SFS 1978:669

780669.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978: 669

om ändring i sjukvårdslagen (1962: 242);

utkom Mn trycket

den 19 sept. 1978

utfärdad den 7 september 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 36 § sjukvårdslagen (1962:242)

skall ha nedan angivna lydelse.

36 §2 Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger med­
dela föreskrifter om särskilda villkor för behörighet till läka rtjänst, så ock

närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna lag.

' Prop. 1977/78: 177, SoU 44, rskr 380.

^ Senaste lydelse 1975: 102.

1265

80-SFS 1978

-?,-V

¬

background image

SFS 1978:669

Tjänst som distriktsläkare fär vara förenad med tjänst som lärare vt

högskola. Regeringen meddelar bestämmelser om tillsättning av distrikts.^

läkartjänst, förenad med sådan tjänst.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

INGEGERD TROEDSSON

Lars Grönwall

(Socialdepartementet)

]

• ne

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.