SFS 1990:601

900601.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

g

SFS 1990:601

m ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utkom från trycket

den 21 juni 1990

Utfärdad den 7 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 och 13—15§§ hälso- och

sjukvårdslagen (1982: 763) skall ha följande lydelse.

4 § Om någon som vistas inom landstingskommunen utan att vara bo­
satt där behöver omedelbar hälso- och sjukvård, skall landstingskommu­
nen erbjuda sådan vård.

En landstingskommun får också i and ra fall erbjuda hälso- och sjukvård

åt den som är bosatt i en anna n landstingskommun, om landstingskommu­
nerna kommer överens om det.

13 § I hälso- och sjukvården skall det finnas den personal som behövs

för att meddela god vård. Vid en enhet som avses i 14 § skall för varje

patient utses en pat ientansvarig legitimerad läkare.

Om åligganden för hälso- och sjukvårdspersonalen och om tillsynen över

denna personal finns s ärskilda bestämmelser.

14

Vid en enhet för diagnostik eller vård och behandling skall det, om

det behövs med hänsyn till patientsäkerheten, finnas en särskild läkare

med specialistkompetens som svarar för den samlade ledningen av verk­

samheten. En såd an läkare benämns chefsöverläkare. Vid ledningens ut­
övande skall denne, i frågor som avser annat än diagnostik eller vård och

behandling av enskilda patienter eller utseende av patientansvariga läkare,
följa de föreskrifter som l andstingskommunen kan meddela.

Chefsöverläkaren får uppdra åt sådana befattningshavare vid enheten,

som har tillräcklig kompetens och erfarenhet, att fullgöra enskilda led­

ningsuppgifter.

15 § Läkare under allmäntjänstgöring eller specialistutbildning enligt

lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården

m. m. skall förordnas för viss tid.

Denna lag träder i kraft i frå ga om 4 och 15 §§ den 1 juli 1990 och i övrigt

den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

'Prop. 1989/90:81, SoU24,_rskr. 313.

^ Senaste lydelse 1983: 335. Ändringen innebär bi. a. att tredje stycket upphävs.

1071

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.