m�n inte annat f�ljer av 17 �. Vad h�r sagts
utg�r inte hinder f�r annan att bedriva h�lso- och sjukv�rd.

Landstingets ansvar omfattar dock inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som en

kommun inom landstinget har ansvar f�r enligt 18 � f�rsta och tredje styck-
ena.

Ett landsting f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter

som landstinget ansvarar f�r enligt denna lag och skall d�rvid ange de s�r-
skilda villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myn-
dighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas
till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild indi-
vid.

Landstinget f�r �ven tr�ffa �verenskommelse med kommun, F�rs�krings-

kassan och l�nsarbetsn�mnden om att inom ramen f�r landstingets uppgifter
enligt denna lag samverka i syfte att uppn� en effektivare anv�ndning av till-
g�ngliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av s�dan verk-
samhet som bedrivs i samverkan. Enligt best�mmelser i lagen (2003:1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser f�r landstinget delta i fi-
nansiell samordning inom rehabiliteringsomr�det.

Riksrevisionen f�r granska s�dan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av F�rs�kringskassan eller l�nsarbetsn�mnden.
Vid en s�dan granskning har Riksrevisionen r�tt att ta del av de uppgifter
som beh�vs f�r att granska verksamheten.

5 �

4

F�r h�lso- och sjukv�rd som kr�ver intagning i v�rdinr�ttning skall

det finnas sjukhus. V�rd som ges under intagning ben�mns sluten v�rd. An-

1 Prop. 2006/07:52, bet. 2006/07:SoU11, rskr. 2006/07:152.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2005:534. �ndringen inneb�r att fj�rde och femte styckena upph�vs.

4 Senaste lydelse 2005:534.

SFS 2007:241

Utkom fr�n trycket
den 23 maj 2007

background image

2

SFS 2007:241

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

nan h�lso- och sjukv�rd ben�mns �ppen v�rd. Prim�rv�rden skall som en del
av den �ppna v�rden utan avgr�nsning vad g�ller sjukdomar, �lder eller
patientgrupper svara f�r befolkningens behov av s�dan grundl�ggande medi-
cinsk behandling, omv�rdnad, f�rebyggande arbete och rehabilitering som
inte kr�ver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan s�rskild
kompetens.

Landstinget skall organisera prim�rv�rden s� att alla som �r bosatta inom

landstinget f�r tillg�ng till och kan v�lja en fast l�karkontakt. En s�dan
l�kare skall ha specialistkompetens i allm�nmedicin. Landstinget f�r inte be-
gr�nsa den enskildes val till ett visst geografiskt omr�de inom landstinget.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2007.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.