SFS 1991:909

910909.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:909 Lag

Utkom från trycket

OEIl

än dring i lagen (1990:1465) om ändring i hälso- och

den 26 juni 1991

sjukvårdslagcn (1982:763);

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1990; 1465) om

ändring i hälso- och sjukvård slagen (1982:763)

dels att 11 § skall upphöra att gälla,
dels att 22 § skall ha följande lydelse.

22 § Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården utövas av den

eller de nämnder som kommunfullmäktige enligt 4 § socialtjänstlagen
(1980:620) bestämmer.

I en kommun som inte ingår i en landstingskommun utövas ledningen

av den hälso- och sjukvård som avses i 18 § första eller andra stycket i

enlighet med 10 §.

1548

' Prop. 1990/91:117, KU38, rskr. 360.

¬

background image

. '/

"A'

På regeringens vägnar

SFS 1991:909

INGELA THALÉN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.