921382.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1382 Lag

utkom frän trycket

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

den 29 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 och 18 §§ hälso- och sjukvårds-

Iji

lagen (1982:763)^ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1992/93:43, bet. 1992/93:SoU9, rskr. 1992/93:105.

3426

' Lagen omtryckt 1992:567.

3 § Vaije landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som
är bosatta inom landstinget. �ven i övrigt skall landstinget verka för en
god hälsa hos hela befolkningen. Vad som i denn a lag sägs om landsting
gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat

^

följer av 17 §. Vad här sagts utgör inte hinder för annan att bedriva hälso-

'''

och sjukvård.

Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som

en kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 § första och tredje
styckena.

'f V i):

il)

¬

background image

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter

SFS 1992:1382

som landstinget ansvarar for enligt denna lag. En uppgift som innefattar

myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse över­

lämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en

enskild individ.

18 § Vaije kommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som

bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 20 § andra stycket och
21 § tredje stycket socialtjänstlagen (1980:620). Varje kommun skall även
i sa mband med dagverksamhet, som omfattas av 10§ socialtjänstlagen,
erbjuda en god hälso- och sju kvård åt dem som vistas där.

En kommun får även i övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen

hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).

Landstinget får till en kommun inom landstinget överlåta skyldigheten

att erbjuda sådan vård, som sägs i andra stycket, om landstinget och

kommunen kommer överens om det samt regeringen medger det.

Kommunens ansvar enligt första och tredje styckena och kommunens

befogenhet enligt andra stycket omfattar inte sådan hälso- och sjukvård

som meddelas av läkare.

En kommun får sluta avtal med någon a nnan om att utföra de uppgifter

som kommunen ansvarar för enligt denna lag. En uppgift som innefattar

myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse �ver­

lämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en

enskild ind ivid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.