SFS 2014:290 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2014:290 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
140290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DBNMIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DBNMJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DBNMJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DBNMIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DBNMJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DBNMIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DBNMIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DBNMJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DBNMIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DBNMIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DBNMIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DBNMJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DBNMIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:DBNMJA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:DBNMIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:DBNMIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DBNMIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 maj 2014.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 b, 3 b och 18 b �� h�lso- och sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdslagen (1982:763)</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Patienten ska ges individuellt anpassad information om </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. sitt h�lsotillst�nd,<br/>2. de metoder som finns f�r unders�kning, v�rd och behandling och de</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">hj�lpmedel som finns f�r personer med funktionsneds�ttning,</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. sina m�jligheter att v�lja v�rdgivare och utf�rare inom den offentligt</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">finansierade h�lso- och sjukv�rden, samt </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">4. v�rdgarantin. <br/>Om informationen inte kan l�mnas till patienten ska den i st�llet l�mnas till</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">en n�rst�ende till patienten. Informationen f�r dock inte l�mnas till patienten<br/>eller n�gon n�rst�ende om det finns hinder f�r detta i 25 kap. 6 eller 7 �<br/>offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 6 kap. 12 � andra stycket<br/>eller 13 � f�rsta stycket patients�kerhetslagen (2010:659).</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:560px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstinget ska erbjuda dem som �r bosatta inom landstinget eller</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">som �r kvarskrivna enligt 16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och stadig-<br/>varande vistas d�r,</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. habilitering och rehabilitering,<br/>2. hj�lpmedel f�r personer med funktionsneds�ttning, och<br/>3. tolktj�nst f�r vardagstolkning f�r barndomsd�va, d�vblinda, vuxend�va</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och h�rselskadade. </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Landstingets ansvar omfattar dock inte habilitering, rehabilitering och</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">hj�lpmedel som en kommun inom landstinget har ansvar f�r enligt 18 b �.<br/>Landstingets ansvar inneb�r inte n�gon inskr�nkning i de skyldigheter som<br/>arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Habilitering eller rehabilitering samt tillhandah�llande av hj�lpmedel ska</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">planeras i samverkan med den enskilde. Av planen ska planerade och beslu-<br/>tade insatser framg�.</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r det finns olika hj�lpmedel tillg�ngliga ska landstinget ge den enskilde</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m�jlighet att v�lja det alternativ som han eller hon f�redrar. Landstinget ska</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2013/14:67, bet. 2013/14:SoU19, rskr. 2013/14:224.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1992:567.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2010:662.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2000:356.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:290</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 maj 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:290</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">tillhandah�lla det valda hj�lpmedlet, om det med h�nsyn till den enskildes be-<br/>hov och till kostnaderna f�r hj�lpmedlet framst�r som befogat.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>18 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunen ska i samband med s�dan h�lso- och sjukv�rd som av-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ses i 18 � f�rstatredje styckena erbjuda �ven habilitering, rehabilitering och<br/>hj�lpmedel f�r personer med funktionsneds�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Landstinget f�r �ven utan samband med �verl�telse av ansvar f�r h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">och sjukv�rd enligt 18 � tr�ffa �verenskommelse med en kommun inom<br/>landstinget om att kommunen ska ha ansvar f�r hj�lpmedel f�r personer med<br/>funktionsneds�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad som s�gs i 3 b � tredje stycket g�ller �ven i fr�ga om habilitering,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">rehabilitering och hj�lpmedel f�r personer med funktionsneds�ttning som<br/>ombes�rjs av en kommun.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r det finns olika hj�lpmedel tillg�ngliga ska kommunen ge den enskilde</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">m�jlighet att v�lja det alternativ som han eller hon f�redrar. Kommunen ska<br/>tillhandah�lla det valda hj�lpmedlet, om det med h�nsyn till den enskildes be-<br/>hov och till kostnaderna f�r hj�lpmedlet framst�r som befogat.</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2000:356.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 b, 3 b och 18 b �� h�lso- och sjuk-

v�rdslagen (1982:763)

2 ska ha f�ljande lydelse.

2 b �

3

Patienten ska ges individuellt anpassad information om

1. sitt h�lsotillst�nd,
2. de metoder som finns f�r unders�kning, v�rd och behandling och de

hj�lpmedel som finns f�r personer med funktionsneds�ttning,

3. sina m�jligheter att v�lja v�rdgivare och utf�rare inom den offentligt

finansierade h�lso- och sjukv�rden, samt

4. v�rdgarantin.
Om informationen inte kan l�mnas till patienten ska den i st�llet l�mnas till

en n�rst�ende till patienten. Informationen f�r dock inte l�mnas till patienten
eller n�gon n�rst�ende om det finns hinder f�r detta i 25 kap. 6 eller 7 �
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 6 kap. 12 � andra stycket
eller 13 � f�rsta stycket patients�kerhetslagen (2010:659).

3 b �

4

Landstinget ska erbjuda dem som �r bosatta inom landstinget eller

som �r kvarskrivna enligt 16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och stadig-
varande vistas d�r,

1. habilitering och rehabilitering,
2. hj�lpmedel f�r personer med funktionsneds�ttning, och
3. tolktj�nst f�r vardagstolkning f�r barndomsd�va, d�vblinda, vuxend�va

och h�rselskadade.

Landstingets ansvar omfattar dock inte habilitering, rehabilitering och

hj�lpmedel som en kommun inom landstinget har ansvar f�r enligt 18 b �.
Landstingets ansvar inneb�r inte n�gon inskr�nkning i de skyldigheter som
arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.

Habilitering eller rehabilitering samt tillhandah�llande av hj�lpmedel ska

planeras i samverkan med den enskilde. Av planen ska planerade och beslu-
tade insatser framg�.

N�r det finns olika hj�lpmedel tillg�ngliga ska landstinget ge den enskilde

m�jlighet att v�lja det alternativ som han eller hon f�redrar. Landstinget ska

1 Prop. 2013/14:67, bet. 2013/14:SoU19, rskr. 2013/14:224.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2010:662.

4 Senaste lydelse 2000:356.

SFS 2014:290

Utkom fr�n trycket
den 20 maj 2014

background image

2

SFS 2014:290

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

tillhandah�lla det valda hj�lpmedlet, om det med h�nsyn till den enskildes be-
hov och till kostnaderna f�r hj�lpmedlet framst�r som befogat.

18 b �

5

Kommunen ska i samband med s�dan h�lso- och sjukv�rd som av-

ses i 18 � f�rstatredje styckena erbjuda �ven habilitering, rehabilitering och
hj�lpmedel f�r personer med funktionsneds�ttning.

Landstinget f�r �ven utan samband med �verl�telse av ansvar f�r h�lso-

och sjukv�rd enligt 18 � tr�ffa �verenskommelse med en kommun inom
landstinget om att kommunen ska ha ansvar f�r hj�lpmedel f�r personer med
funktionsneds�ttning.

Vad som s�gs i 3 b � tredje stycket g�ller �ven i fr�ga om habilitering,

rehabilitering och hj�lpmedel f�r personer med funktionsneds�ttning som
ombes�rjs av en kommun.

N�r det finns olika hj�lpmedel tillg�ngliga ska kommunen ge den enskilde

m�jlighet att v�lja det alternativ som han eller hon f�redrar. Kommunen ska
tillhandah�lla det valda hj�lpmedlet, om det med h�nsyn till den enskildes be-
hov och till kostnaderna f�r hj�lpmedlet framst�r som befogat.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2000:356.

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.