921423.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

.1 >

Lag

SFS 1992:1423

om ändring i hälso- och sjnkvårdslagen (1982:763);

u.kom från trycket

den 29 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 29 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982; 763)^ skall ha följande lydelse.

29 § Regeringen bemyndigas att meddela särskilda foreslcrifter om häl­
so- och sjukvården i krig, vid krigsfara eller un der sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser
eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum

(Socialdepartementet)

' Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93: F�U2, rskr. 1992/93:83.

^ Lagen omtryckt 1992:567.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.