SFS 1992:567

920567.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:567

Utkom från trycket

den 17 juni 1992

Omtryck

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga o m hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

delsen 1,3,4,6—9, 14, 17—20 och 22 — 29 §§ samt rubrikerna närmast

före 3 och 17 §§ och rubriken närmast efter 25 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 c §, av följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1

Med hälso- och sjukvård avses i denna la g åtgärder för att medi­

cinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso-

och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna.

I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser. Lag (1992:567).

1126

' Prop. 1991/92:152, S0UI8, rskr. 309,

' Senaste lydelse 1985; 570.

¬

background image

Mål for hälso- och sjukvården

SFS 1992:567

2 § Målet För hälSo- och sjukvården är en god hälso och en vård på lika
villkor for hela befolkningen.

Krav på hälso- och sjukvården

2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på
en god vår d. Detta innebär att den skall särskilt

1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i

vården och behandlingen,

2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt f ör patientens självbestämmande och integritet,

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdsper­

sonalen.

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och

genomforas i samråd med patienten.

Patienten skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de be­

handlingsmetoder som står till buds. Om upplysningarna inte kan lämnas
till patienten skall de i stället lämnas till en nära anhörig till honom.

Upplysningar får dock int e lämnas till patienten eller någon anhörig i den

mån det finns hinder for detta i 7 kap. 3 § eller 6 § sekretesslagen

(1980:100) eller i 6 § andra stycket eller 6 a § för sta stycket lagen (1980; 11)
om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl. Lag (1985:560).

2 b § Hälso- och sjukvården skall arbeta for att förebygga ohälsa. Den

som vänder sig till hälso- oc h sjukvården skall när det är lämpligt ges

upplysningar om metoder for att förebygga sjukdom eller skada. Lag

(1985:560).

2 c § När någon har av lidit, skall hälso- och sjukvårdens uppgifter full­
göras med respekt för den avlidne. De efterlevande skall visas hänsyn och
omtanke. Lag (1992:567).

I Landstingens hälso- och sjukvård
I Landstingets ansvar

3

Vaije landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som

är bosatta inom landstinget. Även i övrigt skall landstin get verka för en

god hälsa hos hela befolkningen. Vad som i den na lag sägs om landsting
gäller också kommuner som inte ingår i ett land sting, om inte annat följer
av 17 §. Vad hä r sagts utgör inte hinder for annan att bedriva hälso- och
sjukvård.

Landstingets ansvar omfatta r dock inte sådan hälso- och sjukvård som

en kommun inom landstinget har ansvar for enligt 18 § först a och tredje

styckena. Lag (1992:567).

' Senaste lydelse 1991:1949.

¬

background image

SFS 1992:567

4 §'' Om någon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där
behöver omedelbar hälso- och sjukvård, skall la ndstinget erbjuda sådan

vård.

Ett landsting får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den

som är bosatt i ett annat land sting, om landstingen kommer överens om

éQi. Lag (1992:567).

5 § För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning skall

det finnas sjukhus. Vård som ges under sådan intagning benämns sluten

vård. Annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård.

6

Landstinget svarar för att det inom landstinget finns en ändamåls­

enlig organisation för att till och från sjukhus eller läkare transportera

personer vilkas tillstånd kräver att transporten utf örs med transportmedel

som är särskilt inrättade för ändamålet. Lag (1992:567).

7

Landstinget skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt

i befolkningens behov av sådan v ård.

Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av

annan än landstinget och kommunerna inom landstinget. Lag (1992:567).

8 § 1 plan eringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall lands­
tinget samverka med samhällsorgan, organisationer och enskilda. Lag
(1992:567).

9 § Regeringen får föreskriva att landet skall delas in i regioner för den

hälso- och sjukvård som berör flera landsting.

Landstingen skall samverka i frågor som rör såd an hälso- och sjukvård.

Lag (1992:567).

Nämnder
10 § Ledningen av hälso- och sjukvården skall utövas av en eller flera
nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i
kommunallagen (1991:900). Lag (1991:903).

11 § har upphävts genom lag (1991:909).

12 § harupphävts genom lag (1991:903).

Personal

13 § I hälso- och sjukvården skall det finnas den personal som behövs

för att meddela god vård. Vid en enhet som avses i 14 § skall för varje
patient utses en patientansvarig legitimerad läkare.

Om åligganden för hälso- och sjukvårdspersonalen och om tillsynen över

denna personal finns särskilda bestämmelser. Lag (1990:601).

1128

* Senaste lydelse 1990:601.

' Senaste lydelse 1991; 424.

Senaste lydelse 1990:1465.

¬

background image

14

Vid en enhet för diagnostik eller vård och behandling skall det, om

SFS 1992:567

det behövs med hänsyn till patientsäkerheten, finnas en särskild läkare
med specialistkompetens som svarar for den samlade ledningen av verk­

samheten. En sådan läkare benämns chefsöverläkare. Vid ledningens ut­
övande skall denne, i frågor som avser annat än diagnostik eller vård och

behandling av enskilda patienter eller utseende av patientansvariga läkare,

följa de foreskrifter som landstinget kan meddela.

Chefsöverläkaren får uppdra åt sådana befattningshavare vid enheten,

som har tillräcklig kompetens och erfarenhet, att fullgöra enskilda led­

ningsuppgifter. Lag (1992:567).

15 § Läkare under allmäntjänstgöring enligt lagen (1984:542) om behö­

righet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m. skall fdrordnas för
viss tid.

Regeringen får föreskriva att läkare under specialiseringstjänstgöring

enligt nämnda lag med tjänst vid en enhet som har upplåtits for grundläg­

gande högskoleutbildning av läkare skall förordnas för viss tid. Lag

(1991:1971).

