SFS 1977:210

770210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:SSXECO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:SSXECO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:SSXECO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:SSXECO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:SSXECO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:XALPLS+Arial;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;font-family:SSXECO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:12px;font-family:GLOEPB+ArialMT;color:#000000;} .ft24{font-size:12px;font-family:TPYSUS+Arial;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:21px;font-family:SSXECO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:334px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:628px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1977:210 </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i sjukv�rdslagen (1962:242); </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 21 april 1977. </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:628px;white-space:nowrap" class="ft12">den 12 maj 1977 </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om sjukv�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">(1962:242)2 </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att 9 � 3 m om., 11 �2.3 och 5 mom. och 12 � ska ll upph�ra att g�l�</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">la, </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att 9 � 1 och 2 mom .. 11 � 1 och 4 mom . och 34 � 1 mom. skall ha </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">9 � / tnom.^ I landstingskommun eller kommun som ej tillh�r lands�</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">tingskommun ut�vas ledningen av den sjukv�rdande verksamheten enligt </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft14">denna lag av en sjukv�rdsstyrelse, i den m�n annat ej f�ljer av s�dant be�<br/>slut som avses i 3 kap. 14 � kommunallagen (1977:179). </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">Landstingskommunen eller kommunen f�r tills�tta s�rskild sjukv�rds�</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft14">styrelse eller uppdraga �t annan n�mnd att vara sjukv�rdsstyrelse. Har s� <br/>ej skett �r f�rvaltningsutskottet eller kommunstyrelsen sjukv�rdsstyrelse. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">2 mom^ I fr�ga om s�rsk ild sjukv�rdsstyrelse till�mpas best�mmelserna </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft11">i 3 kap. 2 -12 �� kommunallagen (1977:179) p� motsvarande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft11">11 � y mom.� N�rmast under sjukv�rdsstyrelsen ut�vas tillsynen vid </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">och ansvaret f�r f�rvaltningen av sjukhus av en direktion, i den m�n annat </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">ej f�ljer av s�dant beslut som avses i 3 kap. 14 � kommunallagen </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">(1977:179). Direktion m� vara gemensam f�r tv� eller flera sjukhus och kan </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">ut�ver sjukhusf�rvaltning anf�rtros andra motsvarande uppgifter </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">inom sjukv�rden. </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1976/77:1, KU 25, rskr 148. </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">9 � 3 mom 1972:665 </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">II �2 mom. 1970:211 </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">11 � 3 mom. 1970:211 </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">12 � 1972:665. </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">&#34; Senaste lydelse 1970:211. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">'' Senaste lydelse 1970:211. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste lydelse 19 70; 211. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft11">531 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1977:210 </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft20">Landsting �ger besluta, att sjukv�rdsstyrelsen skall utg�ra direktion. 1 </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">kommun som icke tillh�r landstingskommun �ger kommunfullm�ktige </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft20">motsvarande befogenhet. </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft20">4 mom.^ I fr�ga om s�rskild direktion till�mpas best�mmelserna i 3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">2- 12 �� kommunallagen (1977:179) p� m otsvarande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft26">34 i? / mom.' Talan mot beslut av sakkunniga om tj�nstef�rslag enligt <br/>20 S f�res hos socialstyrelsen genom besv�r. Mot socialstyrelsens beslut </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft20">med anledning av s�dana besv�r f�r talan icke f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft20">Om besv�r �ver beslut av sjukv�rdsstyrelse eller direktion g�ller vad </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">som stadgas i kommunallagen (1977:179). </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1977. </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft20">2. 1 tr�ga om s�rskild direktion till�mpas best�mmelsen i 3 kap. 2 � </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket kommunallagen (1977:179) om minsta antalet ledam�ter </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta g�ngen vid val som avser tiden efter utg�ngen av �r 1979. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Best�mmelsen ill � 5 mom. om beslu tf�rhet till�mpas intill utg�ngen </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft20">av ar 1979. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft20">Pa regerin gens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft20">INGEGERD TROEDSSON </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft20">Bj�rn Sj�berg </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft20">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20">&#34;Senaste lydelse 1970:211. </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">' Senaste lydelse 1972:665. </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:812px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>0, </b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:814px;white-space:nowrap" class="ft22">i�n. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:813px;white-space:nowrap" class="ft23">&lt;7! . </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:813px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>tOxt </i></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:812px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>re ib i </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft25">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1977:210

om �ndring i sjukv�rdslagen (1962:242);

utf�rdad den 21 april 1977.

