910424.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:424 Lag

Utkom från trjcket

OHi än dring 1 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

den 7 juni 1991

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) skall ha följande lydelse.

6 § Landstingskommunen svarar för att det inom landstingskommunen

finns en ändamålsenlig organisation for att till och från sjukhus eller läkare

transportera personer vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med
transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

680

Prop. 1990/91:102 (bil. 2), FöU8, rskr. 2 85.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.