SFS 1991:1971

911971.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1971

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

Utkom från trycket

den 30 december 1991

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) skall ha följande lydelse.

15

Läkare under allmäntjänstgöring enligt lagen (1984:542) om behö­

righet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m. skall förordnas för
viss tid.

Regeringen får föreskriva att läkare under specialiseringstjänstgöring

enligt nämnda lag med tjänst vid en enhet som har upplåtits för grundläg­
gande högskoleutbildning av läkare skall förordnas för viss tid.

1. Denna lag träder i kraft den 1 janu ari 1992.
2. Äldre föreskrifter gäller alltjämt för läkare ^om har påbörjat sin

specialistutbildning före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO KÖNBERG

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1991/92:61, SoUl 1, rskr. 84.

'Senaste lydelse 1990:601.

¬

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.