SFS 2013:629 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

130629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 31 a § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2 ska ha följande lydelse.

31 a §

3

Om en nämnd som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt

10 eller 22 § i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel an-
vänds för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av
kända medel, ska nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälso-
myndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2001:307.

SFS 2013:629

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.