SFS 2009:140 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) / SFS 2009:140 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
090140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)2 ska ha följande lydelse.

5 §3 För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning ska det
finnas sjukhus. Vård som ges under intagning benämns sluten vård. Annan
hälso- och sjukvård benämns öppen vård. Primärvården ska som en del av
den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patient-
grupper svara för befolkningens behov av sådan grundläggande medicinsk
behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte
kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild
kompetens.

Landstinget ska organisera primärvården så att alla som är bosatta inom

landstinget kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång
till och välja en fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Landstinget får inte be-
gränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom landstinget.

Landstinget ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas

lika, om det inte finns skäl för något annat. Ersättningen från landstinget till
utförare inom ett vårdvalssystem ska följa den enskildes val av utförare.

När landstinget beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen (2008:962)

om valfrihetssystem tillämpas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Bestämmelsen i 5 § fjärde stycket gäller inte avtal om hälso- och sjuk-

vårdstjänster som landstinget träffat med vårdgivare före lagens ikraftträdan-
de, så länge avtalet gäller. Efter ikraftträdandet får ett sådant avtal, till den
del det avser tjänster som omfattas av ett vårdvalssystem, inte förlängas.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:74, bet. 2008/09:SoU9, rskr. 2008/09:172.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2009:139.

SFS 2009:140
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.