SFS 1991:1949

911949.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1949

om ändring 1 lagen (1990; 1465) om ändring i hälso- och Utkom från trycket

sjukvårdslagen (1982:763);

30 december 1991

utfardad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) i paragrafens lydels e enligt lagen (1990:1465 ) om ändring i

nämnda lag skall ha följande lydelse.

3 § Vaije landstingskommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt

dem som är bosatta inom landstingskommunen. Även i öv rigt skall lands-
'Prop. 1991/92:61, SoU 11, rskr. 84.

¬

background image

SFS 1991:1949

tingskommunen verka för en god hälsa hos hela befolkningen. Vad som i

denna lag sägs om l andstingskommuner gäller också kommuner som inte

ingår i en landstingskommun, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här

sagts utgör inte hinder för annan att bedriva hälso- och sjukvård.

Landstingskommunens ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjuk­

vård som en kommun inom landstingskommunen har ansvar för enligt
18 § första och tredje styckena.

På regeringens vägnar

BO KÖNBERG

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.