851091.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

^

SFS 1985:1091

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

Utkom från trycket

den 7 januari 1986

Utfärdad den 19 december 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) skall ha följande lyde lse.

17 § Av patienterna får tas ut vårdavgifter enligt grunder som landstings­

kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet. Patien­
ter som är bosatta inom landstingskommunen skall därvid behandlas lika.

När sjukhusvård meddelas en pensionär i fall där rätten till ersättning för

vården upphört enligt 2 kap. 12 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,

far vårdavgiften bestämmas till högst 55 kro nor per vårddag.

En fordran på vårdavgift preskriberas tre år efter tillkomsten. I övrigt

gäller preskriptionslagen (1981:130) i fråga om sådana fordringar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 198 6.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1985/86:43, SoU 9, rs kr. 98.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.