SFS 1986:862

860862.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:862

Lag

utkom från trycket

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

den 4 december 1986

utfärdad den 20 november 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) skall ha följande lydelse.

17

Av patienterna fär tas ut vårdavgifter enligt grunder som lands­

tingskommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet.
Patienter som är bosatta inom landstingskommunen skall därvid behandlas
lika.

' Prop. 1985/86; 167. SfU 1986/87: I, rskr. 9.

1608

^ Senaste lydelse 1985: 1091.

¬

background image

När sjukhusvård meddelas en pensionär sedan denne under tid som

SFS 1986:862

anges i 2 kap. 12 § lagen (1962; 381) om allmän försäkring erhållit sådan

vård under 365 dagar, får vårdavgiften bestämmas till högst 55 kronor per
vårddag.

En fordran på vårdavgift preskriberas tre år efter tillkomsten. I övrigt

gäller preskriptionslagen (1981:130) i fråga om så dana fordringar.

Denna lag träder i kraft de n I januari 1987.

På regeringens vägnar

J

j

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.