SFS 1988:1544

881544.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1544 Lag

utkom frän trycket

oiH ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

den 23 december 1988

Utfärdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) skall ha följande lydelse.

17

Av patienterna får tas ut vårdavgifter enligt grunder som lands­

tingskommunen bestämmer, i d en mån inte annat är särskilt föreskrivet.

Patienter som är bosatta inom landstingskommunen skall därvid behand­
las lika.

En fordran på vårdavgift preskriberas tre år efter tillkomsten. I övrigt

gäller preskriptionslagen (1981:130) i fråg a om sådana fordringar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1988/89:33. SfUS, rskr. 46.

' Senaste lydelse 1986:862. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.