16 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till

tjänster inom hälso- och sjukvården och om tillsättning. Regeringen får
överlåta åt Socialstyrelsen att meddela sådana foreskrifter.

I fråga om enheter inom hälso- och sjukvården som har upplåtits för

grundläggande högskoleutbildning av läkare finns särskilda bestämmelser.

I Kommunernas hälso- och sjukvård®

17 §' Bestämmelserna i 18-25 §§ gäller kommuner som ingår i ett

landsting samt, i de fall det är särski lt föreskrivet, de kommuner som inte
ingår i ett landsting. Lag (1992:567).

Kommunens ansvar

18

Varje kommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem

som bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 20 § andra stycket
och 21 § tredje stycket socialtjänstlagen (1980:620). Vaije kommun skall
även i samband med dagverksamhet, som omfattas av 10 § socialtjänst­

lagen, erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som vistas där.

En kommun får även i övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen

hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).

Landstinget får till en kommun inom landstinget överlåta skyldigheten

att erbjuda sådan vård, som sägs i andra stycket, om landstinget och

kommunen kommer överens om det samt regeringen medger det.

Kommunens ansvar enligt första och tre dje styckena och kommunens

befogenhet enligt andra stycket omfattar inte sådan hälso- och sjukvård

som meddelas av läkare. Lag (1992:567).

' Senaste lydelse 1990:601.

® Senaste lydelse 1990:1465.

' Senaste lydelse 1990:1465.

Senaste lydelse 1990:1465.

1129

¬

background image

SFS 1992:567

19 §•' Om en överlåtelse har skett enligt 18 § tredje stycket får landsting­

et lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av

överlåtelsen. Lag (1992:567).

20 §'^ Kommunen skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångs­
punkt i befolkningens behov av sådan v ård.

Planeringen skall även avse den hälso- och sjukvård som erbjuds av

annan än kommunen och landstinget. Lag (1992:567).

21 § I planerin gen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall kom­
munen samverka med samhällsorgan, organisationer och enskilda. Lag

(1990:1465).

Nämnder

22 §'^ Ledningen av kommunens hälso-och sjukvård utövas av den eller
de nämnder som kommunfullmäktige enligt 4 § socialtjänstlagen
(1980:620) bestämmer.

I en kommun som inte ingår i ett landsting utövas ledningen av den

hälso- och sjukvård som avses i 18 § första eller andra stycket i enlighe t
m&å \0 Lag (1992:567).

Personal

23 §'" I kommunens hälso- och sjukvård skall det finnas den personal

som behövs för att meddela god vård.

Om åligganden för hälso- och sjukvårdspersonalen och om tillsynen över

denna personal finns särskilda bestämmelser. Lag (1992:567).

24 §'' Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer skall

det finnas en sjuksköterska som svarar för

1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan

hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det,

2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med

säkerheten för patienterna,

3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och

sjukvårdsverksamheten, om en pa tient i sa mband med vård eller behand­

ling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller

sjukdom.

Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en

sjukgymnast eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första

stycket.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även en kommun,

som inte ingår i ett landsting, om det i en sådan häl so- och sjukvårdsverk­
samhet som sägs i 18 § första eller andra sty cket inte finns någon läkare.
Lag (1992:567).

1130

" Senaste lydelse 1990:1465.

Senaste lydelse 1990:1465.

'' Senaste lydelse 1991:909.

Senaste lydelse 1990:1465.

Senaste lydelse 1990:1465.

¬

background image

25 §'® Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet

SFS 1992:567

till tjänster inom kommunernas hälso- och sjukvård och om tillsättning.
Regeringen får Överlåta åt Socialstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.

Lag (1992:567).

Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas hälso- och
sjukvård

Vårdavgifter
26 §'® Av patienterna får vårdavgifter tas ut enligt grunder som lands­

tinget eller kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt före­

skrivet. Patienter som är bosatta inom landstinget resp ektive kommunen
skall därvid behandlas lik a. Lag (1992:567).

Tillsyn

27 § " Socialstyrelsen har tillsynen ö ver landstingens och kommunemas

hälso- och sjukvård. Styrelsen skall därvid följa och stödja verksamheten.

Vid utövandet av sin ti llsyn har styrelsen rät t att företa inspektioner. Lag

(1992:567).

Ytterligare föreskrifter

28

Regeringen bemyndigas att i fråga om landstingens och kommu­

nernas hälso- och sjukvård meddela ytterligare föreskrifter till skydd för

enskilda eller beträffande verksamhetens bedrivande i övrigt.

Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela föreskrifter till

skydd för enskilda. Lag (1992:567).

Hälso- och sjukvården i krig m. m.
29 §^' Regeringen bemyndigas att meddela särskilda föreskrifter om häl­
so- och sjukvården i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga

förhållanden som är föranledda av att landet har befunnit sig i krig eller
krigsfara. Lag (1992:567).

1. Denna lag" träder i kraft den 1 januari 1983. Genom lagen upphävs

sjukvårdslagen (1962:242).

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift

som har ersa tts genom en bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den

nya bestämmelsen.

1. Denna lag" träder i kraft den 1 januari 1992.
2. Äldre föreskrifter gäller alltjämt för läkare som har påbörjat sin

specialistutbildning före ikraftträdandet.

Senaste lydelse 1990:1465.

" Senaste lydelse 1990:1465.

Senaste lydelse 1990:1465. Ändringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

" Senaste lydelse 1990:1465.

" Senaste lydelse 1990:1465.

Senaste lydelse 1990:1465.

"1982:763.

"1991:1971.

1131

¬

background image

SFS 1992:567

Denna lag" träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

BO KÖNBERG

Susanne Billum Stegard

(Socialdepartementet)

" 1992:567.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.