SFS 2013:302 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2013:302 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
130302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2 ska införas en ny paragraf, 8 b §, av följande lydelse.

8 b §

Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett

samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra be-
roendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Om det är möj-
ligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående
ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:77, bet. 2012/13:SoU18, rskr. 2012/13:221.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

SFS 2013:302

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.