SFS 1975:102

750102.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:102 Lag

om ändring i sjukvårdslagen (1962: 242);

utfärdad den 3 april 1975.

Utkom från trycket

den 22 april 1975

168

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om sjukvårdslagen (1962:

242)2

dels att i 2 § 2 mom., 8 §, 9 § 4 mom., 11 § 6 mom., 14 §, 20 § 1 och

4 mom., 31 och 32 §§, 33 § 1 och 2 mom. och 36 § ordet "Konungen"

skall bytas ut mot "regeringen",

dels att 35 § skall ha nedan angivna lydelse.

35 § Den som är eller varit ledamot eller suppleant i sjukvårdsstyrelse

eller direktion må ej till obehör ig yppa något om patients hälsotillstånd
eller personliga förhå llanden i övrigt, om vilka han i sin nämnda egen­

skap erhållit kunskap.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

SVEN ASPLING

1 Prop. 1975: 8, KU 10, rskr 62.

2 Senaste lydelse av

9 § 4 mom. 1970; 211

14 § 1970: 211

20 § 1 mom. 1972: 665

20 § 4 mom. 1972: 665

31 § 1972; 665

33 § 1 mom. 1970: 211

33 § 2 mom 1970: 211.

Björn Sjöberg
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.