SFS 1985:560

850560.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:YNLMHS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:YNLMHS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:YNLMHS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:IDAYHF+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:YNLMHS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:29px;font-family:YNLMHS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:YNLMHS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1985:560 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">den 24 juni 1985 </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">om �edrmg i h�lso- oclhi sjukv�rdslagen (1982:763); </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:762px;white-space:nowrap" class="ft10">i </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 13 juni 1985. </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om h�lso- och sjukv�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft12">(1982:763) </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">dels att 3 � skall ha nedan angivna lydelse, <br/>dels att i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 2 a och 2 b ��, samt </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft12">n�rmast f�re 2 a � en ny rubrik av nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft16">Krav p� h�lso- och sjukv�rden <br/>2 a � H�lso- och sjukv�rden skall bedrivas s� att den uppfyller kraven p� </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft12">en god v �rd. Detta inneb�r att den skall s�rskilt </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft12">v�rden och behandhngen, </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">2. vara l�tt tillg�nglig, </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">3. bygga p� resp ekt f�r patientens sj�lvbest�mmande och integritet, </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">4. fr�mja goda kontakter mellan patie nten och h�lso- och sjukv�rdsper�</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft12">sonalen. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">V�rden och behandlingen skall s� l�ngt det �r m�jligt utformas och </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft12">genomf�ras i samr�d med patienten. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">Patienten skall ges upplysningar om sitt h�lsotillst�nd och om de be�</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft12">handlingsmetoder som st�r till bu ds. Om upplysningarna inte kan l�mnas </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft12">till patienten skall de i st�llet l�mnas till en n�ra anh�rig till honom. </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft12">Upplysningar far dock inte l�mnas till pa tienten eller n�gon anh�rig i den </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft12">m�n det finns hinder f�r detta i 7 kap. 3 � eller 6 � sekretesslagen </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft15">(1980; 100) eller i 6 � andra stycket eller 6 a � f�rsta stycket lagen (1980:11) <br/>om tillsyn �v er h�lso- och sjukv�rdspersonalen m. fl. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft17">2 b � H�lso- och sjukv�rden skall arbeta f�r att f�rebygga oh�lsa. Den <br/>som v�nder sig till h�lso- och sjukv�rden skall n�r det �r l�mpligt ges </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft12">upplysningar om metoder f�r att f�rebygga sjukdom eller skada. </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft15">3 �&#34; Vatje landstingskommun skall erbjuda en god h�lso-och sjukv�rd �t <br/>dem som �r bosatta inom landstingskommunen. �ven i �vrigt skall lands�</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft12">tingskommunen verka f�r en god h�lsa hos hela befolkningen. Vad som i </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft12">denna lag s�gs om landstingskommuner g�ller ocks� kommuner som inte </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft12">ing�r i en landstingskommun. Best�mmelser om f�rvaltningsutskott skall </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft12">d�rvid avse kommunstyrelsen. Vad h�r sagts utg�r inte hinder f�r annan </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft12">att bedriva h�lso- och sjukv�rd. </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">1292 </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�d er i kraft den I ju li 1985. </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft12">G. SIGURDSEN </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft12">Karl-Ingvar Rundqvist </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft12">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1137px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1984/85: 181, SoU 28, rskr40 0. </p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft11">- Andringen inneb�r atl an dra-fj�rde styckena upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1227px;left:464px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>./ </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1985:560

Utkom fr�n trycket

den 24 juni 1985

Lag

om �edrmg i h�lso- oclhi sjukv�rdslagen (1982:763);

i

utf�rdad den 13 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om h�lso- och sjukv�rdslagen

(1982:763)

dels att 3 � skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 2 a och 2 b ��, samt

n�rmast f�re 2 a � en ny rubrik av nedan angivna lydelse.

Krav p� h�lso- och sjukv�rden
2 a � H�lso- och sjukv�rden skall bedrivas s� att den uppfyller kraven p�

en god v �rd. Detta inneb�r att den skall s�rskilt

1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i

v�rden och behandhngen,

2. vara l�tt tillg�nglig,

3. bygga p� resp ekt f�r patientens sj�lvbest�mmande och integritet,

4. fr�mja goda kontakter mellan patie nten och h�lso- och sjukv�rdsper�

sonalen.

V�rden och behandlingen skall s� l�ngt det �r m�jligt utformas och

genomf�ras i samr�d med patienten.

Patienten skall ges upplysningar om sitt h�lsotillst�nd och om de be�

handlingsmetoder som st�r till bu ds. Om upplysningarna inte kan l�mnas

till patienten skall de i st�llet l�mnas till en n�ra anh�rig till honom.

Upplysningar far dock inte l�mnas till pa tienten eller n�gon anh�rig i den

m�n det finns hinder f�r detta i 7 kap. 3 � eller 6 � sekretesslagen

(1980; 100) eller i 6 � andra stycket eller 6 a � f�rsta stycket lagen (1980:11)
om tillsyn �v er h�lso- och sjukv�rdspersonalen m. fl.

2 b � H�lso- och sjukv�rden skall arbeta f�r att f�rebygga oh�lsa. Den
som v�nder sig till h�lso- och sjukv�rden skall n�r det �r l�mpligt ges

upplysningar om metoder f�r att f�rebygga sjukdom eller skada.

3 �" Vatje landstingskommun skall erbjuda en god h�lso-och sjukv�rd �t
dem som �r bosatta inom landstingskommunen. �ven i �vrigt skall lands�

tingskommunen verka f�r en god h�lsa hos hela befolkningen. Vad som i

denna lag s�gs om landstingskommuner g�ller ocks� kommuner som inte

ing�r i en landstingskommun. Best�mmelser om f�rvaltningsutskott skall

d�rvid avse kommunstyrelsen. Vad h�r sagts utg�r inte hinder f�r annan

att bedriva h�lso- och sjukv�rd.

1292

Denna lag tr�d er i kraft den I ju li 1985.

P� regeringens v�gnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1984/85: 181, SoU 28, rskr40 0.

- Andringen inneb�r atl an dra-fj�rde styckena upph�vs.

./

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.