910903.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

i ⬢'

Lag

SFS 1991:903

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

uikom wn trycket

Utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)^

dels att 12 § skall upphöra att gälla,
dels att 10 § skall ha följande lydelse.

10

Ledningen av hälso- och sjukvården ska ll utövas av en eller flera

nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i

kommunallagen (1991:900).

Denna lag träder i kraft den 1 ja nuari 1992.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1990/91; 117, KU38, rskr. 360.

^ Senaste lydelse av 12 § 1985:129.

' �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

den 26 juni 1991

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.