SFS 2007:403 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2007:403 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
070403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 31 maj 2007.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 3 � h�lso- och sjukv�rdslagen</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">(1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:358px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:358px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft11">Varje landsting skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">�r bosatta inom landstinget. Detsamma g�ller dem som �r kvarskrivna enligt<br/>16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-<br/>tinget. �ven i �vrigt skall landstinget verka f�r en god h�lsa hos hela befolk-<br/>ningen. Vad som i denna lag s�gs om landsting g�ller ocks� kommuner som<br/>inte ing�r i ett landsting, i den m�n inte annat f�ljer av 17 �. Vad h�r sagts<br/>utg�r inte hinder f�r annan att bedriva h�lso- och sjukv�rd.</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Landstingets ansvar omfattar dock inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som en</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">kommun inom landstinget har ansvar f�r enligt 18 � f�rsta och tredje styck-<br/>ena. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett landsting f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">som landstinget ansvarar f�r enligt denna lag och skall d�rvid ange de s�r-<br/>skilda villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myn-<br/>dighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas<br/>till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild indi-<br/>vid.</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Landstinget f�r �ven tr�ffa �verenskommelse med kommun, F�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">kassan och Arbetsf�rmedlingen om att inom ramen f�r landstingets uppgif-<br/>ter enligt denna lag samverka i syfte att uppn� en effektivare anv�ndning av<br/>tillg�ngliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av s�dan<br/>verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt best�mmelser i lagen<br/>(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser f�r lands-<br/>tinget delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Riksrevisionen f�r granska s�dan verksamhet som bedrivits i samverkan</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">med och delvis finansierats av F�rs�kringskassan eller Arbetsf�rmedlingen.<br/>Vid en s�dan granskning har Riksrevisionen r�tt att ta del av de uppgifter<br/>som beh�vs f�r att granska verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2007:241.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2007:403</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juni 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:403</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:179px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft25">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 3 � h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)

2

skall ha f�ljande lydelse.

3 �

3

Varje landsting skall erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t dem som

�r bosatta inom landstinget. Detsamma g�ller dem som �r kvarskrivna enligt
16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-
tinget. �ven i �vrigt skall landstinget verka f�r en god h�lsa hos hela befolk-
ningen. Vad som i denna lag s�gs om landsting g�ller ocks� kommuner som
inte ing�r i ett landsting, i den m�n inte annat f�ljer av 17 �. Vad h�r sagts
utg�r inte hinder f�r annan att bedriva h�lso- och sjukv�rd.

Landstingets ansvar omfattar dock inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som en

kommun inom landstinget har ansvar f�r enligt 18 � f�rsta och tredje styck-
ena.

Ett landsting f�r sluta avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter

som landstinget ansvarar f�r enligt denna lag och skall d�rvid ange de s�r-
skilda villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myn-
dighetsut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas
till ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild indi-
vid.

Landstinget f�r �ven tr�ffa �verenskommelse med kommun, F�rs�krings-

kassan och Arbetsf�rmedlingen om att inom ramen f�r landstingets uppgif-
ter enligt denna lag samverka i syfte att uppn� en effektivare anv�ndning av
tillg�ngliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av s�dan
verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt best�mmelser i lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser f�r lands-
tinget delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsomr�det.

Riksrevisionen f�r granska s�dan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av F�rs�kringskassan eller Arbetsf�rmedlingen.
Vid en s�dan granskning har Riksrevisionen r�tt att ta del av de uppgifter
som beh�vs f�r att granska verksamheten.

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 2007:241.

SFS 2007:403

Utkom fr�n trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:403

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.