SFS 2013:515 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2013:515 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
130515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 13 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 26 a § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

3 ska ha följande lydelse.

26 a §

4

Den som har betalat vårdavgifter som avser öppen hälso- och sjuk-

vård enligt denna lag i andra fall än som avses i 18 § första stycket, avgifter
för förbrukningsartiklar som avses i 3 d § eller avgifter för tandvård som av-
ses i 8 a § tandvårdslagen (1985:125) med ett belopp som motsvarar 0,025
gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, av-
rundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, eller det lägre belopp som be-
stämts av landstinget, är befriad från att därefter betala ytterligare sådana av-
gifter under den tid som återstår av ett år, räknat från det första tillfälle då av-
gift betalats.

Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin vård,

får barnen gemensamt avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter enligt för-
sta stycket sammanlagt uppgår till där avsett belopp. Sådan avgiftsbefrielse
gäller även för barn som under den tid som avses i första stycket fyller 18 år.

Med förälder avses även familjehemsförälder. Som förälder räknas även

den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har va-
rit gift med eller har eller har haft barn med föräldern.

Vid beräkning av avgiftsbefrielse enligt första stycket ska även sådana av-

drag som har gjorts enligt 7 § andra stycket lagen (2013:513) om ersättning
för kostnader till följd av vård inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det medräknas.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om till-
lämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88,
4.4.2011, s. 45, Celex 32011L0024).

3 Lagen omtryckt 1982:567.

4 Senaste lydelse 2012:926.

SFS 2013:515

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.