SFS 2013:515 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2013:515 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
130515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FPOHMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FPOHMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FPOHMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FPOHMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FPOHMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FPOHMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FPOHMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FPOHMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FPOHMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:FPOHMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:12px;font-family:FPOHMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FPOHMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FPOHMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 26 a � h�lso- och sjukv�rdslagen</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft13">3 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>26 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som har betalat v�rdavgifter som avser �ppen h�lso- och sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">v�rd enligt denna lag i andra fall �n som avses i 18 � f�rsta stycket, avgifter<br/>f�r f�rbrukningsartiklar som avses i 3 d � eller avgifter f�r tandv�rd som av-<br/>ses i 8 a � tandv�rdslagen (1985:125) med ett belopp som motsvarar 0,025<br/>g�nger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken, av-<br/>rundat ned�t till n�rmaste femtiotal kronor, eller det l�gre belopp som be-<br/>st�mts av landstinget, �r befriad fr�n att d�refter betala ytterligare s�dana av-<br/>gifter under den tid som �terst�r av ett �r, r�knat fr�n det f�rsta tillf�lle d� av-<br/>gift betalats.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Har en f�r�lder eller f�r�ldrar gemensamt flera barn under 18 �r i sin v�rd,</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">f�r barnen gemensamt avgiftsbefrielse n�r kostnaderna f�r avgifter enligt f�r-<br/>sta stycket sammanlagt uppg�r till d�r avsett belopp. S�dan avgiftsbefrielse<br/>g�ller �ven f�r barn som under den tid som avses i f�rsta stycket fyller 18 �r.</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med f�r�lder avses �ven familjehemsf�r�lder. Som f�r�lder r�knas �ven</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">den med vilken en f�r�lder stadigvarande sammanbor och som �r eller har va-<br/>rit gift med eller har eller har haft barn med f�r�ldern.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ber�kning av avgiftsbefrielse enligt f�rsta stycket ska �ven s�dana av-</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">drag som har gjorts enligt 7 � andra stycket lagen (2013:513) om ers�ttning<br/>f�r kostnader till f�ljd av v�rd inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�-<br/>det medr�knas.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2013. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om till-<br/>l�mpning av patientr�ttigheter vid gr�ns�verskridande h�lso- och sjukv�rd (EUT L 88,<br/>4.4.2011, s. 45, Celex 32011L0024).</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Lagen omtryckt 1982:567.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2012:926.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:515</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 24 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 13 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 26 a � h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)

3 ska ha f�ljande lydelse.

26 a �

4

Den som har betalat v�rdavgifter som avser �ppen h�lso- och sjuk-

v�rd enligt denna lag i andra fall �n som avses i 18 � f�rsta stycket, avgifter
f�r f�rbrukningsartiklar som avses i 3 d � eller avgifter f�r tandv�rd som av-
ses i 8 a � tandv�rdslagen (1985:125) med ett belopp som motsvarar 0,025
g�nger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken, av-
rundat ned�t till n�rmaste femtiotal kronor, eller det l�gre belopp som be-
st�mts av landstinget, �r befriad fr�n att d�refter betala ytterligare s�dana av-
gifter under den tid som �terst�r av ett �r, r�knat fr�n det f�rsta tillf�lle d� av-
gift betalats.

Har en f�r�lder eller f�r�ldrar gemensamt flera barn under 18 �r i sin v�rd,

f�r barnen gemensamt avgiftsbefrielse n�r kostnaderna f�r avgifter enligt f�r-
sta stycket sammanlagt uppg�r till d�r avsett belopp. S�dan avgiftsbefrielse
g�ller �ven f�r barn som under den tid som avses i f�rsta stycket fyller 18 �r.

Med f�r�lder avses �ven familjehemsf�r�lder. Som f�r�lder r�knas �ven

den med vilken en f�r�lder stadigvarande sammanbor och som �r eller har va-
rit gift med eller har eller har haft barn med f�r�ldern.

Vid ber�kning av avgiftsbefrielse enligt f�rsta stycket ska �ven s�dana av-

drag som har gjorts enligt 7 � andra stycket lagen (2013:513) om ers�ttning
f�r kostnader till f�ljd av v�rd inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�-
det medr�knas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2013.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om till-
l�mpning av patientr�ttigheter vid gr�ns�verskridande h�lso- och sjukv�rd (EUT L 88,
4.4.2011, s. 45, Celex 32011L0024).

3 Lagen omtryckt 1982:567.

4 Senaste lydelse 2012:926.

SFS 2013:515

Utkom fr�n trycket
den 24 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.