720665.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1972:665 Lag

utkom f rån t rycket OHi än dring i sjuk vårdslagcn (1962: 242);
den 19 dec. 1972

gjyep Stockholms slott den 1 december 1972.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagenS funnit gott att i fråga om sjukvårdslagen (1962; 242) förordna,

dels att 6 § 5 mom. samt 18 och 19 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 4 §, 6 § 1 och 6 mom., 9 § 3 mom., 12 och 15 §§, 16 § 2 och

3 mom., 17 och 20 §§ samt 34 § 1 mom. skall ha nedan angivna ly­

delse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 31 §, av nedan angivna

lydelse.

4 §- För öppen läkarvård utanför sjukhus skall landstingskommun

vara indelad i läkardistrikt.

6 § i momfi Sjukhus benämnes, om ej annat följer av vad nedan stad­
gas, lasarett, därest det är avsett för vårdbehövande oberoende av fallets

svårare eller lindrigare art, och sjukstuga, om det företrädesvis är av­

sett för mindre krävande vård. Sjukstuga må vara försedd med högst

30 vårdplatser; dock må utan hinder härav vid sjukstuga anordnas
vårdplatser för mindre krävande förlossningsvård och för sådan vård
som avses i 6 mom. första stycket.

6 mom. Sjukhus benämnes sjukhem om det till huvudsaklig del är

inrättat för vård av

a) långvarigt kroppssjuka, vilka äro i behov av sjukhusvård främst i

form av personlig skötsel men icke lida av tuberkulos,

b) lättskötta psykiskt sjuka,

c) konvalescenter eller

d) vårdbehövande, jämförliga med de i a)�c) nämnda.

Vid sjukhem må anordnas vårdplatser för mindre krävande förloss­

ningsvård.

9 § 5 mom.4 Till sammanträde med sjukvårdsstyrelse skola kallas

sjukvårdsdirektör eller, om sådan icke finnes, landstingsdirektör samt

länsläkaren eller förste stadsläkaren. Om landstinget eller kommunfull­
mäktige bestämma det, skall även annan som har att föredraga sjuk­
vårdsärenden inför landstingskommunens eller kommunens styrelse

kallas till sådant sa mmanträde.

Den som inställer sig vid s ammanträde på kallelse enligt första stycke t

äger deltaga i sjukvårdsstyrelsens överläggningar men icke i besluten
samt få sin mening antecknad till protokollet.

Till sammanträde med sjukvårdsstyrelse vid vilket sjukvårdsärende

av större vikt är avsett att förekomma skall beroende på ärendets art
kallas antingen en överläkare eller en distriktsläkare med rätt för ho­
nom att deltaga i överläggningarna men ej i besluten och att få sin

' Prop. 1972: 104, SoU 3 7, rs kr 286.

2 � ndringen innebär att andra stycket up phäv.s.

Senaste lydelse 1968; 232.

1614

'' Sena ste lydelse 1970; 211.

¬

background image

mening antecknad till protokollet. Styrelsen skall för viss tid utse en

överläkare och en distriktsläkare inom sjukvårdsområdet att stå till för­

fogande för detta ändamål.

12 §5 Till sammanträde med direktionen skola sjukvårdsdirektör eller,

om sådan icke finnes, landstingsdirektör samt sjukhusdirektör, styres­
man, chefsläkare och den som vid sjukhus med styresman leder den
ekonomiska förva ltningen kallas med rätt att deltaga i överläggningarna

men ej i besluten samt att få sin mening antecknad till protokollet.

Enahanda befogenhet tillkommer ock överläkare, sjukstuguläkare

och sjukhemsläkare ävensom distriktsläkare som lyder direkt under

direktion, envar såvitt angår hans verksamhetsområde. Detsamma gäller

såvitt angår sjukvårdspersonalen, den som närmast under sjukhusdi­

rektör eller styresman handlägger frågor rörande denna personal.

Vad sålunda stadgats skall äga tillämpning jämväl då sjukvårdssty­

relse fullgör åliggande som direktion.

15 §" I varje läkardistrikt skall finnas erforderligt antal distrikts­

läkare.

Härjämte må för biträde i sjukvården i läkardistrikt anställas biträ­

dande distriktsläkare och extra distriktsläkare,

16 § 2 mom.'' Läkare som avses i 1 mom. benämnes

1) vid lasarett överläk are,

2) vid sjukstuga sjukstuguläkare samt
3) vid sjukhem sjukhemsläkare.

Socialstyrelsen kan efter framställning av sjukvårdsstyrelsen för­

ordna att läkare som avses i 1 mom. även vid sjukstuga eller sjukhem
skall benämnas överläkare.

3 mom. För fullgörande av viss del av överläkares åligganden må

anställas biträdande överläkare. Därjämte må för biträde i sjukvården
anställas avdelningsläkare och extra läkare.

Om särskilda skäl föranleda det, må extra läkare anställas med upp­

gift att fullgöra åligganden som ankomma på överläkare; och skall,

om ej annat föreskrives, vad om överläkare stadgas äga tillämpning å
sådan läkare, dock med undantag för de föreskrifter som gälla tjänstens
tillsättning.

17 §s För biträde i öppen och sluten vård må inom varje sjukvårds­

område anställas underläkare.

20 § 7 mom.^ Distriktsläkare och överläkare f�rordnas av sjukvårds­

styrelsen tills vidare.