Utkom fr�n trycket

den 12 maj 1977

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om sjukv�rdslagen

(1962:242)2

dels att 9 � 3 m om., 11 �2.3 och 5 mom. och 12 � ska ll upph�ra att g�l�

la,

dels att 9 � 1 och 2 mom .. 11 � 1 och 4 mom . och 34 � 1 mom. skall ha

nedan angivna lydelse.

9 � / tnom.^ I landstingskommun eller kommun som ej tillh�r lands�

tingskommun ut�vas ledningen av den sjukv�rdande verksamheten enligt

denna lag av en sjukv�rdsstyrelse, i den m�n annat ej f�ljer av s�dant be�
slut som avses i 3 kap. 14 � kommunallagen (1977:179).

Landstingskommunen eller kommunen f�r tills�tta s�rskild sjukv�rds�

styrelse eller uppdraga �t annan n�mnd att vara sjukv�rdsstyrelse. Har s�
ej skett �r f�rvaltningsutskottet eller kommunstyrelsen sjukv�rdsstyrelse.

2 mom^ I fr�ga om s�rsk ild sjukv�rdsstyrelse till�mpas best�mmelserna

i 3 kap. 2 -12 �� kommunallagen (1977:179) p� motsvarande s�tt.

11 � y mom.� N�rmast under sjukv�rdsstyrelsen ut�vas tillsynen vid

och ansvaret f�r f�rvaltningen av sjukhus av en direktion, i den m�n annat

ej f�ljer av s�dant beslut som avses i 3 kap. 14 � kommunallagen

(1977:179). Direktion m� vara gemensam f�r tv� eller flera sjukhus och kan

ut�ver sjukhusf�rvaltning anf�rtros andra motsvarande uppgifter

inom sjukv�rden.

' Prop. 1976/77:1, KU 25, rskr 148.

Senaste lydelse av

9 � 3 mom 1972:665

II �2 mom. 1970:211

11 � 3 mom. 1970:211

12 � 1972:665.

" Senaste lydelse 1970:211.

'' Senaste lydelse 1970:211.

Senaste lydelse 19 70; 211.

531

background image

SFS 1977:210

Landsting �ger besluta, att sjukv�rdsstyrelsen skall utg�ra direktion. 1

kommun som icke tillh�r landstingskommun �ger kommunfullm�ktige

motsvarande befogenhet.

4 mom.^ I fr�ga om s�rskild direktion till�mpas best�mmelserna i 3 kap.

2- 12 �� kommunallagen (1977:179) p� m otsvarande s�tt.

34 i? / mom.' Talan mot beslut av sakkunniga om tj�nstef�rslag enligt
20 S f�res hos socialstyrelsen genom besv�r. Mot socialstyrelsens beslut

med anledning av s�dana besv�r f�r talan icke f�ras.

Om besv�r �ver beslut av sjukv�rdsstyrelse eller direktion g�ller vad

som stadgas i kommunallagen (1977:179).

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1977.

2. 1 tr�ga om s�rskild direktion till�mpas best�mmelsen i 3 kap. 2 �

f�rsta stycket kommunallagen (1977:179) om minsta antalet ledam�ter

f�rsta g�ngen vid val som avser tiden efter utg�ngen av �r 1979.

3. Best�mmelsen ill � 5 mom. om beslu tf�rhet till�mpas intill utg�ngen

av ar 1979.

Pa regerin gens v�gnar

INGEGERD TROEDSSON

Bj�rn Sj�berg

(Socialdepartementet)

"Senaste lydelse 1970:211.

' Senaste lydelse 1972:665.

0,

i�n.

<7! .

tOxt

re ib i

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.