770210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:210

om ändring i sjukvårdslagen (1962:242);

utfärdad den 21 april 1977.

Utkom frän trycket

den 12 maj 1977

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om sjukvårdslagen

(1962:242)2

dels att 9 § 3 m om., 11 §2.3 och 5 mom. och 12 § ska ll upphöra att gäl­

la,

dels att 9 § 1 och 2 mom .. 11 § 1 och 4 mom . och 34 § 1 mom. skall ha

nedan angivna lydelse.

9 § / tnom.^ I landstingskommun eller kommun som ej tillhör lands­

tingskommun utövas ledningen av den sjukvårdande verksamheten enligt

denna lag av en sjukvårdsstyrelse, i den mån annat ej följer av sådant be­
slut som avses i 3 kap. 14 § kommunallagen (1977:179).

Landstingskommunen eller kommunen får tillsätta särskild sjukvårds­

styrelse eller uppdraga åt annan nämnd att vara sjukvårdsstyrelse. Har så
ej skett är förvaltningsutskottet eller kommunstyrelsen sjukvårdsstyrelse.

2 mom^ I fråga om särsk ild sjukvårdsstyrelse tillämpas bestämmelserna

i 3 kap. 2 -12 §§ kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt.

11 § y mom.® Närmast under sjukvårdsstyrelsen utövas tillsynen vid

och ansvaret för förvaltningen av sjukhus av en direktion, i den mån annat

ej följer av sådant beslut som avses i 3 kap. 14 § kommunallagen

(1977:179). Direktion må vara gemensam för två eller flera sjukhus och kan

utöver sjukhusförvaltning anförtros andra motsvarande uppgifter

inom sjukvården.

' Prop. 1976/77:1, KU 25, rskr 148.

Senaste lydelse av

9 § 3 mom 1972:665

II §2 mom. 1970:211

11 § 3 mom. 1970:211

12 § 1972:665.

" Senaste lydelse 1970:211.

'' Senaste lydelse 1970:211.

Senaste lydelse 19 70; 211.

531

¬

background image

SFS 1977:210

Landsting äger besluta, att sjukvårdsstyrelsen skall utgöra direktion. 1

kommun som icke tillhör landstingskommun äger kommunfullmäktige

motsvarande befogenhet.

4 mom.^ I fråga om särskild direktion tillämpas bestämmelserna i 3 kap.

2- 12 §§ kommunallagen (1977:179) på m otsvarande sätt.

34 i? / mom.' Talan mot beslut av sakkunniga om tjänsteförslag enligt
20 S föres hos socialstyrelsen genom besvär. Mot socialstyrelsens beslut

med anledning av sådana besvär får talan icke föras.

Om besvär över beslut av sjukvårdsstyrelse eller direktion gäller vad

som stadgas i kommunallagen (1977:179).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.

2. 1 träga om särskild direktion tillämpas bestämmelsen i 3 kap. 2 §

första stycket kommunallagen (1977:179) om minsta antalet ledamöter

första gången vid val som avser tiden efter utgången av år 1979.

3. Bestämmelsen ill § 5 mom. om beslu tförhet tillämpas intill utgången

av ar 1979.

Pa regerin gens vägnar

INGEGERD TROEDSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

"Senaste lydelse 1970:211.

' Senaste lydelse 1972:665.

0,

iän.

<7! .

tOxt

re ib i

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.