När tjänst som distriktsläkare eller överläkare skall tillsättas efter an­

sökning, åligger det sakkunniga, vilka utses i den ordning Konungen

föreskriver, att, i den mån behöriga sökande anmält sig, på förslag upp­

föra de fyra med avseende å förtjänst och skicklighet främsta sökan­
dena.

® Senaste lydelse 1970; 211.

® Senaste lydelse 1970: 211. �ndringen innebär bl. a. alt tred je stycket upphävs.

' Senaste lydelse 1970:211.

' Senaste lydelse 1968: 232. �ndringen inneb är bl. a. a tt andra stycket upph ävs.

® Senaste lydelse 1970: 211.

SFS 1972: 665

1615

¬

background image

\

SFS 1972: 665

Närmare föreskrifter om sakkunnigförfarandet meddelas av Ko­

nungen.

Sedan förslag upprättats, förordnar sjukvårdsstyrelsen, i förekomman­

de fall efter direktionens hörande, en av de sökande, som uppförts på
förslaget.

2 mom.10 Biträdande distriktsläkare, biträdande överläkare och av-

delningsläkare förordnas av sjukvårdsstyrelsen eller, i förekommande
fall efter styrelsens bemyndigande, av direktionen tills vidare eller för

viss tid. Förordnande, som meddelats för viss tid, må förlängas.

När tjänst som avses i föregående stycke skall tillsättas efter ansök­

ning äger 1 mom. motsvarande tillämpning. Därjämte gäller att den
distriktsläkare eller överläkare som innehavaren av tjänsten närmast

skall vara underställd skall höras innan förordnande meddelas.

3 )nom3'^ Sjukstuguläkare och sjiikhemsläkare förordnas av sjuk­

vårdsstyrelsen tills vidare.

4 mom?- Underläkare förordnas av sjukvårdsstyrelsen eller, i före­

kommande fall efter styrelsens bemyndigande, av direktionen för viss

tid. För tillsättning av sådan tjänst gäller i �vrigt de föreskrifter som
meddelas av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

5 mom.13 Extra distriktsläkare och extra läkare tillsättas av sjukvårds­

styrelsen eller, i förekommande fall efter styrelsens bemyndigande,

av direktionen genom förordnande på viss tid, dock att beträffande
den som icke äger behörighet att utöva läkaryrket förordnande med­
delas av socialstyrelsen eller efter styrelsens bemyndigande av sjuk­

vårdsstyrelsen eller direktionen.

Omfattar tjänst som extra läkare åliggande som ankommer på över­

läkare, får direktionen ej meddelas sådant bemyndigande som avses
i fö rsta stycket.

31 §i'i Tjänst för läkare i hälso- och sjukvårdande verksamhet hos
landstingskommun eller annan kommun må i den utsträckning Konung­
en föreskriver inrättas endast efter medgivande av socialstyrelsen.

Konungen eller myndighet som' Konungen bestämmer må meddela

föreskrifter i syfte att anpassa antalet underläkartjänster inom olika
verksamhetsområden till behovet av läkare med fullgjord vidareut­

bildning.

34 §'3 1 mom. Talan mot beslut av sakkunniga om tjänsteförslag en­

ligt 20 § föres hos socialstyrelsen genom besvär. Mot socialstyrelsens

beslut med anledning av sådana besvär får talan icke föras.

Om besvär över beslut av sjukvårdsstyrelse eller direktion gäller vad

som stadgas i la ndstingslagen eller kommunallagen.

1616

Senaste lydelse 197 0: 211. �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphä vs.

" Senaste lydelse 1968: 232. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

Senaste lydelse 1970: 211. �ndringen innebär bl. a. alt andra och tredje styckena

upphävs.

Senaste lydelse 1970: 211.

Förutvarande 31 § upphä vd genom 1970; 211.

Senaste lydelse 1971: 667.

¬

background image

1. Denna lag träder i kra ft den 1 jan uari 1973.

SFS 1972; 665

2. I fråga om den som vid utgången av år 1972 innehar fullmakt som

provinsialläkare i landstingskommunal tjänst och som skall kvarstå i
tjänst under tid därefter skall fullmakten avse motsvarande tjänst som

distriktsläkare. Den som vid samma tid innehar tjänst som stadsdistrikts­
läkare skall i fortsättningen anses som distriktsläkare.

3. Föreskrift i lag eller annan författning om provinsialläkare eller

stadsdistriktsläkare skall efter utgången av år 1972 avse distriktsläkare.

4. Har socialstyrelsen före utgången av år 1972 upprättat förslag i

fråga om tillsättning av provinsialläkartjänst men har ej tjänsten tillsatts

före nämnda tidpunkt, förordnar sjukvårdsstyrelsen på grund av försla­
get innehavare av motsvarande tjänst som distriktsläkare.

5. Har socialstyrelsen före utgången av år 1972 upprättat förslag i

fråga om tillsättning av överläkartjänst, gäller fortfarande äldre bestäm­

melser i fråga om tillsättningen.

6. Underläkartjänst som vid utgången av år 1972 finns inrättad skall i

den mån ej socialstyrelsen förordnar annat anses inrättad för läkare som
efter vunnen legitimation fullgör vidareutbildning för kompetens som
allmänläkare eller specialist.

7. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut

som meddelats f öre utgången av år 1972. Motsvarande gäller i fr åga om
beslut som avser tillsättning av biträdande provinsialläkare, biträdande
överläkare eller underläkare, om beslutet meddelats efter utgången av .år

1972 men förslag av sakkunniga avseende tjänsten lämnats dessförinnan.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 1 december 1972.

GUSTAF ADOLF

SVEN ASPLING

(L. S.)

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.