850570.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:570

Lag

Utkom från trycket

om äodrieg 1 Jiälso- och sjekvårdslagen (1982:763);

den 24 juni 1985

Utfärdad den 13 juni 1985 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) skall ha nedan angivna lydelse.

1 §' Med hälso- och sjukvård avses i d enna lag å tgärder för att medi­
cinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso -

och sjukvården hör sjuktransporter.

I fråga om tandv ård finns särskilda bestämmelser.

Denna lag träd er i kraft den 1 juli 1986.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1984/85: 176. SoU 27. rskr 386.

13J6

" �ndring en innebär att andra stycket upphävs.

I

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.