SFS 2014:572 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

140572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 18 §§ hälso- och sjukvårds-

lagen (1982:763)

2 ska ha följande lydelse.

3 §

3

Varje landsting ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är

bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt
16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-
tinget. Även i övrigt ska landstinget verka för en god hälsa hos hela befolk-
ningen. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som
inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här sagts ut-
gör inte hinder för annan att bedriva hälso- och sjukvård.

Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en

kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 § första och tredje styck-
ena.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter

som landstinget ansvarar för enligt denna lag och ska därvid ange de särskilda
villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighets-
utövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en
juridisk person eller en enskild individ.

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, Försäkrings-

kassan och Arbetsförmedlingen om att inom ramen för landstingets uppgifter
enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av till-
gängliga resurser. Landstinget ska bidra till finansieringen av sådan verksam-
het som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får landstinget delta i finan-
siell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.
Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som
behövs för att granska verksamheten.

18 §

4

Varje kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som

efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses

i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första

1 Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2007:403.

4 Senaste lydelse 2012:598.

SFS 2014:572

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

2

SFS 2014:572

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453). Varje kommun ska även i samband
med dagverksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 § socialtjänstlagen, erbjuda en
god hälso- och sjukvård åt dem som vistas där.

En kommun får även i övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen hälso-

och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).

Landstinget får till en kommun inom landstinget överlåta skyldigheten att

erbjuda sådan vård, som sägs i andra stycket, om landstinget och kommunen
kommer överens om det. Överenskommelsen får avse även ansvar för för-
brukningsartiklar som avses i 3 d §.

Kommunens ansvar enligt första och tredje styckena och kommunens befo-

genhet enligt andra stycket omfattar, med undantag för vad som anges i 26 d §
tredje stycket, inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av läkare.

En kommun får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som

kommunen ansvarar för enligt denna lag och ska därvid ange de särskilda vill-
kor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighetsutöv-
ning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en juridisk
person eller en enskild individ.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.